Selecteer een pagina

Deze tijd heeft de Heilige Geest nodig

>>PDF<<

Een toespraak gehouden op zondagochtend 13 maart 1887 door C.H. Spurgeon.

“O gij, die genoemd wordt huis van Jacob, is de Geest des Heren beperkt? Is dit Zijn handelwijze? Doen Mijn woorden niet goed aan hem, die in oprechtheid wandelt?” – Micha 2:7 (King James Version)

Broeders, wat een strenge bestraffing is er voor het volk van Israël vervat in de titel, waarmee de profeet hen aanspreekt – “O gij, die genoemd wordt huis van Jacob”! Dat betekent zoveel als tot hen zeggen: “Gij draagt de naam, maar gij hebt niet het karakter van Jacob.” Het is de Oudtestamentische versie van het Nieuwtestamentische gezegde: “Gij hebt de naam dat gij leeft en ge zijt dood.” Ze roemden dat ze het zaad van Israël waren, ze pochten op bijzondere voorrechten die hen toekwamen als nakomelingen van Gods geëerde en uitverkoren knecht Jacob, maar ze handelden niet op dezelfde manier als Jacob gehandeld zou hebben: het ontbrak hen aan Jacobs geloof in de HERE, ze kenden niets van Jacobs kracht in het gebed en niets van zijn vertrouwen op het verbond. De woorden van Micha houden in, dat in zijn tijd de nakomelingen van Jacob trots waren op de naam “huis van Jacob”, maar dat ze die niet waard waren. Niets sticht meer onheil dan het vasthouden aan een naam, terwijl de zaak waarvoor die staat, verdwenen is. Mogen we nooit in zo’n toestand van verval komen, dat zelfs de Geest van God, als Hij tot ons spreekt, gedwongen zal worden om tot ons te zeggen: “O gij, die de gemeente van God genoemd wordt!” Christenen genoemd te worden en geen christenen te zijn, betekent misleiders te zijn òf misleid te worden. De naam brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en als het alleen maar de naam is, dan houdt het een vreselijke veroordeling in. Het is een misdaad tegen de waarheid van God, als wij de naam van Zijn volk durven aan te nemen, terwijl we Zijn volk niet zijn. Wij beroven diegenen van eer aan wie die naam toekomt; het is een daadwerkelijke leugen tegen de Heilige Geest; het is een lastering van het karakter van de bruid van de Christus om de naam christen aan te nemen, als de Geest van Christus niet in ons midden is. Het is Christus eren met onze lippen en Hem te schande maken met ons leven. Wat is dit anders dan het herhalen van de misdaad van Judas en het verraden van de Zoon des mensen met een kus? Broeders en zusters, ik zeg opnieuw, moge het nooit zover met ons komen! Waarheden, geen namen; feiten, geen belijdenissen, moeten het eerst overwogen worden. Het is beter om trouw aan God te zijn en namen van schande te dragen die de tegenstander zo bekwaam kan verzinnen, dan dat we ontrouw zijn aan onze Here, en toch versierd worden met de namen van heiligen en beschouwd worden als de meest orthodoxe gelovigen. Of we wel of niet de naam “huis van Jacob” hebben, laten we worstelaars zijn als Jacob en mogen we net als hij uit de strijd tevoorschijn komen als overwinnende vorsten – het echte Israël van God!

Toen de Here Zijn uitverkoren volk in zo’n toestand aantrof, dat ze veeleer de naam dan het kenmerk van Zijn volk hadden, sprak Hij tot hen over de Geest des Heren. Was het niet, omdat hun herstel uit die richting moest komen? Moest hun boze geest niet verwijderd worden door de goede Geest van God? “O gij, die huis van Jacob wordt genoemd, is de Geest des Heren beperkt?” Ik geloof broeders, dat steeds wanneer de gemeente van God achteruit gaat, één van de meest doeltreffende manieren om haar te doen herleven is, veel waarheden te prediken, die betrekking hebben op de Heilige Geest. Uiteindelijk is Hij de levensadem van de gemeente. Waar de Geest van God is, daar is kracht. Als de Geest teruggetrokken zou worden, dan begint de vitaliteit van de godsvrucht af te nemen en de kracht ervan staat op het punt om te sterven. Als we zelf ervaren dat we afglijden, laten we ons dan tot de Geest van God wenden  en roepen: “Maakt Gij mij levend op Uw wijze.” Als we met verdriet merken dat een gemeente lauw aan het worden is, laat dan ons gebed zijn dat de Heilige Geest vol genade mag werken aan haar herleving. Laten we de aandacht van onze medechristenen die afglijden, richten op de Geest van God. Ze zijn niet beperkt in Hem, maar in zichzelf; laten ze zich tot Hem wenden om uitbreiding. Hij alleen is het, Die ons levend kan maken en de dingen die overblijven en die op het punt staan te sterven, kracht kan geven. Ik bewonder hier de wijsheid van God, dat wanneer Hij door de profeet spreekt, Hij het afvallig worden van het volk berispt en onmiddellijk hun aandacht richt op de Heilige Geest, Die hen kan terugbrengen van hun afdwalingen en hen kan doen wandelen waardig de roeping, waarmee ze werden geroepen. Laten we van deze Goddelijke wijsheid leren en in nederige eerbied en vurig geloof opzien naar de Geest des Heren.

Bij het spreken tot Israël over de Geest van God, gebruikt Micha de opmerkelijke taal van onze tekst, waarover ik nu tot u wil spreken. “O gij, die huis van Jacob wordt genoemd, is de Geest des Heren beperkt? Is dit Zijn handelwijze? Doen Mijn woorden niet goed aan hem, die in oprechtheid wandelt?” Moge de Heilige Geest mij helpen om te spreken en u om te horen!

I. Ten eerste, ik denk dat we deze woorden mogen beschouwen als woorden, die werden gesproken OM DIEGENEN OPENLIJK TE BESCHULDIGEN, DIE DE GEEST VAN GOD ZOUDEN WILLEN BESTUREN. “Is de Geest des Heren beperkt?” Kunt u Hem gevangen houden en Hem laten spreken zoals u het dicteert?

