Selecteer een pagina

De kostbaarheid van Christus als test

  >>PDF<<

Daar Christus zo kostbaar is (1 Petrus 2:7 KJV), wordt Zijn kostbaarheid de test van ons christen zijn.
Ik zal dit bescheiden gesprek niet rekken, maar zal ter afsluiting u een vraag stellen. Geliefde broeder of zuster, u weet heel goed dat ik de laatste persoon ter wereld zou zijn om lichtvaardig te spreken over de waarde van een gezonde leer. Ik wens, dat wij allen veel beter de Schrift kenden en dat de leer van de genade veel duidelijker door ons begrepen werd en veel beter was ingeprent in ons hart, maar er zijn sommige mensen, die een bepaald stel leerstukken zozeer liefhebben, dat zij, als u er een haarbreedte van afwijkt, u openlijk zouden afkeuren als door en door verrot. Zij zullen niet omgaan met iemand, die niet “Shibboleth” kan zeggen, en daarbij de “sh” erg scherp kan laten klinken. Zij zullen heel Gods volk, dat het niet precies met hen eens is, omhakken en veroordelen. Nu, let op, er staat niet geschreven: “Voor u, die gelooft, is een wetboek van leerstukken kostbaar.” Dat is waar, maar zo staat het niet in de tekst. De tekst is: “Voor u, die gelooft, is Christus kostbaar.” Het is beter Christus kostbaar te achten dan orthodoxie kostbaar te achten. O, het is niet het liefhebben van een geloofsbelijdenis, maar het is het liefhebben van Jezus dat bewijst, dat u een Christen bent. U kunt zo’n dweper worden, dat het slechts de wetten van het land zijn, die u ervan weerhouden om diegenen te verbranden, die met u van mening verschillen, en toch hebt u misschien niets van de genade van God in uw hart. Ik houd van het Protestantisme, maar als er iets in deze wereld is, waar ik een afschuw van heb, dan is het dat politieke Protestantisme, dat niets anders doet dan spotten met en snauwen naar zijn medeburgers, maar dat even onwetend is als een koe, wat betreft hetgeen het Protestantisme in werkelijkheid is. De grote waarheden van het Protestantisme – niet louter het Protestantse blok – en de grote verborgen kracht van die waarheden, veel meer dan alleen maar de letter ervan, is de zaak die geprezen moet worden. De gedachte kan bij u opkomen, dat u lid bent van de enig ware kerk; u kunt uzelf hullen in elke hoeveelheid zelfverwaandheid die u wilt, maar dat bewijst  helemaal niet dat u een bezitter van de genade bent. Het is de liefde tot Christus, die de wortel van de zaak is. Het  zou me heel erg spijten, mijn geliefde broeder, als u op sommige punten ongezonde denkbeelden had, maar ik heb u met mijn hele hart lief, als Jezus kostbaar is voor u. Ik kan de doop der gelovigen niet opgeven; zij komt niet van mij en het is logisch dat ik het Woord van mijn Meester niet kan opgeven. Ik ben er zeker van dat het Bijbels is. Ik kan het leerstuk van de uitverkiezing niet opgeven; het lijkt me zo duidelijk in het Woord; maar boven alle leerstukken en inzettingen en boven alles, mijn broeder, omarm ik u in mijn hart als u in Jezus gelooft en als Hij kostbaar voor u is, want dat is het essentiële punt. Deze zaken van het werk in het hart zijn de  kenmerken van een christen – niets anders is zo’n zuivere test. Als u niet kunt zeggen: “Jezus is kostbaar voor mij”, dan kan het me niet schelen tot welke kerk u behoort, of voor welke geloofsbelijdenis u bereid bent te sterven, u kent de waarheid van God niet, tenzij de persoon van Christus kostbaar is voor u.
Dit kan dienen als een test voor iedereen die hier aanwezig is. Mijn broeder, mijn zuster, gelooft u in Hem, die de Zoon van God is, en toch geboren werd uit de Maagd hier op aarde? Vertrouwt u alleen op Hem, Die aan het kruis het bloed van Zijn hart uitstortte om zondaren te verlossen? Bent u afhankelijk van Hem, Die nu in Zijn priesterlijke kleding staat voor de troon van de Oneindige Majesteit en pleit voor de onrechtvaardigen, opdat zij door Hem mogen leven? Als u dat doet, beantwoord dan deze vraag: “Hebt u Jezus lief?” Hebt u Hem met hart en ziel lief? Zou u Hem willen dienen? Dient u Hem? Wilt u Hem dienen? Wilt u met uw hand ondertekenen dat u vanaf deze dag voortaan Zijn dienstknecht bent? Verklaart u nu, al is het dan niet met uw lippen, maar toch eerlijk met uw ziel: “Hij is kostbaar voor mij en ik zou nog liever al het andere op willen geven dan Hem opgeven?” Dan is het goed met u! Weest gelukkig en verblijdt u. Kom aan Zijn tafel en vier feest met Hem aan de maaltijd der liefde. Als het niet zo is, hebt u niet op de rots gebouwd. Als u Christus niet lief hebt, dan vraag ik u uzelf te onderzoeken en te zien waar u bent, want er is slechts één stap tussen u en de hel. Kom tot berouw! Moge God u bekeren en het u nu geven, dat u nu uw vertrouwen op Jezus stelt en nu gered wordt, opdat Hij in u verheerlijkt mag worden, want tot nu toe heeft Hij nog geen eer van u gekregen. Voor u, die niet gelooft, is Christus niet kostbaar en u zult uw eigen weg gaan en Hem verachten. O, dat u door de Heilige Geest verstandig gemaakt zou worden en zou leren om de dingen juist te zien, dan zou Hij inderdaad kostbaar voor u zijn! Hij is de enige weg voor uw ontsnapping aan de toekomende toorn! Hij is voor u de enige hoop om ooit de poorten van de hemel binnen te gaan. Hij moet uw enige schuilplaats zijn, wanneer de wereld in brand zal staan, zoals het spoedig het geval zal zijn, wanneer de sterren vallen zoals verdorde bladeren van de bomen, wanneer heel de schepping zal schudden en wankelen en Zijn stem zal weerklinken op aarde, in de hemel en de hel: “Wordt wakker, gij doden en komt tot het oordeel!” De enige hoop op een Heiland op die laatste vreselijke dag moet worden gevonden in Jezus. O, zoek Hem nu, terwijl Hij Zich laat vinden, roep Hem aan, terwijl Hij nabij is! Keer u nu niet af van Hem, opdat u zich niet eens voor altijd tot het verderf keert. Kom nu tot Hem; geloof nu in Hem en Hij zal de eer ontvangen. Amen.