Selecteer een pagina

Raadgevingen aan Christenen 2 

>>PDF<<

HOOFDSTUK 2

 Raadgevingen aan bekeerden

Zoals de meesten van u al wel weten is het speciale doel van onze samenkomst verder te gaan met het onderwerp van afgelopen dinsdagavond. Op die avond probeerde ik, beste christenvrienden, vooral de jongere broeders en zusters, die beginnen aan het leven als gelovige, te helpen. Als iemand, die vijftig jaar de Here kent en werkzaam is in woord en geschrift, dien ik in staat te zijn deze jonge gelovigen te helpen. En door de genade van God kan ik zeggen dat ik in staat ben te helpen. Dat wil zeggen, als God maar bereid is mijn eigen falen, waar ik vrijmoedig naar verwezen heb, alsmede mijn ervaring te gebruiken als een hulp voor anderen bij het wandelen op de weg naar de hemel. Ik vertrouw  erop, dat uw komst hier naar toe dan niet tevergeefs zal zijn geweest. Zoals ik u eerder gezegd heb, was dit het doel. Ik ben erop uitgetrokken om deze jonge broeders te helpen.

De manier van het lezen van het Woord

Eén van de allerbelangrijkste punten is het vasthouden aan een zorgvuldig biddend lezen en overdenken van het Woord van God. Ik zou uw speciale aandacht willen vragen voor dat ene vers uit de brief van Petrus, 1 Petrus 2:2, waar de Heilige Geest, door middel van de apostel ons in ‘t bijzonder aanspoort om hierbij stil te staan. Laten we ter wille van het verband het eerste vers erbij lezen. “Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk (van het Woord), opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt dat de Here goedertierenheid is.”

Het speciale punt, waar ik naar verwijs, staat in het tweede en derde vers: “Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk.” Zoals in het gewone leven de groei gerealiseerd wordt door juist voedsel, zo is dat ook in het geestelijke leven. Als wij verlangen om te groeien, wordt deze groei alleen maar bereikt door middel van het Woord van God. Hier staat niet, zoals sommigen wel erg graag zouden willen: Het lezen van het Woord kan van belang zijn onder bepaalde omstandigheden. Evenmin, dat u meer winst kunt halen uit het lezen van een of ander traktaat. Het Woord en niets anders, en dat onder alle omstandigheden.

Houd vast aan het Woord van God

U zegt, dat het lezen van dit traktaat of van dat boek u vaak goed doet. Daar twijfel ik niet aan. Toch is het zo, dat het middel, waarin God een behagen heeft gehad om dat aan te wijzen en te gebruiken, het Woord zelf is. En juist in die mate, waarin de discipelen van de Here Jezus Christus hieraan vasthouden, zullen ze sterk worden  in Hem. En in zoverre zij het loslaten, in die mate zullen ze ook zwak zijn. Er bestaat het verschijnsel, dat baby’s verwaarloosd worden. Wat is het gevolg? Het worden nooit gezonde mannen en vrouwen vanwege die verwaarlozing tijdens de eerste jaren. Misschien – en dat is één van de ergste vormen van verwaarlozing – krijgen ze onjuist voedsel en bereiken daardoor niet de gehele kracht van een volwassene. Zo is het ook met het leven als gelovige. Wat is dat voedsel? Het is de “onvervalste melk van het Woord”, dat is het juiste voedsel om de innerlijke mens te versterken. Luister dan, mijn beste broeders en zusters, naar dit advies met betrekking tot het Woord.