Als we kijken naar het tekstverband, dan zult u merken dat er bepaalde profeten door God naar Israël waren gestuurd, die onpopulair waren. De boodschap die ze brachten, was niet aangenaam: het volk kon het niet verdragen en zo lezen we in het zesde vers: “Profeteer niet, zeggen ze tot hen die profeteren: zij zullen niet tot hen profeteren, opdat ze niet te schande worden.” De woorden van deze profeten raakten zo hun geweten en maakten dat ze zich schaamden, zodat ze zeiden: “Profeteer niet: we wensen u niet te horen.” Aan dezen geeft Micha het antwoord: “Wordt de Geest des Heren door u beperkt?”

Er waren sommigen in die dagen, die de Geest graag helemaal tot zwijgen zouden hebben gebracht. Ze zouden graag al het geestelijke onderwijs van de aarde hebben verbannen, opdat de stem van de menselijke wijsheid niet meer zou worden tegengesproken. Maar kunnen zij de Geest van God het zwijgen opleggen? Heeft Hij niet voortdurend gesproken naar Zijn eigen wil en zal Hij dat niet blijven doen? Is Hij niet de vrije Geest, Die, net als de wind, blaast waarheen Hij wil? Als de tegenstanders al de boodschappers van God met het zwaard hadden kunnen doden, zou Hij dan geen anderen hebben kunnen vinden? En als deze ook waren gedood, zou Hij dan niet de stenen hebben kunnen opwekken als herauten van Zijn waarheid? Zolang de Schrift blijft, zal de Heilige Geest nooit zonder een stem zijn tot de mensenkinderen en zolang Hij blijft, zal die Schrift niet zonder eerlijke harten en eerlijke tongen worden gelaten om haar uit te leggen en haar kracht bij te zetten. Is het mogelijk voor mensen om, waar dan ook, de Geest van God het zwijgen op te leggen? Ze kunnen schuldig zijn aan de misdaad, omdat ze verlangen die te bedrijven en proberen het te doen, maar de voltooiing ervan valt buiten hun bereik. Ze kunnen “de Geest doven” in deze en die man, maar niet in degenen in wie Hij krachtdadig werkt. De Almachtige Geest kan worden weerstaan, maar Hij zal niet worden verslagen. Even goed zouden mensen kunnen proberen het schijnen van de zon stop te zetten, of de wind te verzegelen, of het komen en gaan van eb en vloed tegen te houden, als met succes te proberen de Geest van de Here te beperken.

“Wanneer God Zijn arm ontbloot,
Wie kan Zijn werk weerstaan?”

De HERE spreekt en het wordt gedaan; wie zal Zijn Woord weerstaan? Wanneer Zijn Geest met dat Woord meegaat, zal het dan ter aarde vallen? “Mijn Woord,” zegt Hij, “zal niet ledig tot Mij terugkeren” en al de zondaren en al de duivels in de hel kunnen dat grote bevel niet veranderen. Zo nu en dan lijkt het alsof er een windstilte valt in de geschiedenis van het heilige werk, een stilte als van God, alsof Hij moe zou worden van mensen en niet langer tot hen zou willen spreken. Maar weldra wordt, vanuit een onverwachte hoek, de stem van de Here nogmaals gehoord; één of andere vurige geest verbreekt de akelige stilte van de geestelijke dood en opnieuw wordt de tegenstander verslagen. Uitbarstingen van groot geestelijk leven, licht en waarheid komen volgens de Goddelijke wil, wanneer de mensen er het minst naar uitzien of naar verlangen. Toen Jezus gekruisigd was, juist toen daalde de Heilige Geest neer en begonnen de overwinningen van het kruis. Nee, mijn broeders, de Geest des Heren is niet tot zwijgen gebracht: de stem van de Here wordt gehoord boven het tumult van de mensen uit.

De afvallige Israëlieten probeerden ook de Geest van God te beperken door alleen maar bepaalde personen toe te laten in Zijn naam te spreken. Ze wilden zelf hun profeten uitkiezen en ze hadden bovendien een slechte keus. Zie in vers elf: “Als er maar iemand wind naliep en leugen voorspiegelde zeggende, ik profeteer u van wijn en bedwelmende drank, dan zou hij de profeet van dit volk zijn.” Ze hadden een voorkeur voor predikers die aan hun begeerten zouden toegeven, zich zouden richten naar hun hartstochten en hun trots zouden doen toenemen met opgeblazen vleierijen. Deze tijd neigt ook enorm naar diegenen die de beperkende consequenties van Gods openbaring hebben verworpen en de vleiende bedenksels van hun eigen pocherige “gedachten” uitspreken. Uw vrijzinnige geesten, uw ruimhartige mensen, uw verachters van het oude en jagers naar het nieuwe – dit zijn de afgoden van velen. Wat betreft degenen die de mensen zouden aansporen zich van de wereld af te zonderen en heilig te zijn voor de Here, zij zijn Puriteins en ouderwets. In de dagen van Micha wilde Israël alleen maar valse profeten horen; naar de rest wilden ze niet luisteren. “Wat!” zegt Micha, “moet de Geest des Heren dan de mond gesnoerd worden om tot u te spreken door zulke mensen die u zelf zou uitkiezen? Moet Hij niet spreken door wie Hij wil?”

