Paul Washer (Shocking Message)                  >>PDF<<

Een duidelijk voorbeeld van een prediker, die niet het Evangelie van Jezus Christus brengt, maar aan komt zetten met een zelfbedachte verchristelijkte wetsprediking, is de Amerikaan Paul Washer. Dit jaar (2013) is hij opnieuw uitgenodigd door St. Heart Cry Nederland en de Sola 5 Baptisten. Overigens, een merkwaardige link tussen deze twee organisaties, die beide pretenderen precies te weten wat het Evangelie inhoudt en nu opnieuw de motor blijken te zijn achter de verspreiding van een vals evangelie hier in Nederland. Het is verschrikkelijk dat veel mensen het gevaar lopen misleid te worden door een evangelie dat geen evangelie is.

Paul Washer is vooral bekend geworden door de video “A shocking message”, te zien op YouTube. Als men deze toespraak nauwkeurig beluistert, blijkt hij vol te zitten met subtiel bedrog. Deze boodschap is niet schokkend vanwege het radicale van het evangelie, maar zij is schokkend vanwege de geraffineerde wijze, waarop menselijke wetten worden gepredikt onder het mom van het evangelie. We hebben de toespraak van Paul Washer zorgvuldig bekeken en de belangrijkste punten hieronder op een rij gezet. Als bron hebben we het document van de website van Heartcry gebruikt. De paginanummering dient als leidraad om het citaat te vinden. De citaten zelf zijn cursief weergegeven.

Commentaar  “Een schokkende boodschap” van Paul Washer:

 • -zo shockerend en Bijbels dat de prediker nooit meer is teruggevraagd-

Deze ondertitel is zeer insinuerend. Paul Washer zou nooit meer teruggevraagd zijn, omdat de organisatoren niet zo Bijbels en radicaal waren. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Paul Washer vindt zichzelf erg goed. Omdat de anderen hem niet terugvragen, moeten zij in zijn ogen wel verkeerd zijn geweest. Lees verder en oordeel zelf.

Deze ondertitel is een sluwe, indirecte beschuldiging. Leonard Ravenhill schermde er ook mee. De ander was altijd fout. Ravenhill was Paul Washers grote voorbeeld.

 • Bladzij 1 “Kijk, preken is een gevaarlijke zaak. Het is gevaarlijk voor mij, want de Bijbel zegt dat valse predikers een grotere verdoemenis zullen ondergaan.”

Waarom is het nodig om te zeggen dat preken gevaarlijk is, als je verder pretendeert door God gezonden te zijn? Wat hebben zijn toehoorders hiermee te maken? Washer plaatst zichzelf zo in het centrum met zijn ‘dapperheid’ als prediker. Hij geeft zo ook het signaal af ervan overtuigd te zijn dat hij de waarheid spreekt en verwacht, zonder dit expliciet te zeggen, van de toehoorders dat zij er net zo over denken.

 • Bladzij 1. Dus, de enige vraag waar een antwoord op moet komen vanmiddag is – is deze man een valse profeet of vertelt hij ons de waarheid?

Hiermee wil Paul Washer eigenlijk zeggen: “En jullie denken toch zeker niet dat ik een valse profeet ben. Dus luister maar goed naar de waarheid die ik ga verkondigen.” Wat u hier ziet, is een psychologische truc. De spreker vraagt op voorhand om loyaliteit, instemming, en geeft zo zijn publiek niet de ruimte het eigen kritisch vermogen te blijven gebruiken. Wederom draait het om Paul Washer.

 • Bladzij 1. “Vader….Vader, ik ben zo klein en nietig.”

Dit is de eerste zin uit het gebed. Wat voor nut heeft het om dit tegen God te zeggen? God weet dit allang. Het was dus blijkbaar ook niet voor God bedoeld, maar voor de toehoorders. Die moesten Paul Washer “klein en nietig” vinden. Nederige hoogmoed dus. Wederom Paul Washer in het centrum.

