Selecteer een pagina

Proberen te geloven

>>PDF<<

Het komt vaak voor, dat men een bezorgde vragensteller hoort zeggen: “Ik zal proberen te geloven.” Nu, dit betekent: “Ik geloof niet wat God zegt en ik ben van plan een ongelovige te blijven, tenzij ik iets meer krijg dan alleen maar Zijn Woord om mij te overtuigen.” Proberen te geloven betekent over het algemeen: hardnekkig God van een leugen beschuldigen. Het is een soort hardvochtige bekentenis van het aanwezige ongeloof en een sluw excuus om erin te volharden. Het insinueert, dat God meer van ons vraagt dan Hij behoort te vragen en wij zijn zo edelmoedig om ons in te spannen Hem een plezier te doen; of anders: wat Hij heeft te zeggen, lijkt zo op een leugen dat wij een heleboel uitleg nodig zullen hebben, voordat we het kunnen aannemen. Vraag uw eigen broer of hij het leuk zal vinden, als u tegen hem zegt: “Ik zal proberen jou te geloven.” U behandelt geen aardse vriend op zo’n beledigende manier.

Canon Hoare had een ontmoeting met een man die zei dat hij probeerde te geloven. Hij beeldde hem af als iemand die op de bodem van een diepe put lag. De Here Jezus stond bovenaan en de man probeerde naar Hem toe te klimmen. “U zult Hem nooit bereiken”, zei de Canon. Maand na maand probeerde de man het nog steeds, maar hij was niet verder gekomen en hij zou nooit verder gekomen zijn, als hij zijn methode niet had gewijzigd en er gewoon op was gaan vertrouwen, dat Jezus hem van de plaats waar hij lag, omhoog zou trekken. Als deze man naar Christus toe had kunnen klimmen op eigen kracht, dan zou hij uit de put zijn geweest en geen Heiland nodig hebben. We schuiven Jezus aan de kant, wanneer we denken iets in onze eigen kracht te doen; ja, zelfs wanneer we erover spreken om te proberen in Hem te geloven. Echt geloof komt door overtuiging van de waarheid en niet door een inspanning van de wil: het moet daarom eerder verkregen worden door een overgave van het verstand dan door het uitoefenen van enige geestelijke kracht. Een man probeert niet te rusten; evenmin spant hij zich in om te vallen. We vatten het geloven verkeerd op, als we erover spreken alsof het één of andere grote en moeilijke prestatie is, die we steeds weer opnieuw moeten proberen. Nee, beste kerel, geloof zonder het eerst te gaan proberen. Moge de Here meteen uw vertrouwen winnen!
Als een mens werkelijk iets wenst te geloven, dan hoort hij er over en wanneer hij ervan overtuigd is dat het waar is, dan gelooft hij het. Zo komt het geloof door het horen, niet door het te proberen. We horen het evangelie; we weten dat het waar is; we geloven het en leven. We horen over Jezus; we zijn er zeker van dat Hij ons kan redden; wij vertrouwen Hem en Hij redt ons. Wat valt hierbij te proberen?
C.H.S.