Het is de neiging van de kerken in alle eeuwen om de vrije Geest te boeien. De ene keer zijn ze bang dat we te veel predikers zullen hebben en willen ze hun aantal beperken door een soort vakvereniging. In bepaalde kerken mag er niemand in Gods naam spreken, tenzij hij door een bepaalde menselijk voorgeschreven opleiding is gegaan en is bevestigd op een reguliere manier: de Geest van God mag spreken door hen die bevestigd zijn, maar Hij mag niet door anderen spreken. Diep in mijn ziel bewaar ik, als een schat, de vrijheid van het profeteren. Niet het recht van een ieder om in de naam van de Geest te spreken, maar het recht van de Geest om te spreken door wie Hij wil. Hij zal op de één meer rusten dan op de ander en God verhoede dat we Zijn soevereiniteit beperken! Here, zend Gij wie Gij maar wilt; kies diegene die Gij wilt voor het heilige ambt van predikers van God. Onder de armen en ongeletterden heeft de Geest van God stemmen gehad, die even duidelijk en moedig waren als onder de opgeleiden en beschaafden, en Hij zal ze blijven houden, want Hij is niet beperkt en het is Zijn handelwijze om instrumenten te gebruiken, die minachting uitstorten op al de ijdelheid van mensen. Hij zalft Zijn eigen mensen om getuigenis af te leggen voor Zijn waarheid door het leven en met de mond; dezen kunnen door de belijdende kerk bekritiseerd en zelfs verworpen worden, terwijl men zegt: “De Here heeft niet door hen gesproken”,  maar het Woord van de Here zal standhouden, ondanks het oordeel van mensen. Gods echte predikers zullen door Hem aangewezen worden: de wijsheid wordt gerechtvaardigd door haar kinderen. De Geest des Heren zal niet worden beperkt of de mond gesnoerd door al de regels en methodes die zelfs goede mensen kunnen bedenken. De wind waait waarheen hij wil en de kracht van de Geest wacht niet op een mens en blijft niet uit vanwege mensenkinderen.

En verder, deze mensen probeerden de Geest van God te beperken door Zijn getuigenis te veranderen. Ze wensten niet dat de profeten spraken over onderwerpen, die schaamte bij hen veroorzaakten. Ze geboden hen te profeteren van overmatig vriendelijke dingen: “Vertel ons dat we veilig mogen zondigen; vertel ons dat de straf op de zonde niet zo overweldigend is als we hebben gevreesd. Sta op en wees advocaten van de duivel door ons te vleien met “een bredere hoop”. Geef ons een wenk dat, uiteindelijk, de mens een arm, onschuldig schepsel is, dat verkeerd doet omdat hij  er niets aan kan doen en dat God zijn zonden door de vingers zal zien. Al straft Hij hem een poosje, Hij zal het spoedig allemaal in orde maken.” Dat was de stijl van onderwijs die Israël verlangde en ongetwijfeld vonden ze profeten om op die manier te spreken, want de vraag brengt al gauw het product op de markt. Maar Micha vraagt moedig: “Is de Geest des Heren beperkt?” Denkt u dat Hij Zijn uitspraken naar beneden zal bijstellen en Zijn openbaring een vorm zal geven die past bij uw smaak?

Broeders, laat me u vragen, denkt u dat het evangelie een wassen neus is, die een vorm gegeven kan worden, welke past bij het gezicht van elke volgende eeuw? Moet de openbaring, die eenmaal door de Geest van God is gegeven, geïnterpreteerd worden volgens de mode van een bepaalde periode? Moet de “moderne gedachte” het touw zijn, waarmee de Geest des Heren beperkt wordt? Moet de oude waarheid die mensen honderden jaren geleden redde, verbannen worden, omdat er iets nieuws is uitgebroed in de nesten van de wijzen? Denkt u dat het getuigenis van de Heilige Geest gevormd en gemodelleerd kan worden naar onze wil? Moet de Goddelijke Geest eerder de Leerling dan de Leraar van de eeuwen zijn? “Is de Geest des Heren beperkt?” Mijn ziel kookt in mij, wanneer ik denk aan de brutale arrogantie van bepaalde eigenzinnige geesten bij wie alle eerbied voor de openbaring is verdwenen. Zij zouden de HERE wijsheid willen leren; zij bekritiseren Zijn Woord en passen Zijn waarheid aan. Bepaalde Schriftuurlijke leerstukken worden nota bene afgedankt als dogma’s van de middeleeuwse periode; anderen worden afgekeurd als somber, omdat ze niet onwaar genoemd kunnen worden. Paulus wordt in twijfel getrokken en met spitsvondigheden buitenspel gezet en de Here Jezus wordt eerst opgehemeld en dan weg verklaard. Er wordt ons verteld dat het onderwijs van Gods predikers geconformeerd moet worden aan de geest van de tijd. We willen niets met zo’n verraad van de waarheid te maken hebben. “Is de Geest des Heren beperkt?” Zullen Zijn predikers spreken alsof Hij dat zou zijn? Waarlijk, dezelfde schat van de waarheid die de Here ons heeft toevertrouwd, zullen we met Gods hulp ongeschonden bewaren zolang wij leven. We herinneren ons maar al te zeer de woorden van de apostel: “Neem tot voorbeeld de gezonde woorden” en we willen geen lettergreep veranderen van wat wij geloven het Woord des Heren te zijn.

Sommige van deze afvallige Israëlieten gingen zo ver dat ze het getuigenis van God tegenstand boden. Let erop in vers acht – “Doch sedert lang treedt Mijn volk als vijand op.” Het is triest, wanneer Gods eigen volk vijand wordt van Gods eigen Geest; toch begonnen zij, die beleden het huis van Jacob te zijn, in plaats van te luisteren naar de stem van de levende God, te oordelen over Zijn Woord en het zelfs tegen te spreken. De ergste vijanden van de waarheid zijn niet de ongelovigen, maar de valse belijders. Deze mensen noemden zichzelf Gods volk en toch vochten ze tegen Zijn Geest. “Wat dan,” zegt Micha, “is de Geest des Heren beperkt?” Zal de Geest van God falen? Zal Zijn werk in het hart van de mensen niets opleveren? Zal de waarheid van God te schande worden en geen invloed meer hebben op de menselijke geest? Zal het evangelie uit de wereld worden verdreven? Zal er niemand meer zijn om het te geloven, niemand om het te verkondigen, niemand om ervoor te leven, niemand om ervoor te sterven? We vragen met verachting: “Is de Geest des Heren beperkt?” Broeders, mijn vertrouwen in het succes van het oude geloof wordt niet minder omdat zovelen het opgeven. “Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het Woord des Heren blijft tot in eeuwigheid. Dit nu is het Woord dat u als evangelie verkondigd is.” Als al de belijders van het geloof gemarteld zouden kunnen worden, dan zou zelfs vanuit hun as, als een hemelse feniks, de waarheid weer opstaan. De Geest des Heren leeft en daarom moet ook de waarheid van God leven. Is niet de gehele waarheid onsterfelijk? Hoeveel te meer dat wat het heiligdom van God is! Het getuigenis van de Geest met betrekking tot de zonde van de mensen, de genade van God, de zending van Jezus, de kracht van Zijn bloed, de heerlijkheid van Zijn opstanding, regering en komst – dit getuigenis, zeg ik, kan niet ophouden of mislukken. Het is enorm verdrietig, dat zovelen zich hebben gewend tot ijdelheden en nu vijanden van het kruis zijn, maar wees niet bang, want de overwinning is in vaste handen. O u, die de Geest van God wilt besturen, bedenk wie Hij is en bijt in wanhoop op uw lippen. Wat kunt u tegen Hem uitrichten? Ga,  beteugel de storm, toom de noordenwind in en droom er dan van dat de Geest des Heren door u beperkt kan worden! Hij zal spreken wanneer het Hem behaagt, door wie het Hem behaagt en zoals het Hem behaagt en Zijn Woord zal vol kracht zijn. Niemand kan Zijn hand tegenhouden, of tegen Hem zeggen: “Wat doet Gij?” Tot zover over de eerste toepassing van onze tekst.

