Selecteer een pagina

 

C.H. Spurgeon

illustratie

    1834 – 1892

JEUGD: Charles Haddon Spurgeon werd geboren op 19 juni 1834 in Kelvedon, Essex als oudste zoon van Rev. John Spurgeon. Al heel jong woonde Charles een aantal jaren bij zijn grootvader, Rev. James Spurgeon. Daar bracht hij gelukkige jaren door. De jongste dochter van James Spurgeon, tante Anna, besteedde veel tijd aan haar neef. Voor Charles vijf was, kon hij lezen. Al jong las hij veel boeken over de bijbel. Het geloof hield hem heel erg bezig.

BEKERING: Toen Charles vijftien jaar oud was, bezocht hij diverse kerken om geloofszekerheid te vinden. Op zondag 6 januari 1850 was hij op weg naar een kerk in zijn woonplaats Colchester, maar vanwege een sneeuwstorm ging hij maar naar een kerkgebouw van de Primitieve Methodisten, omdat dit dichter bij was. Een ongeletterde handwerksman preekte daar over Jesaja 45:22: “Zie op Mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde.” De prediker sprak hem rechtstreeks toe en drong er krachtig bij hem op aan op Jezus Christus te zien met de woorden: “Jongeman, zie op Jezus Christus! Zie! Zie! Zie! Je hoeft niets anders te doen dan te zien en te leven.” Spurgeon zei zelf over wat er toen gebeurde: “Meteen zag ik de weg van het heil en ik was gered. Jezus Christus, de Gekruisigde, stond voor mijn in verrukking gebrachte ogen. Ik zag op Hem en leefde.” Een paar maand later liet hij zich dopen – niet, zoals hij zei, “om mij bij een partij aan te sluiten en baptist te worden, maar om een christen naar het apostolische voorbeeld te zijn, zoals ik het toen begreep en nu nog begrijp.”

WERK: Reeds op 18-jarige leeftijd werd hij predikant in een kleine gemeente in Waterbeach. Er kwamen mensen tot bekering en de sfeer in het dorp veranderde merkbaar. In die periode studeerde hij Hebreeuws en Grieks en werkte hij Calvijns commentaar op het Nieuwe Testament door. Nog voor hij twintig jaar oud was, werd hij beroepen door een bekende baptistengemeente in Londen, de “New Park Street Church”. Er ontstond een opwekking. Grote zalen moesten er worden afgehuurd om de meer dan 20.000 toehoorders een zit- of staanplaats te kunnen geven. In 1861 werd in vertrouwen op God de “Metropolitan Tabernacle” gebouwd. Dertig jaar lang zaten daar twee keer per zondag 6000 mensen onder zijn gehoor. Op maandagavond leidde Spurgeon er de wekelijkse bidstonden, waar steevast meer dan 1000 mensen aanwezig waren. Zijn toespraken werden tijdens de diensten in steno opgeschreven en later in de week als tijdschrift gedrukt. Ze werden verkocht tot in Amerika en Australië.

Catechismus

Spurgeon heeft in de beginjaren van zijn werk in Londen een kleine catechismus uitgegeven. Het was een korte samenvatting van twee andere, welke waren gemaakt aan de hand van de Westminster Confession en de Baptist Confession.
Voor de PDF weergave klik hier.

Schetsen bij “De Pelgrimsreis”

In zijn toespraken verwees de heer Spurgeon vaak naar “De Pelgrimsreis” van John Bunyan. Dit boek heeft hij meer dan honderd keer gelezen. Tijdens de maandagavond bidstonde besprak hij onderwerpen uit “De Pelgrimsreis”. Vlak voor z’n dood maakte de heer Spurgeon een begin met het corrigeren van deze schetsen om er een boek van te laten drukken. Helaas is hij hiermee niet klaargekomen.
Zijn zoon, Thomas Spurgeon, heeft deze schetsen na het overlijden van zijn vader gebundeld en gereedgemaakt voor de pers.

1. Plooibaar gaat met christen op weg

2. De twee pelgrims in het moeras

3. De man wiens naam was Helper

4. Helpers

5. Christen en de pijlen van Beëlzebul

Het Zwaard en de Troffel

In 1865 begon Charles Haddon Spurgeon een tijdschrift uit te geven. Het tijdschrift heette HET ZWAARD EN DE TROFFEL. De artikelen, die hierin verschenen, geven een goed beeld van wat er zich allemaal in de gemeente van de Metropolitan Tabernacle en de ermee verbonden instellingen afspeelde.

1. De kostbaarheid van Christus als test 

2. Houdt de wegen vrij.

3. Proberen te geloven.

4. Op adelaarsvleugels.

5. Twee geknakte rieten staven. ♫

6. Het denkbeeld van de rattenvanger.

7. Roeping tot het ambt.

8. Een bedenkelijk ingrediënt van populariteit.

9. Predikanten die onder valse vlag varen.

10. Een onderhoud met drie aanvoerders van de Koning.

11. Een woord voor dit uur.

Toespraken

De vertalingen, die op deze site zijn geplaatst, zijn rechtstreeks vertaald uit de oorspronkelijke tekst, welke werd uitgegeven door Passmore & Alabaster.