Aan één stuk lezen

Ten eerste is het van het grootste belang, dat we regelmatig de hele bijbel doorlezen. We moeten niet de bijbel nemen en er hoofdstukken uitkiezen zoals ons dat uitkomt, maar hem  regelmatig helemaal lezen. We moeten de Schrift zorgvuldig en regelmatig doorlezen. Ik geef advies als iemand, die de zegen heeft ervaren van het zo lezen van de bijbel gedurende de afgelopen zesenveertig jaar. Ik zeg zesenveertig jaar, want tijdens de eerste vier jaar in mijn leven als christen las ik het Woord van God niet zorgvuldig. Ik las in die tijd een traktaat of een interessant boek, maar ik wist niets van de kracht van het Woord. Ik las er bijna helemaal niet in en het gevolg was, dat, hoewel ik toen prediker was en  ik geregeld predikte in de gevestigde kerken, ik toch geen voortgang maakte in het leven als gelovige. En waardoor? Juist, doordat ik het Woord van God verwaarloosde. Maar God gebruikte een geliefd christen, die toen in deze stad en in deze omgeving werkte en die ik leerde kennen in Devonshire, als instrument, zodat er in mij een ernst ten aanzien van het Woord werd gewekt. Sinds die tijd lees ik heel graag in de bijbel. Laat me daarom mijn eerste punt bij u benadrukken, dat van het regelmatig in de bijbel lezen. Ik denk niet, dat u allen deze aansporing nodig hebt. Velen, geloof ik, doen dit reeds. Maar ik spreek ter wille van degenen, die dat niet doen. Tot diegenen zeg ik: Mijn geliefde vrienden, begin er meteen mee. Begin met het Oude Testament en wanneer u een paar hoofdstukken gelezen hebt en u houdt er even mee op, zet dan een streepje, zodat u kunt nagaan, waar u bent gestopt. Ik spreek in alle eenvoud voor degenen die nog jong zijn in het geloofsleven. De volgende keer, wanneer u leest, begint u dan in het Nieuwe Testament en zet ook daar een streepje tot waar u hebt gelezen. Lees beurtelings het Oude en het Nieuwe Testament. En zo, stukje bij beetje, zult u de hele bijbel doorkomen. Wanneer u erdoor bent, begint u dan weer bij het begin.

Het verband in de bijbel

Waarom is dit zo enorm belangrijk? Gewoon, omdat we dan het verband zien tussen het ene boek van de bijbel en het andere, tussen het ene hoofdstuk en het andere. Als we het niet op deze wijze achter elkaar doorlezen, missen we een groot gedeelte van wat God ons heeft gegeven om ons te onderwijzen. Bovendien moeten we als kinderen van God goed op de hoogte zijn met de hele geopenbaarde wil van God – het geheel van het Woord van God.

“Heel de Schrift is geïnspireerd en is nuttig.” (2 Tim 3:16) Veel kan zo verkregen worden uit het zorgvuldig lezen van heel het testament van God. Veronderstel, dat er een rijk familielid gestorven was en ons misschien wat land, huizen of geld achterliet. Zouden we dan tevreden zijn met het alleen maar lezen van die zinnen, die ons betreffen? Nee, we zouden zorgvuldig het hele testament lezen. Hoeveel temeer dienen wij ten aanzien van het testament van God zorgvuldig te zijn door het helemaal te lezen in plaats van hier en daar een paar hoofdstukken of boeken.

De winst van het aan één stuk lezen

  Dit zorgvuldig lezen van het Woord van God heeft het voordeel, dat het ons bewaart voor het maken van een systeem van eigen leringen. en het behoedt ons voor eigen favoriete gezichtspunten. Die zijn verderfelijk. We zijn vaak geneigd teveel nadruk te leggen op bepaalde aspecten van de waarheid, die vooral betrekking op onszelf hebben. De wil van de Here is, dat wij Zijn hele plan kennen. Nogmaals zeg ik, dat die veelzijdigheid van de dingen van God van groot belang is. God heeft er een groot behagen in gehad ons deze veelzijdigheid te geven. Het kind van God, dat dit plan volgt, zal in staat zijn belangstelling te hebben voor elk deel van het Woord.

Veronderstel dat iemand zegt: “Laten we Leviticus lezen.” Goed,  mijn broeder. Of iemand anders zegt: “Laten we de profetie van Jesaja lezen.”Goed, mijn broeder. En weer iemand anders zal zeggen: “Laten we het evangelie naar Mattheüs lezen.”Goed, mijn broeder. Ik kan van die alle genieten. Of het nu in het Oude of in het Nieuwe Testament is, in de profeten of in de evangeliën, in de Handelingen of in de brieven, ik vind het erg fijn om daarin te lezen en te studeren, welk deel van het Woord van God het ook is.

