Paul Washer en zijn ‘orthodoxie’           >>PDF<<

Inleiding
Onlangs uitte iemand per mail zijn zorg over de ontmaskering van Arjan Baan en Paul Washer op onze website. Aan het eind verwees deze persoon naar een video van Paul Washer. Deze is ondertiteld in het Nederlands en heet: “Hoe leiden we iemand tot de Heere?” In 3.45 min komen hier twee misvattingen over bekering en wedergeboorte voorbij. De eerste misvatting verwerpt Washer, de tweede misvatting omarmt hij. Verder laat hij hier een fundamenteel verkeerde pastorale aanpak zien. Daarom is deze video een sprekend voorbeeld van hoe het juist niet moet. Vandaar deze waarschuwing.

De arminiaanse misvatting
     Allereerst de arminiaanse misvatting. Na 1.39 min hebben Paul Washer en zijn interviewer het over het bidden van het zondaarsgebed om zo Christen te worden. Ze wijzen het beiden af. Terecht. Deze misvatting over hoe je Christen wordt heeft zich enorm verbreid. De hele evangelische beweging is wereldwijd doortrokken van deze arminiaanse geest. Overal hoor en zie je dat mensen denken zelf te kunnen bepalen hoe en wanneer ze Christen worden.

De “orthodoxe” misvatting

Na deze afwijzing van het zondaarsgebed introduceert Paul Washer zijn aanpak om iemand ‘tot Christus te leiden’. Uit die aanpak blijkt dat naar Washers mening het eigenlijke probleem van de zieke man “onkunde” is, want Washer gaat hem een uitgebreide Bijbelstudie geven over de genadeleer. Als deze zoekende man, nadat er uren op hem is ingepraat, zicht krijgt op Johannes 3:16, dan wordt dat beschouwd als het moment waarop hij gered is. Het kennisprobleem is opgelost. Dit is onbijbels. Niet zijn onkunde, maar zijn zonden zijn het probleem. “Uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn” (Jesaja 59:2). Bekering begint met een door de Heilige Geest bewerkt berouw over de zonden (o.a. Handelingen 2:37, Handelingen 26:20). Daarna laat de Heilige Geest aan de berouwvolle zondaar de gerechtigheid van Christus zien, waaraan hij door genade deel mag hebben. Op deze wijze zijn bekering en wedergeboorte volledig het werk van de Heilige Geest. Het is een ‘geboorte van bovenaf’.
Helaas is er de laatste tientallen jaren een stroming op gang gekomen, die wordt gezien als een herleving van het Calvinistische gedachtegoed. Hiertoe kun je rekenen de “Reformed Theology”, the “New Calvinists”, het Baptistenseminarie in Louisville met Al Möhler, Grace to you Church met John MacArthur, etc., etc. Paul Washer kun je er ook bij zetten. En in Nederland de Sola5Baptisten of hoe ze verder ook zijn gaan heten. Al deze mensen vinden dat een orthodoxe geloofsleer en een Christelijke levensstijl de kenmerken van een Christen zijn. Blijkens hun boeken en conferenties zijn dat de dingen waarover zij zich druk maken. Dit patroon zie je ook in de video “A shocking message” van Washer. Maar zo gaat het alleen nog maar over de buitenkant! Als een mens niet echt berouw over zijn zonden heeft gekregen door de Heilige Geest en als hij niet ervaren heeft hoe onmachtig hij is om ook maar het kleinste gebod te houden voor het aangezicht van de Heilige God (Romeinen 7:23,24), dan heeft hij geen “nieuw hart” ontvangen door Gods Geest en is hij nog geestelijk dood. Daarom is deze nieuwe stroming erg gevaarlijk. Zij staat in schril contrast met door God gezegende predikers die in de 19de en 20ste eeuw het evangelie brachten. Hier volgen citaten van twee van hen:

Nu, mijn toehoorder, laat mij tot u spreken over uw eigen bekering. Als u de eerste bladzijde van het boek hebt overgeslagen, namelijk berouw, ga dan terug en begin opnieuw, want dat geloof, dat een droog oog heeft en nooit huilde om de zonde, is niet het geloof van Gods uitverkorenen.”
C.H. Spurgeon in “Schijnbekering” Zie deze link

“Lees het geval van welke bekeerde dan ook die u kunt vinden in de Bijbel en u zult altijd merken dat dit element van berouw erbij komt. Lees de levens van de gelovigen, lees de geschiedenis van mensen die prominent aanwezig waren in de gemeente van God tijdens de voorbijgegane eeuwen en u zult merken dat ieder mens die werkelijk de ervaring en de kracht van de genade van God in zijn leven heeft gekend, altijd een mens is die blijk geeft van berouw. Ik aarzel daarom niet deze verzekering te geven dat zonder berouw er geen redding is. De noodzaak van berouw is een van die absolute dingen waarover de Bijbel niet argumenteert. Het zegt het gewoon. Het geeft het gewoon als basisprincipe. Het is onmogelijk, zeg ik, dat een mens een Christen is zonder berouw; geen mens kan de Christelijke redding ervaren, tenzij hij weet wat het is om berouw te hebben.”

D.M. Lloyd Jones in “Uit de diepten”. Zie deze link

Deze citaten over de absolute noodzaak van berouw spreken voor zich.

Berouw in nood is dood

Aan de pastorale aanpak van Paul Washer in deze zaak met de doodzieke man is te zien, dat hij zelf helemaal niet begrijpt waar het in wezen om gaat tussen een zondig mens en de levende, heilige God. Washer ziet niet in dat in deze situatie de allereerste prioriteit is dat de man oprecht berouw over zijn zonden krijgt. En dat dit bij deze man extra moeilijk zal worden. De man heeft zich immers zijn leven lang niet om God bekommerd. Hij heeft zich nooit iets van Gods geboden aangetrokken. Nu hij zich realiseert dat hij weldra in de eeuwigheid zal zijn, krijgt hij het benauwd. Daarom zoekt hij een plek op waar gepreekt wordt. Wat moet hij doen? Duitse opwekkingspredikers uit de 19de eeuw gebruikten de volgende uitdrukking, als zij met dit soort zoekende mensen te maken kregen: “Notbuße – Todbuße”. “Berouw in nood is dood.” Washer heeft het in de hele video niet over berouw, laat staan dat hij de extra moeilijkheid, die zich in deze situatie voordoet, in de gaten heeft. Het enige wat hij doet is de man een vals vertrouwen geven op zijn pas gekregen licht op de rechtzinnige geloofsleer. Dat is niets waard!

Vergis u niet!
     Paul Washer en velen met hem zijn gevaarlijke misleiders, juist door hun zogenaamde orthodoxie en hun o zo christelijke manier van leven. Maar door dit vertrouwen op hun eigen gerechtigheid zaaien zij op de akker van het vlees, in dit geval het vrome vlees! Onontkoombaar zullen mensen, die dat doen, straks op de oordeelsdag daaruit het verderf oogsten (Galaten 6:7,8).  Vergis u niet! God laat niet met Zich spotten. Hij kent alle harten, ook uw hart. Word toch wakker nu het nog kan! Loop Paul Washer en andere mensen niet na, maar toets hun boodschap aan Gods Woord!