1. Nathanaël, of de man, die vandaag  nodig is.

2. Noachs geloof, eerbied, gehoorzaamheid en redding

3. Een persoonlijk getuigenis

4. Het driemaal TOEN in het tempelvisioen van Jesaja

5. Het herstel van Petrus

6. Abrams roeping of, halverwege en heel de weg

7. Geen compromis

8. De verbondsbelofte van de Geest

9.Heilig geweld

10. De leiding door de Geest, het geheime teken van de zonen Gods

11.Het bloed van het Lam, het zegevierende wapen

12. Het kind van het licht en de werken der duisternis

13.Twee wachters, bidden en waken

14. Israëls hoop, of, midden in de roos

15. Waarvoor behoor ik te huilen?

16. Een gebed om herleving

17. Alt en bas

18. De vrede van de duivel en de vrede van God

19. Waar is de God van Elia?

20. Het Zoonschap in twijfel getrokken

21. Geloof en berouw zijn niet te scheiden

22. Pleidooi en aanmoediging

23. “Durf een Daniël te zijn”

24. Jezus, Die boos is op verharde harten

25. De doop, een essentieel kenmerk van de gehoorzaamheid

26. Laten wij uitgaan

27. Het gebed van onze Here voor de heiligmaking van Zijn volk

28. Lauwheid

29. De inzetting van David voor het verdelen van de buit

30. Ongelukken, geen afstraffingen

31. “Zij zaten erbij”

32. Eerst vergeving, dan genezing

33. Voorbereiding voor opwekking

34. Een woord tot hen die wachten op tekenen en wonderen

35. Een slecht excuus is erger dan geen excuus

36. Puin

37. De vorm van de godsvrucht zonder de kracht

38. De Planter van het oor zal zeker horen

39. De eerste vrucht van de Geest

40. Deze tijd heeft de Heilige Geest nodig

41. De dwaasheid van het ongeloof

42. Een ver reikende belofte

43. Een somber interieur en een blijmoedige boodschapster

44. De persoonlijke gedachten en woorden van Jezus Christus

45. Gemeenschap met Christus – een louterende toespraak

46. Het geloof reinigt het hart

47. Toevoegingen aan de gemeente

48. Is het waar?

49. “Onmiddellijk”

50. Het werk der genade, de volmacht tot gehoorzaamheid

51. De noodzaak van de wedergeboorte

52. Ja zeggen, nee doen 

53. Valse rechtvaardigmaking en echte

54. Bekeerden en hun belijdenis van het geloof

55. Verblind door satan

56. Voor de allerverdrietigsten

57. Huichelarij

58. Mond en hart

59. De allegorieën van Sara en Hagar ♫

60.De kennis des Heren, onze waarborg

61. Wat de gemeente behoort te zijn

62. Wispelturige volgelingen

63. Over het leggen van fundamenten

64. Bastaardgodsdienst

65. Waarom sommige zoekenden niet gered worden

66. Wie behoren er gedoopt te worden? ♫

67. Het vullen van de maat van de ongerechtigheid

68. Wat is essentieel in het komen tot God?

69. Wie staat aan de kant van de Here?

70. Mensen die behekst zijn

71. Het doel van de dood van Christus ♫

72. Schandvlekken bij onze liefdemaaltijden

73. Zij die afgewezen worden ♫
(Voor ons allen een zeer belangrijke toespraak. Vert.)

74. Tekenen der tijden

75. Kaleb, de man voor deze tijd

76. Een slag, uitgedeeld aan het Puseyisme

77. Christus’ werk geen mislukking

78. Schijnbekering

79. De Here met twee of drie

80. Lijden buiten het legerkamp

81. Eigengerechtigheid – een smeulende hoop afval

82. De vragen van vandaag en DE vraag van vandaag

83. Satan observeert de heiligen

84. Satan in woede ontstoken

85. Satanische belemmeringen

 

Spurgeon over de Doop

“Om de hele raad Gods te verkondigen”, zoals Spurgeon het zelf formuleerde, heeft hij tijdens zijn leven af en toe een toespraak over de doop gehouden. Onderstaande toespraken zijn, voor zover bekend, nooit eerder in het Nederlands verschenen. Toespraak no 1 is Spurgeons meest verkochte en beroemdste. No 5 is een aanhangsel bij de veelgelezen puriteinse dogmatiek van Thomas Watson. Spurgeon liet die opnieuw drukken en gaf aan het eind in uittrekselvorm aan, dat de Bijbel de doop na de bekering leert.

1. Verwerping v.d. wedergeboorte d.m.v. de doop

2. Kinderen behoren naar Christus gebracht te worden, niet naar het doopvont

3. De doop, een begrafenis

4. Geloof, doop, zegen

5. De dopelingen

6. De doop, een essentieel kenmerk van de gehoorzaamheid

7. Dooponderzoek

8. Wie behoren er gedoopt te worden? ♫

illustratie

Interieur Metropolitan Tabernacle