Een speciale winst

In het geval, dat wij arbeiders worden in de wijngaard van Christus, zal ons dit vooral van nut zijn. Wij zullen immers, wat betreft het uitleggen van het Woord, bij het begin kunnen beginnen. We zullen blijven genieten van het lezen van het Woord, of het nu uit het Oude Testament is of uit het Nieuwe. We zullen er nooit genoeg van krijgen. Ik ken, zoals ik eerder gezegd heb, de zegen van deze manier van bijbellezen al gedurende zesenveertig jaar. En hoewel ik nu bijna zeventig jaar oud ben en al bijna vijftig jaar christen  kan ik door de genade van God zeggen, dat ik meer dan ooit het Woord van God liefheb en dat ik bij het lezen ervan er meer vreugde in heb dan ooit tevoren.

Hoewel ik de bijbel bijna honderd keer helemaal doorgelezen heb, ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds even blij het Woord van God te lezen. Ik krijg er nooit genoeg van om het te lezen. Dat is niet gekomen door hier en daar maar een hoofdstuk te lezen, zoals mijn eigen gedachten mij daartoe leidden, maar door het dag aan dag regelmatig te lezen.

Lees het Woord biddend

We moeten de bijbel ook biddend lezen en nooit denken, dat we knap en verstandig genoeg zijn om Gods Woord met ons eigen verstand te begrijpen. Laten we bij al ons lezen van de bijbel zorgvuldig naar de hulp van de Heilige Geest zoeken. Laat ons vragen dat Hij, ter wille van Jezus, ons zal verlichten. Hij is bereid dat te doen.

Ik zal u vertellen hoe het  mij de eerste keer ging. Dat kan u tot bemoediging zijn. Het was het jaar 1829, toen ik in Hackney woonde, niet ver hier vandaan. Mijn aandacht was door een geliefde broeder met veel ervaring bepaald bij het onderwijs van de Heilige Geest. “Wel,” zei ik,  ik zal dit plan proberen. Ik zal mijzelf wijden aan het zorgvuldig lezen en overdenken van het Woord van God na gebed. Ik zal zien hoezeer de Geest bereid is mij op deze wijze te leren.”

Een illustratie hiervan

Ik ging naar mijn kamer en deed de deur op slot. Ik legde de bijbel op een stoel en ging voor die stoel op mijn knieën. Daar bleef ik urenlang in gebed en meditatie bij het Woord van God. Ik kan u zeggen dat ik in die drie uur, die ik op deze wijze doorbracht, meer leerde dan ik in vele maanden daarvoor geleerd had. Ik ervaarde zulk een grote zegen, dat ik al de notities, die ik had gemaakt tijdens de colleges van de professoren theologie op de universiteit, die ik daarvoor had bezocht, van zo weinig waarde vond, dat, toen ik een poosje later naar Devonshire verhuisde, ik ze de moeite van het meenemen niet waard vond. Dit kwam, omdat ik nu de Heilige Geest een veel beter leraar had bevonden dan die professoren in de theologie. Ik kreeg de onderwijzing van de Goddelijke Geest en ik kan niet zeggen hoe groot de zegen was, die zo in mijn ziel kwam. Ik bad in de Geest en ik stelde mijn vertrouwen op de kracht van de Geest, zoals ik nooit tevoren had gedaan. U kunt daarom niet verbaasd zijn over mijn ernst om dit bij u te benadrukken, nu u hebt gehoord hoe kostbaar het was voor mijn hart  en hoezeer  het mij geholpen heeft.

Mediteer over het Woord

Het is niet genoeg om het biddend te lezen; we moeten het Woord ook overdenken. Wat betreft het voorbeeld, waar ik net naar verwezen heb. Ik knielde voor de stoelen overdacht toen het Woord. Ik las het niet alleen maar gewoon en ik bad niet alleen; ik overwoog ook wat ik had gelezen. Dat is erg belangrijk. Als u alleen maar de bijbel leest, dan is het niet meer als water, dat er aan de ene kant in stroomt en aan de andere kant weer uit. Om er werkelijk voordeel van te hebben, moeten wij het Woord overdenken. We kunnen natuurlijk niet allemaal vele uren of zelfs maar één of twee uur per dag zo besteden. Onze zaken vragen onze aandacht. Toch,  hoe kort ook de tijd is, die u kunt vrijmaken, geef uzelf aan het regelmatig lezen, bidden en overdenken van het Woord en u zult het dubbel en dwars terugbetaald krijgen.