II. De tweede toepassing ervan is dit: HEN TOT ZWIJGEN BRENGEN, DIE DE GEEST ZOUDEN WILLEN BEKRITISEREN. Sommigen durven zelfs beschuldigingen in te brengen tegen de Heilige Geest van God. Lees de tekst opnieuw: “O u, die genoemd wordt huis van Jacob, is de Geest des Heren beperkt? Is dit Zijn handelwijze?” Als er iets mis is, moet Hij daar dan de schuld van krijgen?

De slechte toestand van de gemeente, moet die God worden aangerekend? Het is waar dat de gemeente niet zo vol leven, energie, kracht, geestelijkheid en heiligheid is als ze in haar eerste dagen was en daarom insinueren sommigen opnieuw dat het evangelie een ouderwets en versleten iets is, met andere woorden: dat de Geest van God niet zo machtig is als in voorgaande eeuwen. Hierop is het antwoord: “Is de Geest des Heren beperkt? Is dit Zijn handelwijze?” Als wij lauw zijn, is dat de schuld van de Geest van vuur? Als wij zwak zijn in ons getuigenis, is dat de schuld van de Geest van kracht? Als wij zwak zijn in gebed, is dat de schuld van de Geest, Die onze zwakheden te hulp komt? Is dit Zijn handelwijze? Zou het niet veel beter voor ons zijn, dat we, in plaats van de Heilige Geest de schuld te geven, ons op onze borst sloegen en ons hart gingen verootmoedigen? Wat is er aan de hand als de gemeente niet “blank is als de maan, helder als de zon en vreselijk als een leger met banieren”, zoals ze eens was; komt dit, omdat het evangelie niet volledig en getrouw gepredikt is en omdat zij die het evangelie geloven, er niet naar hebben geleefd met de vurigheid en heiligheid die ze hadden moeten laten zien? Is dat niet de reden? In elk geval, is dit Zijn handelwijze? Kunt u de schuld van de afval en het afglijden, van het gebrek aan kracht, van het gebrek aan geloof, de Heilige Geest aanrekenen? God verhoede dat! We kunnen de Heilige Israëls niet beschuldigen.

Dan wordt er gezegd: “Kijk naar de toestand van de wereld. Nadat het evangelie bijna tweeduizend jaar is gepredikt, kijk eens wat voor klein deel er verlicht is, hoe velen er vasthouden aan hun afgoden, hoeveel kwaad en dwaling, armoede en ellende er in de wereld gevonden wordt!” We kennen allemaal deze trieste feiten, maar is het Zijn handelwijze? Vertel me, wanneer heeft de Heilige Geest de duisternis of de zonde geschapen? Waar is Hij de Schepper van het kwaad of verdrukking geweest? Waar komen de oorlogen en de gevechten vandaan? Komen ze van Hem? Komen ze niet voort uit onze eigen begeerten? Wat is er aan de hand, als de wereld nog steeds een Augiasstal zou zijn, die het heel erg nodig heeft om gereinigd te worden; heeft de Geest van God die in een bepaalde mate of betekenis zo gemaakt? Waar het evangelie volledig is gepredikt, hebben daar de woorden van de Here niet iets goeds bewerkt voor hen die in oprechtheid wandelen? Zijn de kannibalen, gedurende de afgelopen jaren nog, niet op het rechte spoor gebracht en beschaafd geworden? Zijn de slavenhandel en andere schurkenstreken niet beëindigd door de kracht van de christelijke invloed? Hoe kan dan de Geest van Christus, de Geest van het evangelie, de schuld krijgen? Wilt u de duisternis toeschrijven aan de zon? Wilt u de vuilheid van het varken toeschrijven aan de kristalheldere stroom? Wilt u de schuld van de pest leggen op de frisse bries van de zee? Het zou even rechtvaardig en even verstandig zijn. Nee, wij geven de duisternis en de zonde en de ellende van mensen toe. O, dat ons hoofd vol  water was en onze ogen een bron van tranen, zodat we dag en nacht over deze dingen zouden huilen! Maar deze dingen zijn niet het werk van de Geest van God. Ze komen voort uit de geest van beneden. Hij, Die van boven is, zou ze genezen. Hij is niet beperkt. Dit is niet Zijn handelwijze. Waar Zijn evangelie is gepredikt en mensen het hebben geloofd en ernaar hebben geleefd, zijn ze verlicht geworden en geheiligd en gezegend. Leven en liefde, licht en vrijheid en alle andere goede dingen komen van de Geest des Heren.

“Zegeningen zijn overvloedig waar Hij ook regeert;
De gevangene springt op om z’n ketens los te maken,
De vermoeide vindt eeuwige rust,
En al de mensen die gebrek lijden worden gezegend.”