 • Bladzij 3. Realiseer jij je hoeveel liefde het vraagt om voor 5000 mensen te vertellen dat het Amerikaanse christendom bijna helemaal verkeerd is?  Weet je wat het mij kost om nooit meer teruggevraagd te worden voor zoiets als dit? Om niet populair te zijn? Weet je waarom je dit doet? Je doet dit niet omdat het zo goed betaalt. Je doet dit niet omdat mensen van je houden. Je doet dit omdat je van mensen houdt, en nog veel meer, omdat je God de eer wilt geven.

Weer een opmerking die de aandacht op Paul Washer richt: “Kijk eens, hoe ik mijzelf opoffer. Kijk eens, hoezeer ik God de eer geef.”

 • Bladzij 5. : Het Koninkrijk van God is gekomen, de tijd is vervuld. Nu, besteed de rest van je leven met je te bekeren van je zonden en te geloven in Mij.

Zo interpreteert Paul Washer Marcus 1:15. Dit is inlegkunde. Het is hem erom begonnen van de bekering een zaak te maken, die zich over een langere periode uitstrekt. De Griekse grondtekst luidt letterlijk: “Komt tot berouw en gelooft het evangelie.” Als de Heilige Geest spreekt door middel van de woorden van een prediker of anderszins, dan weet de mens in één keer wat zijn geestelijke toestand is, omdat God het licht erop geeft. Tot berouw komen en het evangelie gaan geloven is een gebeurtenis die hierop volgt. Het is geen proces van jaren. Zo’n gedachte gaat lijnrecht tegen deze Bijbeltekst in. Het is een bijzonder slecht teken als mensen een Bijbeltekst het tegenovergestelde willen laten zeggen van wat er werkelijk staat.

 • Bladzij 7. Weet je hoe de Baptistische theologie, tot ongeveer 50 jaar geleden, zou gezegd hebben hoe je kunt weten dat je gered bent? Je weet dat je gered bent, want je leven is in een proces van een voortdurende verandering in een afkeer van de zonde. Je stijl van leven is een wandelen in de waarheid van God.

Hier wil Paul Washer naar toe. Je Christelijke leven moet het bewijs zijn dat je Christen bent. Dit is een fatale dwaling, ook al staat het etiket “Baptistische theologie” erop. Onze zekerheid ligt op geen enkele wijze in onszelf. De Heilige Geest “getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.” De dwaling van Paul Washer leidt tot een vreselijk wettisch leven. Vleselijke mensen vinden het niet erg om wettisch te leven. Dat kost niet zoveel als bekering en berouw, want je hoeft jezelf niet te verloochenen. (Mattheüs 16:24).

Als je de “stijl van je leven”, de buitenkant van de beker, maar keurig op orde brengt, dan ben je volgens Paul Washer Christen. Bij zijn afzetten tegen de “gemakkelijke” bekering van het hedendaagse Amerikaanse Christendom komt Paul Washer niet met het echte Evangelie, maar met een “verchristelijkte wetsprediking”.

 • Bladzij 7/8: Laten we dit kort illustreren. Jezus leert je deze passage en je zit daar rustig en je luistert. En dan kijkt Hij je aan. Hij zegt: “Distelen, distelen. Vind je distelen op vijgenbomen?”
  En je antwoordt: “Maar natuurlijk niet, Jezus. Ik bedoel, U bent geen landbouwer, U bent geen boer. Ik weet dat U een timmerman bent. Maar iedereen weet toch, dat je geen distelen op vijgenbomen vindt.”
  “Nou goed, laat ik je dan iets anders vragen. Vind je vijgen –goede vruchten – aan doornstruiken?”
  “Maar, nee, Jezus. Dat is absoluut raar. Ik bedoel, U zult echt geen doornen op vijgenbomen vinden of vijgen op doornstruiken. Dat iemand dat zegt –  iemand die dat vertelt, Jezus, die kunt U als volgt omschrijven… ze zijn gek of ze zijn een leugenaar.”
  En dan antwoordt Jezus jou. “Nou dan, zij die zichzelf Mijn discipelen noemen en verkeerde vruchten dragen, moeten we dan ook niet tegen hen zeggen dat ze liegen of dat ze compleet gek zijn?