Maak de overdenking persoonlijk

In verband hiermee moeten we het Woord van God altijd lezen en overdenken met betrekking tot onszelf en ons eigen hart. Dit is erg belangrijk. Ik kan dit niet te sterk bij u benadrukken. We zijn dikwijls geneigd het Woord te lezen met betrekking tot anderen. Ouders lezen het met betrekking tot hun kinderen, kinderen met betrekking tot hun ouders; evangelisten lezen het met het oog op hun gemeente, zondagsschoolonderwijzers met het oog op hun klas. Dit is een armzalige manier van bijbellezen. Wanneer u de bijbel zo leest, kan het u niet tot voordeel zijn. Daarom zeg ik heel nadrukkelijk: hoe vlugger u het lezen van het Woord van God met het oog op anderen opgeeft, hoe beter het voor u is. Lees het Woord van God altijd met betrekking tot uw eigen hart. Als u de zegen in uw eigen hart hebt ontvangen, zult u die door kunnen geven aan anderen.

Of u nu werkt als evangelist,  pastor, ouderling, zondagsschoolonderwijzer of als colporteur, of op welke andere wijze u ook probeert voor de Here te werken, zie er op toe het Woord te lezen met een rechtstreekse betrekking tot uw eigen hart. Vraag uzelf af: hoe is dit op mij van toepassing? Is het tot lering of tot correctie? Tot aansporing of tot bestraffing? Wat betekent dit voor mij? Als u zo leest en de zegen in uw eigen ziel ontvangt, zal het spoedig overstromen naar anderen.

Lees in geloof

Nog een punt: bij het lezen van het Woord van God is het van het grootste belang, dat het lezen samengaat met geloof. “De prediking van het Woord was hun niet van nut, omdat het niet gepaard ging met geloof.”(Hebr. 4:2) Zoals het met de prediking is, zo is het ook met het lezen; het moet gepaard gaan met geloof. Niet eenvoudigweg lezen zoals u een verhaal zou kunnen lezen dat u wel of niet accepteert. Niet gewoon lezen als een verklaring, waar u wel of niet geloof aan hecht. Maar het lezen als de geopenbaarde wil van de Here, die ontvangen wordt in geloof. Aanvaard het en het zal u voeden en u zult werkelijk de winst ervan oogsten. Slechts op deze wijze zal het ons tot nut zijn. We zullen er gezondheid en kracht uit putten naar de mate, waarin we het in echt geloof ontvangen.

Weest daders des Woords

Tenslotte, als God ons zo zegent bij het lezen van Zijn Woord, verwacht Hij, dat wij gehoorzame kinderen zullen zijn. Dat wij Zijn Woord zullen aanvaarden als Zijn wil en het in praktijk zullen brengen. Als dit verwaarloosd wordt, zult u ontdekken dat het lezen van het Woord, zelfs al gaat het met gebed en overdenking en geloof gepaard, u weinig goeds zal opleveren. God verwacht echt van ons, dat wij gehoorzame kinderen zijn en Hij wil, dat wij in  praktijk brengen wat Hij ons heeft geleerd. De Here Jezus Christus zegt:”Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij als gij ze doet.”(Joh. 13 :17)

In de mate, waarin wij ten uitvoer brengen wat onze Here Jezus ons heeft geleerd, in die mate zullen wij gelukkige kinderen zijn. En in die mate slechts kunnen we eerlijk omhoog zien om hulp van de Vader bij onze pogingen Zijn wil uit te voeren.

Als er slechts één enkel punt zou zijn, waarvan ik heel graag zou willen, dat het zich over dit land en over heel de wereld zou verspreiden, dan is het dit: Christenvrienden, we moeten trachten niet slechts hoorders van het Woord te zijn, maar evenzeer daders van het Woord. Ik twijfel er niet aan, dat velen van u dit hebben geprobeerd, maar ik spreek vooral tot die jonge broeders en zusters, die de volledige kracht hiervan nog niet hebben ervaren.