Maar sommigen hebben gezegd: “Ja, maar zie eens hoe weinig bekeerlingen er tegenwoordig zijn! We hebben heel veel plaatsen van eredienst die slecht worden bezocht, we hebben andere plaatsen waar er nauwelijks bekeerlingen zijn van het begin tot aan het einde van het jaar.” Dit zij toegegeven en toegegeven met veel spijt, maar “is de Geest des Heren beperkt? Is dit Zijn handelwijze?” Kunnen we niet een andere reden vinden die dichter bij de waarheid ligt? O heren, als er geen bekeerlingen zijn, kunnen we niet terugvallen op de Geest van God en Hem er de schuld van geven. Is Christus gepredikt? Is er geloof uitgeoefend? De prediker moet zijn deel van de schuld op zich nemen; de gemeente waarmee hij verbonden is, moet zich ook afvragen of er wel genoeg gebeden is om een zegen op het Woord. Christenen moeten beginnen in hun eigen hart te kijken om de reden van de nederlaag te vinden. Als het werk van God in ons midden wordt gehinderd, kan er dan niet één of andere verborgen zonde bij ons zijn, die de werking van de Geest van God hindert? Kan Hij niet worden gedwongen, door de grote heiligheid van Zijn karakter, om te weigeren mee te werken met een onheilig of ongelovig volk? Hebt u nooit gelezen: “Hij deed daar niet vele wonderen vanwege hun ongeloof”? Kan ongeloof vruchtbaar land niet veranderen in dorheid? De Geest Zelf is niet beperkt in Zijn macht, maar onze zonde heeft gemaakt dat Hij Zich voor ons verborg. Het gebrek aan bekeringen is niet Zijn handelwijze: wij zijn niet voortgegaan in Zijn kracht. We schudden met verachting het minste spoortje van een gedachte van ons af, dat enige schuld zou liggen bij de Geest van de Allerhoogste. Bij ons zij vandaag een beschaamd en ontsteld gelaat.

Maar er wordt ook gezegd dat er een gebrek aan kracht is, die tot uiting komt bij individuele heiligen. Waar zijn nu de mannen die naar de top van de Karmel kunnen gaan en de lucht met wolken kunnen bedekken? Waar zijn de apostolische mannen, die volkeren kunnen bekeren? Waar zijn de helden en de martelaarsgeesten van betere dagen? Zijn we niet terecht gekomen in een tijd van kleine mensen, die weinig durven en weinig doen? Het kan zo zijn, maar dit is niet de fout van de grote Geest. Onze degeneratie is niet Zijn handelwijze. We hebben onszelf vernietigd en alleen in Hem wordt hulp gevonden. In plaats van vandaag te roepen: “Ontwaak, ontwaak, o arm des Heren”, dienen we naar de roep uit de hemel te luisteren, die zegt: “Ontwaakt, ontwaakt, o Sion; schudt het stof van u af en doet uw prachtige klederen aan.” Velen van ons zouden grote daden hebben verricht, als wij ons hart er maar in hadden gelegd. De zwakste van ons had kunnen wedijveren met David en de sterkste van ons had als de engelen Gods kunnen zijn. We zijn beperkt in onszelf, we hebben onze hand niet uitgestoken naar de mogelijkheden van kracht die binnen ons bereik liggen. Laten we niet boosaardig een aanklacht insinueren tegen de goede Geest van onze God, maar laten we in waarachtige nederigheid onszelf de schuld geven. Als wij niet in het licht hebben geleefd, moeten we ons dan verbazen dat we voor een groot deel in het donker zijn? Als we ons niet hebben gevoed met het brood uit de hemel, kunnen we ons dan verbazen dat we zwak zijn? Laten we terugkeren tot de Here. Laten we ernaar zoeken gedoopt te worden in de Heilige Geest en in vuur, en dan zullen we opnieuw de wondervolle werken van de Here zien. Hij geeft ons een geopende deur en als wij niet naar binnen gaan, hebben we zelf de schuld. Hij geeft vrijmoedig en verwijt niet en als we nog steeds arm zijn, dan hebben we niet, omdat wij niet vragen, of omdat wij verkeerd vragen. Tot zover dan heb ik gesproken, terwijl ik de tekst gebruikte om diegenen tot zwijgen te brengen, die de Geest van God zouden willen bekritiseren.

III. In de derde plaats: ons onderwerp komt nu in een plezieriger fase, terwijl ik het gebruik OM DIEGENEN  TE BEMOEDIGEN, DIE VERTROUWEN OP DE GEEST DES HEREN. Mijn broeders, laten we vanmorgen met vreugde bedenken dat de Geest des Heren niet beperkt is.

Laat dit de oplossing zijn van onze moeilijkheid wat betreft onze eigen beperktheid. Wat een nauwe en ondiepe vaten zijn wij! Hoe gauw zijn wij leeg! We worden ’s zondagsmorgens wakker en we vragen ons af waar we de kracht voor die dag vandaan zullen halen. Zucht u niet: “Helaas! Ik kan vandaag niet voor mijn zondagschoolklas staan met enige hoop om met kracht onderwijs te geven; ik ben zo vreselijk afgestompt en moe; ik voel me stom en zonder gedachte en gevoel”?  Zeg in zo’n geval tegen uzelf: “Is de Geest des Heren beperkt?” Hij zal u helpen. U neemt zich voor om tot iemand over zijn ziel te spreken en u bent bang dat de juiste woorden niet zullen komen. U vergeet dat Hij heeft beloofd u te geven wat u zult spreken. “Is de Geest des Heren beperkt?” Kan Hij uw hart en tong niet voorbereiden? Als prediker van Christus heb ik voortdurend mijn eigen beperktheid ervaren. Misschien meer dan enig ander mens word ik geconfronteerd met mijn eigen onbruikbaarheid en onbekwaamheid om zo’n gehoor zo vaak toe te spreken en alles te drukken wat er wordt gesproken. Wie is tot deze dingen bekwaam? Ik voel me nu niet half zo capabel om u toe te spreken als twintig jaar geleden. Ik ga achteruit wat betreft bewuste persoonlijke kracht, hoewel ik een vaster geloof dan ooit heb in de al-toereikendheid van God. Nee, de Geest des Heren is niet beperkt. Steeds is die belofte onze vreugde: “Mijn genade is u genoeg.” Het is een vreugde om zwak te worden, opdat we met de apostel kunnen zeggen: “Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.” Zie, de kracht van de Here wordt heerlijk geopenbaard, volmaakt geopenbaard in onze zwakheid. Kom, gij zwakke werkers, gij uitgeputte arbeiders, kom en verheug u in de onbeperkte Geest. Kom, u die lijkt te ploegen op rotsen en slechts zand lijkt te bewerken, kom en grijp dit feit vast, dat de Geest des Heren almachtig is. Geen rots zal ongebroken blijven, wanneer Hij de hamer hanteert. Geen metaal zal ongesmolten blijven, wanneer Hij het vuur is. Nog steeds zal onze Here Zijn Geest in ons leggen en ons omgorden met Zijn kracht, overeenkomstig Zijn belofte: “Zoals uw dagen zijn, zo zal uw kracht zijn.”

