Selecteer een pagina

Vijftig jaar in de kerk van Rome

Woord  vooraf

>>PDF<<

Achtbare predikers van het Evangelie! Rome is het grote gevaar dat de Gemeente van Christus in het vooruitzicht heeft, en u bent er niet genoeg van op de hoogte. De atmosfeer van licht, eerlijkheid, waarheid en heiligheid, waarin u bent geboren en die u hebt ingeademd sinds uw kinderjaren, maakt het voor u bijna onmogelijk om de duistere mysteries van afgoderij, immoraliteit, vernederende slavernij en haat voor het Woord van God te beseffen, welke verborgen liggen achter de muren van dat Moderne Babylon. U bent te eerlijk om hen te verdenken, en uw kostbare tijd wordt te zeer in beslag genomen door de heilige plichten van uw bediening om de lange doolhof van bewijsvoeringen te bestuderen, welke de hoofdmoot vormen van het grootste deel van de boeken over de strijdpunten. Behalve dat, de meerderheid van de boeken over de controverse met Rome is van zo’n dor karakter dat, hoewel velen ze beginnen te lezen, erg weinigen de moed hebben tot het eind te gaan. Het gevolg is een onkunde wat betreft het Rooms-katholicisme, die elke dag betreurenswaardiger en fataler wordt.
Het is die onkunde, die in de nabije toekomst de weg baant voor de overwinning van Rome, als er niet een complete verandering plaatsvindt in uw visie op dit onderwerp.
Het is die onkunde, die de arm van de Gemeente van Christus verlamt en het luisterrijke woord “Protestant” betekenisloos maakt, bijna een dood en belachelijk woord. Want wie protesteert er vandaag echt tegen Rome? Waar zijn degenen, die met de trompet het alarmsignaal geven?
Wanneer Rome u in het hart treft door uw scholen te vervloeken en door de Bijbel uit de handen van uw kinderen te rukken, wanneer zij niet slechts op uw deuren beukt, maar ook uw muren beklimt en uw bolwerken bestormt, hoe weinigen durven dan in de bres te springen om de brutale en heiligschennende vijand terug te drijven.
Hoe komt dat? Omdat de moderne Protestanten niet alleen vergeten zijn wat Rome was, wat zij is en wat zij voor eeuwig zal zijn: de meest onverzoenlijke en machtigste vijand van het Evangelie van Christus, maar zij beschouwen haar bijna als een loot van de gemeente, waarvan Christus de hoeksteen is.
Getrouwe predikers van het Evangelie! Ik bied u dit boek aan, opdat u mag weten dat het monster, de Kerk van Rome, die het bloed van uw voorvaders vergoot, vandaag nog steeds aan het werk is bij uw voordeur om uw mensen te ketenen aan de voeten van haar afgoden. Lees het en voor de eerste keer zult u van binnenuit met fotografische nauwkeurigheid zien hoe het pausdom leeft. Vanaf de grootste geraffineerdheid, waarmee het denken van het jonge vreesachtige kind wordt geboeid, geketend en verlamd, tot de onuitsprekelijke vernedering van de priester onder de ijzeren hiel van de bisschop zal alles u worden onthuld als nooit tevoren.
De bijgelovigheden, de belachelijke en vernederende praktijken, de verborgen mentale worstelingen van de monniken, de nonnen en de priesters zullen u worden getoond, zoals zij nooit eerder getoond werden. In dit boek worden de drogredenen en de dwalingen van het Rooms-katholicisme besproken en verworpen met een helderheid, eenvoud en duidelijkheid, welke slechts de twintig jaar van mijn priesterschap mij konden leren. Het is niet om te roemen, dat ik dit zeg. Er valt niets te roemen voor mij, dat ik zoveel jaren een verachtelijke slaaf van de paus ben geweest. Het boek dat ik u aanbied, is een arsenaal, gevuld met de beste wapenen die u ooit had, om de vijand te bevechten en met Gods hulp te overwinnen.
De geleerde en ijverige voorvechter van het Protestantisme in Groot-Brittannië, Rev. Dr. Badenoch, die het manuscript heeft nagezien, schreef aan een vriend: “Ik denk niet dat er in de huidige tijd een Protestants werk is van aangrijpender belang en gewicht. Het is niet slechts vol gebeurtenissen, maar ook vol argumenten voor de waarheid bij alle rangen Rooms-katholieken, van de bisschop tot de parochiepriester. Ik ken geen werk dat zo’n beeldende beschrijving geeft van de bronnen van het Rooms-katholieke leven en terzelfder tijd geeft het een antwoord op de schoonschijnende bezwaren tegen het Protestantisme in Rooms-katholieke kringen. Ik wens met heel mijn hart dat dit werk gepubliceerd wordt in Groot-Brittannië.”
De eerwaarde, geleerde en welbekende Rev. Dr. Kemp, directeur van het Young Ladies’ College te Ottawa, Canada, schreef slechts een paar dagen voor zijn vroegtijdige dood: “Meneer Chiniquy heeft mij elk hoofdstuk van zijn “50 jaar in de Kerk van Rome” voorgelegd; ik heb het met zorgvuldigheid en zeer grote belangstelling gelezen en ik beveel het in de best mogelijke bewoordingen aan bij de gunst van het publiek. Het is het enige boek wat ik ken, dat zoiets geeft als een volledig en authentiek verslag van wat er in het pausdom op dit continent aan de hand is en zo ontmaskert het effectief zijn aanspraak op heiligheid. Behalve de zeer interessante biografische gebeurtenissen bevat het scherpe verwerpingen van de meest bedrieglijke aanmatigingen en dodelijke dwalingen van de Roomse Kerk. Het is erg geschikt om Protestanten wakker te maken voor de arglistige plannen van de aartsvijand van hun geloof en vrijheden, en om hen op te wekken tot resolute tegenstand. Het is geschreven in een vriendelijke en Christelijke geest; het laat zich niet gaan in beschuldigingen en terwijl het de waarheid zegt, doet het dat in liefde. De stijl van het boek is levendig en het Engels goed met slechts een subtiele vleug van de Franse moedertaal van de schrijver.”

AAN DE BISSCHOPPEN, PRIESTERS EN HET VOLK VAN ROME
wordt dit boek ook opgedragen.
In de naam van uw onsterfelijke zielen vraag ik u, Rooms-katholieken, om dit boek te lezen.
Door de genade van God zult u op de bladzijden ervan vinden, hoe u wreed wordt bedrogen door uw ijdele en leugenachtige tradities.
U zult zien, dat het niet is door uw ceremoniën, missen, biechten, vagevuur, aflaten, vasten, enz., dat u gered wordt. U hebt niets anders te doen dan te geloven, berouw te hebben en lief te hebben.
De redding is een gave! Het Eeuwige leven is een gave. De vergeving van zonden is een gave! Christus is een gave!
Lees dit boek, aangeboden door uw meest toegewijde vriend en door de genade van God zult u de dwalingen van uw wegen zien – u zult naar de GAVE kijken – u zult Die aannemen en als u het bezit zult u zich rijk en gelukkig voelen voor tijd en eeuwigheid.