O, tracht toch vurig hieraan vast te houden. Het is van enorm belang! Satan zal uit alle macht proberen het Woord van God terzijde te dringen, maar laten wij proberen het uit te voeren door er naar te handelen. Het Woord moet ontvangen worden als een erfenis van God, die we gekregen hebben door de Heilige Geest.

De volheid van de openbaring gegeven in het Woord

En bedenk, dat het Woord aan de getrouwe lezer alles openbaart, wat we nodig hebben te weten van de Vader, van de Here Jezus Christus en van de macht van de Geest. Alles, wat we nodig hebben te weten over de wereld, die in het boze ligt, alles over de weg naar de hemel en de heerlijkheid van de toekomende wereld. In dit gezegende boek hebben we het hele evangelie en alle regels, die nodig zijn voor ons leven als christen en de geestelijke strijd. Laten wij er dan op toezien, dat wij het bestuderen met ons gehele hart en met gebed, met overdenking, geloof en gehoorzaamheid.

Gebed

Het volgende punt, waar ik een paar momenten over zou willen spreken, is min of meer al aan de orde geweest. Het is dat van gebed. U kunt het Woord lezen en het ogenschijnlijk helemaal begrijpen, maar als u niet de gewoonte hebt om voortdurend op God te wachten, zult u weinig voortgang boeken in het leven als gelovige. We hebben van nature niet iets goeds in ons en we kunnen dan ook niet verwachten, behalve dan door de hulp van God, Hem te behagen. Daarom is het de wil van God, dat we altijd onze afhankelijkheid van Hem belijden. Het past ons om met betrekking tot het  gebed de vurigheid van de Here Jezus te volgen. Die Gezegende gaf ons hierin een voorbeeld. Hij bracht hele nachten door in gebed. Wij zien Hem op de eenzame berg ‘s nachts in gebedsworsteling. En, zoals in alle andere opzichten, is Hij ook hierin een voorbeeld voor ons. Hoewel we wederomgeboren zijn, is de oude, slechte natuur nog steeds in ons. Daarom moeten we in gebed tot God gaan om hulp. We moeten ons vastklemmen aan de kracht van de Almachtige.

Voor alles moeten wij bidden. Niet alleen, wanneer er grote problemen komen, wanneer ons huis in brand staat, of onze geliefde vrouw op het sterfbed ligt of onze kinderen ziek zijn. Niet alleen op zulke momenten, maar ook voor de kleine dingen. Laten we vanaf de vroege morgen er een gewoonte van maken om voor alles te bidden. Laat het zo de hele dag door zijn en ons hele leven.

Onlangs zei een christenvrouw tegen mij, dat ze vijfendertig jaar geleden me over dit onderwerp hoorde spreken in Devonshire en dat ik toen wees op het bidden voor kleine dingen. Ik had gezegd: “Stel je voor, dat we een pakje krijgen en dat het moeilijk blijkt om de knoop van het touwtje los te krijgen en we het niet kunnen doorsnijden. Dan dien je God om hulp te vragen, zelfs bij het losmaken van de knoop.” Zelf was ik deze woorden vergeten, maar zij had ze onthouden en het denken hieraan was steeds een grote hulp voor haar geweest.

Dus wil ik graag tot u zeggen, mijn geliefde vrienden: er is niets te klein om voor te bidden. In de eenvoudigste dingen van ons dagelijkse leven dienen we te bidden. We zullen de levende, liefhebbende Jezus hebben om ons te helpen. Zelfs voor de geringste zaken bid ik en dikwijls heb ik ‘s morgens, voordat ik mijn kamer verlaat, op die manier twee of drie antwoorden op het gebed gehad.

Jonge gelovigen, leer toch bij het begin van uw leven als gelovige om in kinderlijke eenvoud op God te wachten voor alles! Zie de Here Jezus Christus als uw persoonlijke Vriend, Die in staat is en bereid is om u in alles te helpen. Hoe gezegend is het om de hele dag door in Zijn liefhebbende armen gedragen te worden! Het leven van de gelovige bestaat uit een groot aantal kleine omstandigheden en kleine dingen. Elke dag komt er een hele reeks van kleine beproevingen tot ons en als we proberen ze te overwinnen in onze eigen kracht en met ons eigen verstand, dan  zullen we spoedig ontdekken, dat we in de war raken. Maar als we daarentegen alles bij God brengen, zullen we geholpen worden en onze weg zal worden geëffend. Zo zal ons leven een gelukkig leven worden!