Dit voorziet ook in een andere zaak, namelijk het gebrek aan geëerde leiders. We roepen in deze tijd: “Waar zijn de uitnemende leraren van voorgaande jaren?” De Here heeft een mens kostbaarder gemaakt dan het goud van Ophir. Goede en grote mannen waren de pilaren van de gemeente in vroegere tijden, maar waar zijn ze nu? Beroemde predikers zijn gestorven en waar zijn hun opvolgers? Het komt vaak voor bij oudere broeders, dat ze tegen elkaar zeggen: “Ziet u de jongemannen verrijzen, die even goed zijn als degenen die we verloren hebben?” Ik hoor niet bij degenen die wanhopen aan de goede oude zaak, maar ik zou zeker blij zijn om de Elisa’s te zien, die de Elia’s opvolgen, die naar de hemel zijn gegaan. O, kwam er nog maar een Calvijn of een Luther! O, een Knox of een Latimer, een Whitefield of een Wesley! Onze vaderen vertelden ons van Romaine en Newton, Toplady en Rowland Hill: waar vind je zulke mensen nog? Wanneer we hebben gezegd: “Waar?”, heeft de echo geantwoord: “Waar?”. Maar hierin ligt onze hoop: de Geest des Heren is niet beperkt. Hij kan vaandeldragers opwekken voor Zijn legerscharen. Hij kan Zijn gemeente sterren aan haar firmament geven, die even schitterend zijn als welke de ogen van onze vaderen verblijdden. Hij, Die tussen de gouden kandelaren wandelt, kan de lampen zo onderhouden, dat diegenen die zwak zijn, zullen branden in zevenvoudige pracht. Hij, Die een Mozes vond om Farao tegemoet te treden en een Elisa om Izebel tegemoet te treden, kan een man vinden om het hoofd te bieden aan de tegenstanders van vandaag. Een leger van apostolische mensen uitrusten zou maar een kleine aangelegenheid zijn voor de Schepper van hemel en aarde. Laten we hierom niet bang zijn. Hij, Die naar de hemel is gegaan, heeft de gevangenschap gevangen genomen, en zulke grote gaven gegeven aan de mensen, dat tot aan het einde van de bedeling zij niet op zullen raken. Nog steeds geeft Hij evangelisten, herders en leraars, hoe ook de behoefte van de gemeente zal zijn. Laten we alle angst verwerpen wat betreft een breuk in de opeenvolging van heiligen, want het Woord van de Here duurt tot in eeuwigheid en er zal nooit gebrek zijn aan een mens om het te verkondigen.

Broeders, de grote waarheid die we nu voor ons hebben, kan voorkomen dat wij ontmoedigd worden door het bijzondere kenmerk  van de tijd waarin wij leven. Het is vol afschuwelijke onrust. De aardbeving in de Rivièra is alleen maar typerend voor een veel grotere verstoring, die overal bezig is. De fundamenten van de maatschappij beven; de hoekstenen komen in beweging. Geen mens kan voorspellen hoe het einde van deze eeuw eruit zal zien. De tijd wordt steeds oneerbiediger, ongeloviger, onverschilliger. De mensen van deze generatie zijn begeriger naar winst, haastiger in hun ambities, dan degenen die hen voorgingen. Ze zijn wispelturig, veeleisend, hongerig naar opwinding en sensatie. Hier komt de waarheid – “De Geest des Heren is niet beperkt.” Was het evangelie niet bedoeld voor elke tijd en voor elke toestand van de menselijke samenleving? Zal het niet voldoende zijn in het geval van Londen en Ierland, evenals het was in het geval van het oude Romeinse Keizerrijk, temidden waarvan het haar loopbaan begon? Zo is het, o Here! Onze vaderen vertrouwden op U; zij vertrouwden op U en U hebt hen verlost; we zullen met blij vertrouwen terugvallen op diezelfde verlossende kracht en in ons hart zeggen: “De Geest des Heren is niet beperkt”, Hij zal ons er doorheen dragen.