Deze gespeelde dialoog met Jezus Christus roept bij ons enorme verontwaardiging op! Op de video kun je zien hoe Paul Washer vooraan op het podium gaat zitten, alsof hij op de heuvelhelling toeluistert. De manier waarop hij Jezus Christus toespreekt in deze act is totaal zonder eerbied. Dit stukje video vormt wat ons betreft een tastbaar bewijs, dat Paul Washer zich absoluut niet realiseert Wie Jezus Christus werkelijk is. Jezus Christus is Gods Zoon, volkomen één met de Vader. Hij is God en mens. Johannes de Apostel viel als dood aan Zijn voeten, toen hij Hem zag. (Openbaring 1:17). Wij krijgen binnen afzienbare tijd allemaal met Jezus Christus te maken als onze Rechter. (Handelingen 17:31). Welk mens haalt het in zijn hoofd deze Jezus Christus te laten optreden in een zelfbedachte act en dan ook nog op zo’n manier!!

 • Bladzij 8: Dan is mijn vraag aan jou – Wat is groter? Een vrachtwagen of God?

Wat een banale vergelijking! Je kunt een botsing met een vrachtwagen niet vergelijken met een ontmoeting met God. Deze illustratie zegt meer over de spreker dan over het onderwerp, waarover hij het heeft.

 •  Bladzij 8: En toch: “Oh, het was een bijzondere werking van God.” Nee, dat was het niet! Als het niet blijvend is, dan was het geen groot werk van God. Het was emotie. Het was zoveel dingen, maar het was geen werking van God. Heeft God gewerkt in je leven? Werkt God nog steeds in je leven? “Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Aan hun vruchten zult gij hen kennen.”

Hoe belangrijk is het om bij het uitleggen van de Bijbel naar de context te kijken. De uitspraak van Jezus: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen” is door Hem bedoeld als een middel om schijnheiligen, de “valse profeten in schapenvacht” (Mattheüs 7:15),  te ontmaskeren. Het is helemaal niet bedoeld om vanwege de vruchten zekerheid over je eigen redding te krijgen. Hier verdraait Paul Washer de Bijbel.

 •  Bladzij 9: De waarheid vertelt je dit. Het bewijs – de manier waardoor je zeker kunt weten dat je een oprecht wedergeboren christen bent –  is dat je in je stijl van leven de wil van de Vader doet.

Steeds opnieuw komt Paul Washer terug op deze fundamentele dwaling: de zekerheid van je gered-zijn ligt in jezelf. (zie opmerking punt bladzij 7)

 •   Bladzij 10: Dit is wat het betekent. Laat mij een juiste vertaling van deze zin geven. “Gaat weg van mij” , luister goed naar me, als het kon dan zou ik naar je toekomen en je omhelzen a) terwijl ik je dit vertel, ik zou het doen, luister naar me. Hij zegt: “Gaat weg van mij, jullie die beweren mijn discipelen te zijn die mij belijden als Heere en toch leven alsof Ik jullie nooit een wet b) gegeven heb om te gehoorzamen.

Alsof een omhelzing door evangelist Paul Washer iets zou toevoegen aan het waarheidsgehalte van wat hij beweert. Met zo’n omhelzing zou de mens Paul Washer de Heilige Geest juist in de weg staan.

