Selecteer een pagina

Vertalingen

Op deze site kunt u toespraken en verdere werken lezen van C.H. Spurgeon, G. Müller, W. Busch, D.M. Lloyd Jones en anderen. Al deze mensen hadden iets gemeenschappelijks. Uit hun leven en werk blijkt dat zij eerbied hadden voor God en Zijn Woord. Net als b.v. Luther waren zij tot in het diepst van hun hart ervan overtuigd, dat God de almachtige Schepper is van hemel en aarde, dat Zijn Zoon Jezus Christus de enige Redder en Heer is en dat er aan de Bijbel niet te tornen valt.

Waarom worden nu deze vertalingen van hun werk hier ter lezing aangeboden?

Dat gebeurt vanwege het grote belang ervan voor de chaotische tijd, waarin wij leven. Ook binnen het christendom heerst veel verwarring. Juist nu is er grote behoefte aan vaste oriëntatiepunten. Dat geldt vooral voor die onderwerpen, waarover momenteel de grootste verdeeldheid heerst. Die onderwerpen zijn samen te vatten onder deze twee thema’s:

– Wat is een Christen?
– Wat is de gemeente/de kerk?

De vertalingen, die u verderop aantreft, geven veel licht op deze beide thema’s. Vaak vormen deze thema’s de achtergrond, waartegen een bepaald onderwerp behandeld wordt. Soms komen ze expliciet aan de orde. Zie b.v. het document “Uit de diepten”  over hoe iemand Christen wordt en “Wat is de gemeente?” over wat volgens de Bijbel het wezen van de gemeente is.

Hieronder een overzicht van de auteurs:

 • C.H. Spurgeon.
  De bekendste evangelieprediker van de 19de eeuw.
  Rond 1900 waren er al 100 miljoen van zijn preken gedrukt.
 • G. Müller.
  Müller werd geboren in Duitsland maar verhuisde als jongeman naar Engeland. Hij werd bekend als “de weesvader van Bristol”. In zijn weeshuizen werden meer dan 2000 weeskinderen verzorgd.
 • W. Busch.
  Busch was één van de leiders van de Bekennende Kirche.
  In de nazi-tijd werd hij talloze malen gearresteerd. Na de oorlog was hij zeer actief als evangelist.
 • F.R. Havergal.
  Havergal schreef bekende gezangen o.a. “Neem mijn leven, laat het Heer…”
  Ze schreef ook overdenkingen voor kinderen.
 • A.W. Pink.
  Na zijn bekering vanuit de theosofische beweging werkte Pink als predikant o.a. in de V.S. en Australië.
  De laatste 30 jaar van zijn leven schreef hij veel compromisloze Bijbelstudies.
 • D.M. Lloyd Jones.
  Lloyd Jones gaf een schitterende carrière als arts op en ging werken als predikant in Wales. Later had hij een gemeente in Londen. Hij was verder één van de leiders van de naoorlogse evangelische studentenbeweging.
 • A.U. Michelson.
  Michelson was een Duitse, ongelovige Jood, die na de Eerste Wereldoorlog tot bekering kwam, samen met zijn ongelovige vrouw. Zij verhuisden naar de V.S., waar hij een Hebreeuws-Christelijke gemeente stichtte en evangeliseerde onder de Joden.
 • T. Wilcox.
  Wilcox leefde in dezelfde tijd als John Bunyan en was net als hij Baptistenpredikant.
  Zijn boekje “Honing uit de Rots Christus” is in veel talen vertaald en wordt nog steeds gedrukt.
 • H.N. Hauge.
  Hauge was een rondreizend Noors lekenprediker, die omstreeks 1800 opnieuw de Nieuwtestamentische boodschap van bekering en berouw bracht. Om zijn getuigenis heeft hij veel jaren in gevangenschap doorgebracht. Zijn Kort Begrip van het geloof wordt op het ogenblik door ons online geplaatst.
 • De levende God.
  Diverse auteurs vertellen hoe God hun gebed heeft verhoord.