Maar dan, soms zijn we ongerust vanwege de hardheid van het menselijke hart. U, die werkt voor de Here, weet hier het meest van. Als iemand denkt dat hij in zijn eigen kracht een hart kan veranderen, laat hem dat dan meteen proberen als hij dat wil en hij zal spoedig perplex staan. De oude Adam is veel te sterk voor de jonge Melanchton: onze bevende arm kan de steen van de natuurlijke verdorvenheid niet wegrollen. Wel, wat dan? De Geest des Heren is niet beperkt! Hoorde ik u roepen: “Helaas! Ik heb geprobeerd een dronkaard op het rechte spoor te krijgen en hij is teruggekeerd naar zijn ontaard gedrag.” Ja, hij heeft u verslagen, maar is de Geest des Heren beperkt? Roept u: “Maar hij heeft de gelofte van de geheelonthouding ondertekend en die toch verbroken”? Heel waarschijnlijk zijn uw banden verbroken, maar is de Geest des Heren beperkt? Kan Hij het hart niet vernieuwen en de liefde tot de zonde uitwerpen? Wanneer de Geest van God met uw overredingen meewerkt, dan zal uw bekeerde zijn gelofte houden. “Helaas!” roept iemand anders, “ik hoopte dat ik een gevallen vrouw had gered, maar ze is teruggekeerd naar haar ongerechtigheid.” Dit is geen ongewoon iets bij degenen die zich inspannen in die vorm van dienst, maar is de Geest des Heren beperkt? Kan Hij de vrouw niet redden die een zondares was? Kan Hij niet een alles overtreffende liefde tot Jezus scheppen in haar geest, die vergeving kreeg? Wij staan verbijsterd, maar de Geest niet. “Maar het is mijn eigen jongen”, roept een moeder. “Helaas! Ik heb hem vanaf zijn jeugd vol liefde opgevoed, maar nu is hij de verkeerde weg opgegaan. Ik kan hem niet overtuigen om te luisteren naar het Woord: ik kan niets met hem bereiken.” Geliefde moeder, schrijf die belijdenis van onbekwaamheid op en schrijf er dan in geloof onder: “Maar de Geest des Heren is niet beperkt.” Heb geloof in God en laat nooit uw ontdekking van uw eigen zwakheid u afhalen van uw vaste overtuiging dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Het lijkt me een bron van troost te zijn, een voorraadschuur van kracht. Begrens de Heilige Israëls niet, of denk niet dat de Heilige Geest beperkt en beteugeld wordt door de moeilijkheden die zich in de gevallen menselijke natuur opeenstapelen. Geen geval dat u met tranen en met een vurig geloof in Jezus tot Hem brengt, zal ooit worden afgekeurd als ongeneeslijk. Wanhoop aan geen mens, want de Here der heerscharen is bij ons.

“Ach goed!” zegt iemand, “maar ik heb het zo benauwd vanwege het grote probleem dat er ligt voor de Gemeente.” Londen moet gered worden, de wereld moet verlicht worden. Denk aan India, China en de enorme menigten van Afrika. Moet het evangelie aan al deze menigten worden gepredikt? Moeten de koninkrijken van deze wereld de koninkrijken van onze Here worden? Hoe kan dit geschieden! Wel heren, wanneer ik alleen aan Londen denk, een wereld van armoede en ellende, dan zie ik de totale onmogelijkheid om deze wereld te verlossen van de macht der duisternis. Geeft u de voorkeur aan een theorie, die geen hoop inhoudt op een bekeerde wereld? Dat verbaast me niet! Als we oordelen naar onze waarneming, is de zaak totaal hopeloos. Maar is de Geest des Heren beperkt? Zeker, de goede Here is van plan de gemeente van haar eigen krachteloosheid te overtuigen, opdat zij mag terugvallen op de Goddelijke macht. Als ze rondom zich kijkt, kan ze voor zichzelf geen hulp zien bij haar grote onderneming: laat haar omhoog zien en uitzien naar Zijn komst, die haar verlossing zal brengen. Temidden van ogenschijnlijke hulpeloosheid is de gemeente rijk aan verborgen hulpbronnen. Als de Geest van God onze ogen zal zalven, zullen we rondom de dienstknechten des Heren de berg vol vurige paarden en vurige wagens zien. Zie, de sterren in hun loop vechten tegen onze tegenstanders; de aarde zal nog de vrouw te hulp komen en de overvloed van de zeeën zullen hun kracht aan God geven. Wanneer de tijd komt voor de Here om Zijn arm te ontbloten, zullen we grotere dingen zien dan deze en dan zullen we ons gelaat wikkelen in een sluier van schaamtevolle ontsteltenis om te bedenken dat we ooit twijfelden aan de Allerhoogste. Zie, de Zoon des Mensen komt; zal Hij geloof vinden in ons midden? Zal Hij het ergens op aarde vinden? De Here helpe ons in ons donkerste uur te ervaren dat Zijn arm niet verkort is!

IV. Ik moet afsluiten met op te merken dat deze tekst gebruikt kan worden OM DIEGENEN RICHTING TE GEVEN, DIE ZOEKEN NAAR BETERE DINGEN. Ik hoop dat er in dit gehoor velen zijn, die verlangen naar vrede met God door Jezus Christus. U bent reeds overtuigd van zonde, maar u wordt door die overtuiging gedreven tot neerslachtigheid en bijna tot wanhoop. Merk nu dit op: wat voor genade u ook nodig hebt voor de redding, de Heilige Geest kan die in u bewerken. U hebt het nodig gevoeliger te zijn wat betreft de zonde. Is de Geest des Heren beperkt? Kan Hij u dat niet geven? U wilt de weg van de redding kunnen opmerken; kan Hij u geen onderwijs geven? U hebt het nodig de eerste stap naar Christus te kunnen zetten; u hebt het in feite nodig om Hem geheel en alleen te vertrouwen en zo vrede in Hem te vinden. Is de Geest des Heren beperkt? Kan Hij u geen geloof geven? Roept u: “Ik zou graag willen geloven, maar ik kan niet zeggen hoe?” De Geest zal u helpen te geloven. Hij kan zo’n licht in uw geest geven, dat het geloof in Christus een gemakkelijk en eenvoudig iets voor u wordt. De Geest van God is niet beperkt: Hij kan u uit de duisternis in Zijn wonderbaar licht brengen. Als u helemaal opgejaagd bent door al het vertrouwen op uw eigen natuurlijke kracht, roep dan tot Hem: “Here, help mij!” De Heilige Geest is gekomen met het doel om al onze werken in ons te bewerken. Het is Zijn ambt om de dingen van Christus te nemen en die aan ons te laten zien. Geef uzelf over aan Zijn genadige leiding. Wees gewillig en gehoorzaam en Hij zal u in alle waarheid leiden.