Opnieuw brengt hij hier de wet. Deze toespraak heeft niets met het Evangelie van Jezus Christus te maken. Het is de zweep van een menselijke, door Paul Washer bedachte, wet en een verdraaiing van het Evangelie. Jezus stuurt hen weg, omdat Hij hen niet kent en zij Hem niet kennen. Ze zijn niet bekeerd, niet wedergeboren en daarom zijn ze werkers der wetteloosheid. Over het leren kennen van Hem zegt Jezus: “Bekeert u!” en “Gij moet wederom geboren worden.” Jezus gaf nooit een wet. Hij vervulde de wet. “De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.” (Johannes 1:17).

 • Bladzij 12: Ik wil voor jullie hetzelfde als dat ik wil voor mijn zoon, dat hij op een dag een banier zal pakken, de banier van Jezus Christus en dat hij die zal plaatsen op een heuvel waar nog nooit iemand een banier geplaatst heeft en dat hij het uit zal roepen: “Jezus Christus is Heere!”, ook al zou het zijn leven kosten. Oh, wanneer hij achttien jaar is en hij hetzelfde zal zeggen als wat ik zei als een jongeman. “Ik ga de bergen in, ik ga de jungle in.” En zij zeiden: “Je kunt daar niet heengaan, je bent gek. Het is oorlog daar, je zult sterven.”Ik zal gaan. Wanneer dan die kleine jongen zijn rugzak zal oppakken, zal ik voor hem bidden en hem zeggen: “Ga! God zal met je zijn en als je sterft mijn jongen, ik zal je straks weer zien en ik zal je dood eren.”

In bedekte termen maakt Paul Washer hier melding van zijn, in eigen ogen heldhaftige, daad om naar het zendingsveld te gaan. Dat is eigen eer. Erger nog vinden wij de manier waarop hij over zijn zoontje spreekt. Moet die er nu bij gesleept worden om te verkondigen dat Paul Washer zelfs bereid is zijn zoon op te offeren? Zijn zoon krijgt hier geen aandacht als een autonoom mens die een eigen leven met God heeft. Nee, hij fungeert als decoratie voor zijn vader. Dit is ongelooflijk triest, zo triest dat er geen woorden voor zijn. Paul Washer plaatst zich opnieuw op een vreselijke manier in het centrum. Hij behoort van de ziel van zijn zoon af te blijven, want die ziel behoort God toe.

 • Bladzij 13: Nu iedereen het hoofd gebogen heeft, is er iemand onder ons die zegt. “Broeder Paul, ik heb mijn leven lang in een leugen geleefd. Ik beweer een christen te zijn, maar ik heb de wereld lief en leef net als de wereld, ik lijk op de wereld en ik ruik naar de wereld en ik haat mezelf daarom. En, broeder Paul, ik ben zo moe van het christendom dat ik tot nu toe leefde. Ik ben er gewoon ziek van. Ik ben er gewoon ziek van. Ik wil gered worden. Ik wil gered worden.” Ik wil dat jullie dan opstaan. “Broeder Paul, ik wil gered worden.” Amen. Zijn er nog meer? Amen.

Nu doet Paul Washer notabene precies hetzelfde als degenen, tegen wie hij zo tekeer gaat. Hij doet ook een ‘altarcall’ en vraagt de jongeren die gered willen worden, om tijdens het gebed te gaan staan. Later laat hij ze naar voren komen, zodat hij en zijn medewerkers nog een hele poos op hen kunnen inpraten in de lijn van deze toespraak.

———————————————–

Tot zover de bespreking van “Shocking Message”. Aan de hand van deze bewijzen kunnen wij niet anders dan constateren, dat de boodschap van Paul Washer niet het evangelie van de Bijbel is, maar een zelfbedachte wet. Aan het begin van zijn toespraak zei hij: “Dus, de enige vraag waar een antwoord op moet komen vanmiddag is – is deze man een valse profeet of vertelt hij ons de waarheid?” Het antwoord op die ‘enige vraag’ blijkt te zijn: Deze man is een valse profeet. Om deze reden slaan wij alarm. Laat u zich alstublieft niet door hem bedriegen. Lees uw Bijbel en oordeel zelf.