Het geloof moet eerst komen

Twee gedeelten in het Woord van God zijn van het grootste belang voor christenen. Daar wil ik over spreken. Het eerste is 2 Petrus 1:5: “Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde, door de broederliefde de liefde jegens allen.” Hier wordt er van uitgegaan dat we geloof in de Here Jezus Christus hebben, omdat ons wordt bevolen aan ons geloof de deugd en deze andere genadegaven toe te voegen. De apostel Petrus spreekt tot gelovigen en vanavond denk ik ook, dat ik spreek tot gelovigen. Als er misschien sommigen hier zijn, die niet geloven, dan wil ik tot u, als er enige twijfel is, zeggen, dat u een zondaar bent. Misschien bent u jong of misschien bent u al op leeftijd gekomen. U kunt erg fatsoenlijk leven of misschien ook anders. Maar voor het aangezicht van God bent u een zondaar. Dus,  als u gered wilt worden, moet u zich realiseren en begrijpen, dat u een zondaar bent. En dat niet alleen, maar dat u een zondaar bent, die straf verdient. U bent verloren en u hebt zelf geen kracht om u te redden. De wereld spreekt over het opslaan van een nieuwe bladzij, maar dat is niet genoeg voor de goddelijke gerechtigheid. De registratie van uw zonden uit het verleden blijft tegen u getuigen en die moet uitgedelgd worden.

Wat dan? U bent zondaar en zondaren verdienen straf, niets dan straf. U moet die eeuwige straf zelf ondergaan of iemand anders moet die dragen. Wel, de Here Jezus kwam in de wereld om deze straf te dragen. Hij heeft die in onze plaats gedragen. Hij heeft voor ons geleden. En nu is het enige, wat God van zondaren verwacht, dat wij ons vertrouwen op de Here Jezus Christus stellen en op Hem alleen,  voor de redding van onze ziel. We moeten alleen naar Hem zien. We moeten alleen zien op het gezegende Lam van God, Dat aan het kruis genageld werd. Een ieder, die op Hem vertrouwt, zal gered worden. Al zijn zijn zonden nog zo talrijk, toch zal hij vergeving ontvangen voor al zijn overtredingen. Hij wordt wederomgeboren, hij wordt wederomgeboren door het geloof in de Here Jezus Christus. Hij wordt tot een kind van God gemaakt, een erfgenaam van God en een medeërfgenaam met Christus. Dank aan Hem, “Die ons heeft verlost van de macht der duisternis en heeft overgebracht in het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon.”(Col. 1:13)

Als we in de Here Jezus geloven,  zijn we hier echter nog niet mee tevreden. Wij proberen aan ons geloof de deugd toe te voegen, en aan de deugd de kennis, en aan de kennis de zelfbeheersing, en aan de zelfbeheersing de volharding, en aan de volharding de godsvrucht.

Moed

“Voeg aan uw geloof de deugd toe.” ‘Deugd’ betekent hier kracht of moed. Dit houdt in dat het eerste, nadat we in de Here Jezus Christus zijn gaan geloven, is, dat we onze verbondenheid met Hem gaan belijden. U moet opstaan en Hem belijden.

Sommige geliefde kinderen van God denken, dat we onze godsdienst voor onszelf kunnen houden. Ze denken, dat het geen zin heeft om het aan onze vrienden, onze metgezellen of onze familieleden te vertellen. Dat het geen zin heeft om problemen met hen te krijgen. Wat is het resultaat? De Here Jezus zal niet aan onze kant staan om ons kracht te geven, als wij niet aan Zijn kant staan. Zwak zijn we en zwak moeten we wel blijven, zolang we in deze toestand verkeren. Ik zal niet zeggen dat u naar de hel gaat. Maar u bent halfslachtig en de Meester heeft dappere soldaten nodig. Hij zoekt naar sterkte. Hij wil, dat we hen, die rondom ons zijn, open en eerlijk laten weten van Wie we zijn.