Merk nogmaals op: hoewel u erg neerslachtig van geest bent en u zich achter slot en grendel gezet voelt, zodat u er niet uit kunt komen, is toch de Geest des Heren niet beperkt. Hij is niet terneergeslagen noch ontmoedigd. Zijn naam is de Trooster en Hij kan doelgericht troosten. Wat, als u vandaag op het punt staat om uzelf geweld aan te doen vanwege het probleem van uw rusteloze gedachten, zou de Geest des Heren daarom beperkt zijn? Zoek kracht bij uw God. Roept de Here niet tot u: “Zie op Mij en wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en er is geen ander”? Uw kracht, evenals uw redding, ligt in Hem. Toen we nog zonder kracht waren, is Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven. Vertrouw op de Here voor eeuwig, want in de Here HERE is eeuwige kracht. Vertrouw, vertrouw onvoorwaardelijk, want de Geest van God is niet beperkt. Uw neerslachtigheid en ongeloof zijn niet Zijn handelwijze, ze zijn de uwe. Hij heeft u niet in deze ellende gedreven. Hij nodigt u uit om eruit te komen en op de Zoon van God te vertrouwen en te rusten in de volbrachte gerechtigheid van Christus en u zult meteen in licht en vrede komen.

Mag ik u uitnodigen te bedenken hoeveel mensen reeds vreugde, vrede en redding hebben gevonden door te geloven in het onderwijs van de Geest van God. In de tekst wordt de vraag gesteld: “Doen Mijn woorden niet goed aan hem, die in oprechtheid wandelt?” Velen van ons kunnen vandaag getuigenis afleggen dat het Woord van de Here niet alleen maar een woord is, maar kracht. Het heeft ons goed gedaan. Het evangelie is niet alleen veel voor ons geweest, het is alles voor ons geweest. Persoonlijk geloof en predik ik het evangelie niet, omdat ik een keuze heb gemaakt en er de voorkeur aan heb gegeven boven elke andere theorie van de godsdienst temidden van de vele anderen, die misschien aanvaard zouden kunnen worden. Nee. Er bestaat geen andere waarheid voor mij. Ik geloof het omdat ik een gered mens ben door de kracht ervan. De waarheid, geopenbaard door de Geest, heeft mij opnieuw geschapen. Ik ben wedergeboren door dit levende en overgankelijke Zaad. Mijn enige hoop op heiligheid in dit leven en op geluk in het leven dat komt, wordt gevonden in het leven en de dood, de Persoon en de verdienste van de Here Jezus Christus, de Zoon van God. Het evangelie opgeven! Ik zou het kunnen wanneer het mij opgeeft, maar niet zolang het mijn ziel in zijn greep heeft. Ik word niet in de war gebracht door twijfel, omdat de waarheid die ik geloof, een wonder in mij heeft bewerkt. Met haar hulp heb ik een nieuw leven ontvangen en bewaar ik dat nieuwe leven, wat ik vroeger niet kende. Ik ben als de goede man en z’n vrouw die jarenlang op een vuurtoren woonden. Een bezoeker die de vuurtoren kwam bekijken en uit het raam over de grote watervlakte keek, vroeg aan de goede vrouw: “Bent u niet bang wanneer op een nacht de storm raast en hoge golven over de lantaarn heenslaan? Bent u niet bang dat de vuurtoren en alles wat er in is, weggeslagen zal worden?” De vrouw merkte op dat de gedachte nooit bij haar was opgekomen. Ze had er zo lang gewoond dat ze zich even veilig op die eenzame rots voelde als toen ze op het vaste land woonde. En wat haar man betreft, toen hem gevraagd werd of hij niet ongerust was wanneer er een orkaan woedde, antwoordde hij: “Ja, ik voel me bezorgd om de lampen goed in orde te houden en het licht brandend, opdat geen enkele boot schipbreuk zal leiden.” Wat betreft bezorgdheid over de veiligheid van de vuurtoren, of z’n eigen persoonlijke veiligheid daarin, dat had hij allemaal achter zich gelaten. Mij gaat het precies zo: “Ik weet in Wie ik geloofd heb en ik ben ervan verzekerd dat Hij in staat is te bewaren wat ik Hem heb toevertrouwd tot op die dag.” Laat voortaan niemand mij lastig vallen met twijfels en kwesties; ik draag in mijn ziel de bewijzen van de waarheid en de kracht van de Geest en ik wil niets met die listige redeneringen van u te maken hebben. Het evangelie is voor mij de waarheid: ik ben er tevreden mee om om te komen als het niet waar zou zijn. Ik laat het eeuwige lot van mijn ziel afhangen van de waarheid van het evangelie en ik zie daar geen risico in. Mijn enige zorg is om de lampen brandende te houden, opdat ik daardoor anderen mag verlichten. Laat alleen de Here mij olie genoeg geven om mijn lamp te vullen, zodat ik een straal mag werpen over de donkere en verraderlijke zee van het leven en dan ben ik zeer tevreden. Nu, vermoeide zoeker, als het zo is, dat uw prediker en vele anderen, op wie u vertrouwt, volkomen rust en vrede in het evangelie hebben gevonden, waarom zou u dat niet doen? Is de Geest des Heren beperkt? Doen Zijn woorden niet goed aan hen, die in oprechtheid wandelen? Wilt u ook niet haar reddende kracht beproeven?

Ter afsluiting nog een wenk voor u. De woorden van God doen goed aan wie in oprechtheid wandelen. Als zij u geen goed doen, komt dat dan omdat u misschien verkeerd wandelt? Hebt u alle verborgen zonde opgegeven? Hoe kunt u hopen om vrede met God te krijgen, als u leeft naar uw eigen begeerten? Geef die hopeloze hoop op. U moet echt vrijkomen van de liefde tot de zonde, als u verlost wilt worden van de schuld van de zonde. U kunt niet uw zonde vasthouden en naar de hemel gaan: u moet òf de zonde opgeven òf de hoop opgeven. “Bekeert u” is een voortdurende aansporing van het Woord van God. Verlaat de zonde die u belijdt. Vlucht bij het kwaad vandaan, dat uw Here kruisigde. Een opgegeven zonde wordt door het bloed van Jezus veranderd in een vergeven zonde. Als u geen vrijheid in de Here kunt vinden, ligt de beperktheid niet bij de Geest van God, maar uw zonde ligt voor de deur en blokkeert de doorgang van de genade. Is de Geest van God beperkt? Nee, “Zijn woorden doen goed aan hen, die in oprechtheid wandelen”, en als u in oprechtheid van hart uw zonde verlaat en gelooft in Christus, zult u vrede, hoop en rust vinden. Beproef het en zie of het niet zo is. Amen.