Selecteer een pagina

“Gaat uit van haar MIJN VOLK, opdat gij geen deel hebt aan haar zonden en
niet ontvangt van haar plagen.”

Zij , die door JEZUS CHRISTUS geroepen worden, gehoorzamen HEM met blijdschap.

EXODUSGEMEENTE

Vertalingen

Op deze site kunt u toespraken en verdere werken lezen van C.H. Spurgeon, G. Müller, W. Busch, D.M. Lloyd Jones en anderen. Al deze mensen hadden iets gemeenschappelijks. Uit hun leven en werk blijkt dat zij eerbied hadden voor God en Zijn Woord. Net als b.v. Luther waren zij tot in het diepst van hun hart ervan overtuigd, dat God de almachtige Schepper is van hemel en aarde, dat Zijn Zoon Jezus Christus de enige Redder en Heer is en dat er aan de Bijbel niet te tornen valt.

Waarom worden nu deze vertalingen van hun werk hier ter lezing aangeboden?

Terug naar Golgotha

Het fundament voor het Christendom werd 2000 jaar geleden gelegd, toen Jezus Christus buiten Jeruzalem op de heuvel Golgotha werd gekruisigd. Op die dag werden veel profetieën uit het Oude Testament vervuld, o.a. Psalm 22 en Jesaja 53.  De apostel Paulus beschrijft later in een brief de gekruisigde Christus als het wezenlijke van heel het evangelie, het enige onderwerp, dat altijd in het centrum moet staan. Nooit is zozeer duidelijk geworden, hoe verschrikkelijk de gevolgen van de zondeval zijn, hoezeer God zonde haat en hoe enorm groot Gods liefde en Christus’ liefde voor verloren mensen is.

Helaas is de boodschap, die van de gekruisigde Christus uit gaat, al spoedig vergeten. Wie in alle nuchterheid bij het licht van de Bijbel kijkt naar de feitelijke geschiedenis van het Christendom, wordt intens verdrietig. Er is zoveel misgegaan!

Oordeel zelf!

Niet lang voor Zijn heengaan waarschuwde Jezus Christus Zijn discipelen met de woorden: “Ziet toe, dat niemand u verleide!” In het boek Openbaring prijst Christus de gemeente in Efeze als volgt: ” Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden . . .”

Wie daarom aan de hand van de Bijbel nagaat of iemand, die zichzelf aanprijst als een werker voor God, wel echt door God gezonden is, begaat niet de zonde van het oordelen, maar is in alle eenvoud bezig Christus te gehoorzamen.

Bovendien sprak Jezus Christus de volgende voorspelling uit over latere tijden: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.”

Inderdaad lopen er in onze tijd genoeg valse profeten rond. . .

Het ware gezicht van Rome

De historische feiten van de Rooms-katholieke kerk laten zien dat al vanaf ongeveer het jaar 200 deze kerk heeft gefunctioneerd een vergaarbak van allerlei heidense leringen en ceremonieën. Afgaande op deze feiten blijft er maar één conclusie over: deze “kerk” is heidendom, dat een “christelijke” jas heeft aangetrokken.

Haar gedrag is er ook naar geweest. Het afgelopen millennium heeft deze “kerk” zich herhaaldelijk schuldig gemaakt aan ernstige misdaden tegen de menselijkheid.

Zending

Het Bijbelboek Handelingen doet verslag van het begin van het Christendom. In de kracht van de Heilige Geest getuigden Christenen van Jezus Christus, de enige Redder en Heer, te midden van alleen maar heidenen. Vandaag komt de situatie van Christenen op het zendingsveld het meest overeen met dat begin. Evenals in de tijd van de Bijbel is ook nu het werk van God in mensenlevens daar duidelijk zichtbaar geworden.

Citaten

Luther, Spurgeon, Pink en Lloyd Jones waren autonome mensen, die zelf nadachten en de moed hadden tegen de stroom in te zwemmen. Op het punt van het geloof in God hebben zij geen blad voor de mond genomen. Vaak drukten zij zich kernachtig uit.

Bijdragen Exodusgemeente

De afgelopen jaren hebben leden van de Exodusgemeente diverse Bijbelstudies geschreven. Een belangrijk thema daarin is de heiligheid van God. Heel veel mensen, ook binnen het Christendom, hebben geen besef van Wie God werkelijk is.