Nog een vraag: Hebben de toehoorders door deze toespraak Jezus Christus beter leren kennen? Waarover gaan de gesprekken, die naar aanleiding van deze toespraak worden gevoerd? Gaan die over Jezus Christus of over Paul Washer? Nogmaals: Oordeel zelf.

Er zijn nog een paar redenen waarom wij u ernstig voor deze prediker willen waarschuwen. Het betreft zijn ideeën over het huwelijk. Die zijn bizar. In het artikel “Heiligheid in het huwelijk”, ook te vinden op de website van Heartcry, zegt hij het volgende: “Heel zelden geeft God je iemand die precies bij je past. Waarom? Omdat Hij je haat en eigenlijk niet wil dat jij gelukkig bent? Nee. Hij heeft een hoger doel. En vaak zorgt Hij ervoor dat ze dat niet helemaal beseffen tot ze getrouwd zijn. Het lijkt wel of Hij hen verblindt. En als je eenmaal bent getrouwd, trekt Hij de blinddoeken weg. En dan roep je uit: ‘Wat heb ik gedaan!’ God verlangt ernaar dat jij meer op Zijn Zoon Jezus gaat lijken.”
Wat voor idee heeft deze prediker van menselijke relaties? Hoeveel stellen zijn er niet, die ook na hun trouwdag heel blij zijn met elkaar? Je gaat in alle nuchterheid je afvragen, waar Washer dit rare idee vandaan heeft, dat het huwelijk een soort valkuil zou zijn waar God Zijn kinderen expres in terecht laat komen.
Volgens Paul Washer is het doel van het huwelijk ons meer gelijkvormig te maken aan het beeld van Christus. Dat is je reinste onzin. Mensen gaan niet meer op Jezus lijken door hun omgang met hun man of hun vrouw. Ze gaan meer op Jezus lijken door hun omgang met God. Dáár vindt de eigenlijke verandering plaats. Die begint met de wedergeboorte. Als iemand van bovenaf geboren wordt, is die wedergeboorte zichtbaar in alle relaties die hij heeft. In de omgang met zijn vrouw, in de omgang met zijn kinderen, in de omgang met zijn medemensen. De bekende evangelieprediker Rowland Hill (1744-1833) zei, dat, als de heer des huizes wedergeboren werd, dit zelfs te zien was in zijn houding ten opzichte van zijn hond.
Wanneer getrouwde mensen bekeerd en wedergeboren zijn, gaan ze in alles te rade bij God. Is er onenigheid, dan gaat men daarmee naar God toe en vraagt: “Zegt U mij alstublieft, waarin ik fout ben gegaan.” God laat u dit weten, als u reëel contact hebt met Hem. Wanneer u dit belijdt aan God en aan uw naaste, komt er weer vrede. Zo leert u God steeds beter kennen. We moeten overigens niet vergeten, dat bij een huwelijk man en vrouw uit verschillende milieus komen en dat bovenstaande zo af en toe zal voorkomen. Maar met God komt men er samen uit.
Laat u toch niet opjagen door deze verchristelijkte wetsprediker Paul Washer. Hij probeert erg geestelijk over te komen. De werkelijkheid is echter dat Paul Washer mensen tot slaaf maakt van wetten die hijzelf over het huwelijk heeft bedacht. Dit is niet de vrijheid waartoe Christus ons door Zijn Evangelie geroepen heeft. (Galaten 5:13). Laat u geen slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1). Niet in uw relaties met uw medemensen en helemaal niet in uw relatie met God.  “Waar de Geest des Heren is, is vrijheid.” (2 Corinthiërs 3:17). Oordeel zelf!

Nog een laatste punt. In het verleden hebben we een aantal video’s van Paul Washer bekeken. Daarbij vielen een heleboel dingen op.