Daarom moeten we vastbesloten kiezen voor Christus; dat is van het grootste belang. Hoe meer we uit deze wereld wegkomen, hoe beter het voor ons zal zijn wat betreft de dingen van God. We zullen kracht ontvangen. Hoe moediger we voor Christus zijn, hoe gelukkiger het voor onszelf zal zijn. Laat me dit mijn jonge broeders en zusters in Christus op het hart drukken. Als zij dat nog niet hebben gedaan, laten ze dan nu Christus belijden.

Kennis

“Voeg aan uw geloof de deugd toe en aan de deugd de kennis.” Hier kunnen we weer iets leren. Ik heb eerder al gesproken over het belang van het lezen en overdenken van Gods Woord. Maar hier komt een speciale aanmoediging om aan ons geloof de kennis toe te voegen. We moeten niet tevreden zijn met de kennis, dat we zondaren zijn en dat Christus onze Heiland is. We moeten proberen voortgang te boeken in kennis. Waarom? Omdat toenemen in kennis betekent toenemen in kennis van God. En als we toenemen in deze kennis van Hem, dan leren we steeds beter Zijn liefde kennen. En dat het de vreugde van Zijn hart is om ons goed te doen. We zien steeds meer wat voor een liefhebbend Persoon God is. Het resultaat hiervan is, dat wij tevreden zijn met Zijn handelen met ons.

Ik ben door vele beproevingen gegaan. Sommige waren zeer buitengewoon. Toch heb ik mij verheugd in God. Bijna tien jaar lang, van 1838 tot 1848, had ik moeite op moeite, nauwelijks iets anders dan moeite. Maar ik ervaarde altijd de hulp van God. En ik was altijd blij, zelfs in de donkerste dagen, omdat ik wist dat alles mij van God, mijn Vader, ten deel viel.

Daarom zeg ik tot u: “Tracht te groeien in kennis. Hoewel er beproevingen op u afkomen, zelfs zware beproevingen en heftige strijd, kunt u dan toch desondanks zeggen: “Het komt van mijn Vader, mijn liefhebbende Vader, van Hem, “Die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard voor mij” en van Hem, van Wie de apostel Paulus heeft gezegd, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die Hem liefhebben. Hij, Die vrijwillig Jezus voor mij heeft overgegeven, Hij zal me met Hem ook alle dingen geven. Daarom zal deze beproeving ten goede voor mij zijn, anders zou Hij  niet hebben toegelaten, dat die mij overkwam.”

U kunt gemakkelijk inzien, hoe wij in zo’n toestand door deze beproevingen heen komen. Zelfs temidden van deze hebben wij kalmte en vrede en heilige hemelse vreugde. Zo kunnen we ze aan.

Dit is het resultaat van het werkelijk kennen van God. De enige manier om deze kennis te krijgen is door ijverig het Woord te bestuderen en door de onderwijzing van de Heilige Geest vanuit dat Woord. Laten we daarom deze kennis nastreven en niet tevreden zijn met het eenvoudige geloof, dat we in de hemel zullen komen.

Zelfbeheersing

Vervolgens zegt de apostel, dat we aan ons geloof de zelfbeheersing  moeten toevoegen. Dat is niet alleen maar het afzien van buitensporig veel drinken – hoewel het dat ook betekent. Maar de algemene betekenis van dit woord is zelfcontrole met betrekking tot alles, of het nu vlees eten of drinken of iets anders is. Wij moeten geen ruimte geven aan het misbruiken van iets, dat God ons heeft gegeven. Het wordt hier gebruikt met betrekking tot ons temperament, onze lusten, ons optreden in het algemeen, omdat op de wijze, waarop wij ons gedragen, wij God kunnen verheerlijken, of Hem tot oneer kunnen zijn. De wereld ziet er op toe, hoe wij, die christen geworden zijn, ons gedragen. En als ze ons een leven zien leiden, dat niet in overeenstemming is met wat wij zeggen,  zullen ze iets in te brengen hebben tegen onze Meester. Aan de andere kant is het zo, dat, als ze ons zien wandelen in overeenstemming met onze belijdenis, ze gedwongen worden onze God de eer te geven.

