Selecteer een pagina

Charles P.T. Chiniquy

       1809 – 1899

JEUGD: Charles Chiniquy werd geboren in 1809 in de staat Quebec, Canada. Zijn vader had eerst een priesteropleiding gevolgd, maar kort voor zijn wijding zag hij er van af, nadat hij getuige was geweest van groot onrecht in de hoogste kringen van de Roomse Kerk. Hij studeerde rechten en werd notaris.
Er was nog geen school in het dorp waar Charles in zijn vroege jeugd woonde. Zijn moeder leerde hem lezen uit de Bijbel. Hij had een zeer goed geheugen en kon hele gedeelten van de Bijbel uit het hoofd opzeggen. Moeder en zoon waren heel erg onder de indruk van het lijdensverhaal van Jezus Christus.
De vader van Chiniquy overleed plotseling en de jonge Charles werd door een oom in huis genomen. Hij volgde de opleiding tot priester en werd in 1833 tot priester gewijd.

WERK (als priester)Na zijn wijding diende hij de Roomse kerk in Quebec. In de jaren veertig van die eeuw voerde hij een erg succesvolle campagne door heel Quebec tegen alcohol en dronkenschap. Hiervoor kreeg hij de titel ‘Apostel van de geheelonthouding’. Diverse keren kwam hij in botsing met zijn superieuren, omdat hij aan de hand van de Bijbel op fouten wees. Uiteindelijk schikte Chiniquy zich dan weer, omdat hij zich niet wilde inbeelden het beter te weten dan de vroegere en toenmalige geleerden van de Roomse Kerk. Later emigreerde hij met een groep Rooms-katholieken naar Illinois, waar hij de kolonie St. Anne stichtte. In 1856 werd hij vals beschuldigd van laster door één van zijn parochianen. Hij werd met succes verdedigd door zijn advocaat, Abraham Lincoln, de latere president.

BEKERING: De spanning met de leiding van de Roomse kerk nam toe. In 1858 werd hij tijdens een onderhoud met zijn bisschop voor de keuze gesteld te kiezen òf voor de Bijbel òf voor de Roomse Kerk. Hij koos voor de Bijbel en werd op staande voet uit zijn priesterambt gezet. Terug op zijn hotelkamer vond hij een volledige rust, vrede en blijdschap in Christus Jezus. Thuisgekomen koos zijn gemeente en masse ervoor om evenals hij de Roomse kerk te verlaten. Na verloop van tijd sloten zij zich aan bij de Presbyteriaanse kerk.

WERK (na zijn uittreding): Chiniquy heeft zich de rest van zijn lange leven met veel zegen ingespannen om de bedrogen Rooms-katholieken met het evangelie te bereiken. Hij schreef boeken die de dwalingen en het bedrog van de Roomse kerk duidelijk aan de kaak stelden. De Roomse geestelijkheid heeft alles op alles gezet om zijn werk te hinderen door laster en door pogingen tot moord.  Ondanks zijn hoge leeftijd maakte Chiniquy lange reizen.  In mei 1897 bracht hij, 87 jaar oud, een bezoek aan Nederland. In de volgende steden hield hij voordrachten: Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn en Leiden. Te Utrecht en Apeldoorn werd hij uit het Frans vertaald door ds J. Quast. In 1899 overleed hij tot groot verdriet van zijn gezin, dat hij na zijn verlaten van de Roomse kerk gesticht had en tot verdriet van de vele, vele ex-Rooms-katholieken, die door hem hun Redder, Jezus Christus, hadden leren kennen.

VIJFTIG JAAR IN DE KERK VAN ROME.
De bekende autobiografie van Charles Chiniquy tot en met zijn uittreding uit de Roomse kerk. Er staan schokkende gebeurtenissen in vermeld. Als deze weggelaten werden, zou het geschetste beeld van de Rooms-katholieke Kerk onvolledig zijn. Als u de inhoud van de leer van de Rooms-katholieke Kerk bekijkt, dan ziet u dat die gestoeld is op het Romeinse heidendom. In hoofdstuk 10 geeft Chiniquy daar sterke bewijzen voor. Het boek geeft verder een heel goed beeld van de praktijken van de Roomse Kerk. Vergeet niet dat het Rooms-katholieken tot het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw verboden was de Bijbel in de landstaal te lezen!
Heeft trouwens de Bijbel het hoogste gezag in de hedendaagse Protestantse kerken? Of hecht men meer waarde aan de traditie en de menselijke wijsheid? Zelfonderzoek is voor ons allen van levensbelang!

Vertalingen:

Woord vooraf

Hoofdstuk 1
De Bijbel en de priester van Rome

Hoofdstuk 2
Mijn eerste schooldagen in St. Thomas – De priester en het celibaat

Hoofdstuk 3
De biecht van kinderen

Hoofdstuk 4
De herder, geslagen door zijn schapen

Hoofdstuk 5
De priester, het vagevuur en de koe van de arme weduwe

Hoofdstuk 6
Festiviteiten in een pastorie

Hoofdstuk 7
Voorbereiding op de communie – Inwijding in afgoderij

Hoofdstuk 8
De eerste communie

Hoofdstuk 9
Intellectueel onderwijs aan het Rooms-katholieke college

Hoofdstuk 10
Moreel en godsdienstig onderricht op de Rooms-katholieke Colleges

Hoofdstuk 11
Protestantse kinderen op de kloosterscholen van Rome

Hoofdstuk 13
Theologie van de Kerk van Rome –
haar antimaatschappelijke en antichristelijke karakter.

Hoofdstuk 14
De gelofte van het celibaat.

Hoofdstuk 15  
De onreinheden van de Kerk van Rome.

Hoofdstuk 16 
De priesters van Rome en de Heilige Vaders,
of hoe ik zwoer het Woord van God op te geven
om het woord van mensen te volgen.

Hoofdstuk 17
Het Roomse priesterdom, of oude en moderne afgoderij.

Hoofdstuk 18
Gevolgen van het dogma van de transsubstantiatie –
Het oude heidendom onder een christelijke naam.

© Copyright van deze vertalingen berust bij Stichting Exodusgemeente.

Mededeling:
De kern van de boodschap van Chiniquy komt in de vertaalde hoofdstukken duidelijk naar voren. Vanwege tijdgebrek moeten we de verdere vertaling van dit boek voorlopig laten rusten.
Zelf hebben we bij bovenstaande vertalingen gebruik gemaakt van het boek “Fifty years in the Church of Rome”, dat we via Internet bestelden in de V.S.

De inhoud van dit bekende boek is in het Engels ook te vinden op de volgende website:

www.biblebelievers.com/chiniquy/index.html