We vinden het erg dat we dikwijls geen werkelijke eerbied voor God bij hem zien, als hij voorgaat in gebed. Het lijkt wel of hij dit soort bidden gekopieerd heeft van Leonard Ravenhill (zoals te zien is op YouTube). De ene keer staat de heer Washer met de handen in zijn broekzakken, zegt twee of drie zinnen, draait zich meteen om, grist een boek van de tafel achter hem en gaat dat boek aanprijzen. Dan denk je: “Waar heb jij ondertussen met je gedachten gezeten? Niet voor de troon van de Heilige God!” Een andere keer heeft hij het lef als het ware naast het spreekgestoelte neer te zakken, met zijn ene hand zijn hoofd steunend, en in die houding een gebed uit te spreken. En zo’n stunt zou dan de mensen op God moeten richten?! Vergeet het maar. Het richt de aandacht alleen maar op die ‘supergeestelijke’ prediker, die Paul Washer heet. Voor zo’n voorstelling heb je geen straathoek nodig. Oordeel zelf.

Iemand mailde ons, dat het niet kon wat wij hierboven schreven.
Wij hebben teruggemaild:

Geachte  . . . . .
Dank voor uw mail.
Mag ik u een paar vragen stellen:
Hebt u in gedachten wel eens bij de berg Sinaï gestaan, toen God daar sprak tegen Israël?
Hebt u wel eens in gedachten naast Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, enzovoort, gestaan toen God sprak?
Hebt u wel eens in gedachten naast Ananias en Safira gestaan en gezien Wie God is?
Nog steeds hebben we dezelfde God! 

Onze Here Jezus gebruikte geweld om het Huis van Zijn Vader te reinigen.
Hij gaf ook het voorbeeld om de schijnvromen te ontmaskeren. Dezen hebben nooit Gods heiligheid gezien.
Johannes de Doper, Paulus, Johannes de Apostel, enzovoort, ontmaskerden de schijnvromen en waarschuwden net als de Here Jezus Zelf voor hen. 

In Openbaring 2:2 zegt Jezus tot de gemeente te Efeze:
“Ik weet uw werken en inspanning en uw volharding en dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden.”

Wie staat er centraal in de toespraken van Paul Washer? Tegen welke God spreekt hij? Niet de Heilige God! Oordeel zelf aan de hand van de Bijbel. 

Paulus was ook fel in de Galatenbrief. Welk oordeel hebt u over Paulus toen hij over de dwaalleraren zei: “Ze moesten zich maar laten snijden (castreren), die u verontrusten.”? Waarom was hij zo fel? Omdat zij het evangelie van Jezus Christus verdraaiden.
Paul Washer verdraait ook het evangelie. We hebben hem 5 jaar geleden persoonlijk gewaarschuwd. Als we nu bleven zwijgen, zouden we schuldig zijn. Er gaat een bedwelmende invloed van hem uit. We hebben zijn werk getoetst aan de hand van de Bijbel! 

Het ligt in onze bedoeling meer mensen aan de kaak te stellen, die een vals evangelie brengen. Als we niet voor de leringen van bedriegers waarschuwen, staan we schuldig voor God en hebben we Jezus niet lief! En ook de toehoorders niet.
Er staat geschreven dat er in de eindtijd veel verleiders zullen zijn, die proberen de uitverkorenen te verleiden. Satan is er gauw bij om te zeggen: “Er staat geschreven: Oordeelt niet.” Dit doet hij om alle kwaad toe te dekken. Vandaar de grote chaos in dit verdeelde christendom. Wij oordelen niet, Gods Woord oordeelt! 

We hopen dat God de bedwelming van Paul Washer van u afhaalt en dat u Gods waarheid ten opzichte van hem mag zien. Leest u a.u.b. de Bijbel onbevangen en onbevooroordeeld. Bedenk dat de weg smal is en dat er weinigen zijn, die hem zullen vinden. (Mattheüs 7:14)

Met vriendelijke groet,