Volharding

“En aan de zelfbeheersing de volharding.” Dat betekent tevreden zijn met de wil van God. Als we deze tevredenheid hebben, zullen we in staat zijn beproevingen en lijden te verdragen, zelfs ziekte en dat mensen ons ontvallen. We zullen tevreden zijn, omdat het allemaal ons ten goede is. Als wij kinderen van God zijn, dan zijn we hier slechts vreemdelingen en pelgrims. Dit is niet ons thuis; we hebben hier geen blijvende stad. Daarom hoeven wij niet onder de indruk te zijn van de problemen en de moeilijkheden onderweg. Ze zullen spoedig voorbij zijn. Laten we daarom streven naar een rustig volhardend gedrag en tevredenheid met Gods handelen met ons.

Godsvrucht

Voeg aan uw geloof de godsvrucht toe. Dat is, de gewoonte om alles bij God te brengen. We doen dit door te bidden en door bij alles wat we doen, te letten op Hem, Die boven is. Evenzo door in het geloof te wandelen, omdat God onze kracht is. Door overdag en ‘s nachts te wandelen als voor het aangezicht van God. Kortom, dat wij wandelen in een heilige, kostbare gemeenschap met God. Dat we bedenken dat Hij voor ons is en bij ons is en dat het oog van de Vader op ons is. Dat wij ernaar zoeken in alles door Hem geleid te worden. O, dat wij de betekenis van dit alles mogen vatten en het in ons leven ten uitvoer brengen!

Nu, mijn christenvrienden, is  het uw rustige kalme doel dit alles na te streven? Als dat zo is, dan mag u er zeker van zijn, dat God u steeds meer kracht zal geven om Hem te volgen. God laat het toe, overeenkomstig Zijn eigen verstandig doel, dat wij ons deel in dit leven hebben temidden van een ons omringende duisternis. Maar denk daar niet aan. Bedenk, dat we dichter bij het einde komen. De dag nadert, dat de Here Jezus Christus zal komen. Ik zeg dit niet, alsof ik de tijd kan bepalen en het op die of die datum zal zijn. Ik weet niets van de precieze tijd. Maar dit  is zeker: we komen steeds dichter bij het einde. Dichter bij de dag, dat de Here Jezus Christus zal verschijnen in heerlijkheid om Zijn wachtende heiligen te roepen Hem te ontmoeten in de lucht.

Hoe moet dit onze harten verwarmen en ons vervullen met verlangen om Hem te dienen en op Hem te lijken. Als anderen koud zijn, laat ons dan proberen hen te verwarmen. Als anderen dwaas zijn, laten we dan proberen hen te onderwijzen. Als het vuur ontbreekt in anderen, laten we dan als Zijn dienstknechten brandende kolen zijn om hen in vlam te zetten. Laten we bedenken, dat het heerlijker is te geven dan te ontvangen. O, de zegen om zoveel liefde te hebben voor anderen in plaats van liefde van anderen te ontvangen, de zegen om anderen te verwarmen in plaats van zelf verwarmd te worden, van anderen te onderwijzen in plaats van zelf onderwezen te worden.

O, geliefden in Christus, laat het daarom een zaak van groot belang zijn voor u, dat u streeft naar godsvrucht, dat u dicht bij God leeft in dit leven, opdat we ons mogen verheugen in de zegen van levende getuigen voor Hem te zijn! Laten we ernaar streven tot brandende kolen gemaakt te worden. Als alle broeders en zusters hier zo in brand werden gezet, hoe spoedig zouden we dan Mildmay Park vlam hebben laten vatten. En zou het zich dan niet uitbreiden tot Hackney? En dan zou Londen zelf aangestoken worden. Als wij het middel zijn dat anderen gezegend worden, zullen we zelf ook enorm in onze eigen ziel gezegend worden. Het vuur, dat zo ontstoken wordt, zal in ons eigen hart branden. Het gedeelte dat volgt, bevat zoveel, dat ik dat liever bewaar voor onze volgende samenkomst.