Selecteer een pagina

D.M. Lloyd Jones

1899 – 1981

JEUGD: Martin Lloyd Jones werd geboren in Cardiff op 20 december 1899. Het gezin verhuisde een paar jaar later naar het dorp Llangeitho. Op een nacht in januari 1910 brandde hun huis helemaal af. Moeder en de oudste zoon waren niet thuis. Vader en de twee andere zoons ontsnapten ternauwernood aan het vuur.

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 vestigde het gezin zich in Londen, waar vader een zuivelwinkel had gekocht. Martin hielp flink mee en verzorgde dikwijls voor dag en dauw een ronde langs de deuren.
Na het vervolgonderwijs ging Martin medicijnen studeren. Zijn oudste broer overleefde zijn diensttijd op het slagveld maar stierf vrij plotseling tijdens de griepepidemie van 1918.

BEKERING: Lloyd Jones was christelijk opgevoed binnen de Calvinistic Methodist Church in Wales. Tot ongeveer zijn 20ste beschouwde hij zichzelf als Christen. Daarna begon hij hoe langer hoe meer de ernst van de zonde, de dood en de eeuwigheid te beseffen en ging hij zijn verloren toestand inzien. Later zei hij er dit over:
“Ik ben enkel en alleen een Christen vanwege de genade van God en niet vanwege iets wat ik heb gedacht, gezegd of gedaan. Hij bracht me ertoe te weten dat ik dood was, ‘dood in overtredingen en zonden’, een slaaf van de wereld, het vlees en de duivel, dat er in mij ‘geen goeds woont’, dat ik onder de toorn van God was en op weg naar de eeuwige straf.
Hij bracht me ertoe te zien dat de oorzaak van al mijn moeilijkheden en slechte dingen, en dat van alle mensen, een slechte en gevallen natuur was, die God haatte en de zonde liefhad. Mijn moeilijkheid was niet alleen dat ik dingen deed die verkeerd waren, maar dat ikzelf verkeerd was in de kern van mijn wezen.”

WERK: Na zijn bekering werd hem in toenemende mate duidelijk dat God hem had geroepen het evangelie te verkondigen. Dit ondanks het feit dat hem, naar het zich liet aanzien, een schitterende carrière als arts wachtte. Al heel jong was hij namelijk 1ste assistent van de koninklijke lijfarts.
Begin 1927 begon hij zijn werk als predikant in Sandfields, Zuid-Wales. God zegende zijn bediening tot in de verre omtrek. In 1939 werd hij co-pastor van de bekende Campell Morgan, die verbonden was aan Westminster Chapel. Na een paar jaar trok Campell Morgan zich vanwege zijn leeftijd terug. Lloyd Jones bleef er werken tot zijn pensionering in 1968. Naast zijn werk in de gemeente heeft Lloyd Jones veel betekend voor de Christelijke studentenbeweging. Een aantal preekseries en toespraken werden al tijdens zijn leven gepubliceerd. De publicaties van zijn werken gingen door na zijn overlijden in 1981. Diverse boeken van hem zijn vertaald, o.a. in het Nederlands. Een kleinzoon van hem beheert een website, www.mljtrust.org, waar de opnames van 1600 van zijn preken te beluisteren zijn.
Er zijn een aantal opvallende kenmerken in het werk van Lloyd Jones te zien. In de eerste plaats zijn grote eerbied voor God en voor Gods Woord, de Bijbel. Hij weigerde deel te nemen aan discussies, die morrelden aan het gezag van de Bijbel en de Goddelijkheid van Jezus Christus. Helder bracht hij steeds het getuigenis van de Bijbel over de mens en deze wereld naar voren. Zie bijvoorbeeld dit interview op You Tube. Daarnaast geloofde Lloyd Jones, dat de Heilige Geest aan het eind van de Nieuwtestamentische periode niet gestopt is met het uitdelen van Zijn geestesgaven. Volgens zijn overtuiging (en de onze) is er niets in de Bijbel te vinden dat daar op wijst.
Zijn trouw aan Gods Woord bracht hem in 1966 in conflict met een aanzienlijk deel van de evangelische beweging. Op een vergadering van de Evangelische Alliantie deed hij een oproep aan de evangelische groeperingen te stoppen met de zonde van verdeeldheid door niet langer afzonderlijk te blijven zitten in allerlei vrijzinnige kerken maar door eruit te gaan en een zichtbare eenheid te gaan vormen. Helaas werd er niet op significante schaal gehoor gegeven aan deze oproep.

VERTALINGEN:

1. Uit de diepten.
Een serie Bijbelstudies over Psalm 51 over de vraag:
Hoe word ik Christen?

2. Wat is de gemeente?
Een toespraak gehouden tijdens een conferentie in 1968.

3. De letter en de geest.
Een cruciaal hoofdstuk uit zijn boek over De Bergrede.

4.De listen van de duivel.
Een toespraak over Efeziërs 6:11, waarin Lloyd Jones
het gevaar van de Rooms-katholieke kerk uitlegt.

© Copyright van deze vertalingen Stichting Exodusgemeente.