Paul Washer (1e toespraak in Nederland)          >>PDF<<

Wanneer men ons mailt en vraagt om naar bepaalde toespraken van Paul Washer te luisteren, omdat men daardoor een grote zegen heeft ontvangen, dan beluisteren we die toespraak en reageren wij erop. Zo daagde een briefschrijver, die als geestelijk werker ergens werkzaam is, ons “hartelijk” uit een toespraak van Paul Washer over de heiligheid van God te gaan horen. We hebben deze toespraak gedownload en hebben diep gezucht vanwege de bizarre uitspraken, die Paul Washer daarin doet. Voor zover we kunnen nagaan is het de eerste toespraak, die Paul Washer in Nederland gehouden heeft. Het webadres is: http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=850802478

De opzet van dit document is als volgt. Eerst bespreken we een aantal gedeelten van de toespraak. Die zijn cursief weergegeven. De getallen geven het moment aan, waarop deze citaten worden uitgesproken. Aan het eind volgen er een paar opmerkingen.

De realiteit van God (Jesaja 6).

(00.01.21)
Als u grote verwachtingen hebt, omdat ik hier ben, hebt u het mis.
Er bestaat niet zoiets als een grote man Gods.
Er zijn slechts zwakke, miezerige, meelijwekkende mensen van een groot en barmhartig God.
Elke keer als ik preek, realiseer ik me iets van mijn zwakheid. 

— Waarom zegt Paul Washer dit? Denkt hij dat zijn toehoorders hem een grote man Gods vinden?
Dit gedeelte gaat weer over een zogenaamd ‘nederige’ Paul Washer.
— Het is niet waar dat er geen grote mannen Gods zijn. Wanneer we de Bijbel pakken, lezen we over veel grote Godsmannen. Hoe denkt u over Henoch, van wie geschreven staat: “Hij wandelde met God.” Daarna lezen we over Abraham, de vader van alle gelovigen. Mozes sprak met God op de berg Horeb. Samuel werd door God geroepen en God sprak tot hem. God sprak tot de profeten en zij gaven de woorden van God door aan de mensen. Velen profeteerden over de Messias. Ieder sprak datgene, wat God hem gegeven had. Elisa ontving een dubbel deel vergeleken bij Elia. Beiden waren zij grote Godsmannen. Paulus verwachtte dat hij de gemeente in Rome een grote zegen zou brengen door de Heilige Geest. (Romeinen 15:29). En heeft God de afgelopen 2000 jaar geen voortrekkers gegeven, in wie de Heilige Geest machtig heeft gewerkt? Ik zou een hele rij kunnen opnoemen, b.v. Luther, Whitefield, Spurgeon, Llyod Jones.

(00.02.02)
Mijn zwakheden staan mij voor ogen als ik preek en ik realiseer me dat ik aan het preken ben tot sommige mensen, die geestelijk verder zijn dan ik en die absoluut heiliger zijn dan ik.
Mensen zijn niets en mensen kunnen niets.
Onze enige hoop op deze plaats is, dat God ons barmhartig is.
Laat alle vlees worden verootmoedigd voor Hem
en laat Christus en Christus alleen worden verhoogd.

— Het is raar dat Paul Washer zich vergelijkt met zijn toehoorders wat betreft geestelijke volwassenheid en heiligheid. Wat voor zin heeft dat? Wat er aan goeds in een mens zit, is immers bewerkt door de Heilige Geest! Dus valt er eigenlijk niets te vergelijken, want het is dezelfde Geest, Die alles bewerkt (1 Corinthiërs 12 : 6, 11). De één heeft misschien meer genade ontvangen dan de ander, maar zoiets laat zich niet vergelijken. Genade wordt niet ons eigendom, maar zij blijft onder het beheer van de Heilige Geest.
— Het is veelzeggend dat Washer zijn toespraak begint met een positionering van zichzelf en dat hij voor het oog van een ieder begint met heel erg nederig te doen. Nederige woorden zeggen niets. Wel nederigheid van hart. Nederigheid van hart kenmerkt zich juist door niet over nederigheid te spreken.

(00.11.20)
De grootste nood die je hier vanavond misschien hebt is de Here te zien zitten op een hoge en verheven troon.
Om Hem te zien zoals Hij is, omdat, hoe meer je van Hem weet, hoe meer jouw leven radicaal veranderd zal worden. ( . . . )
Er zijn zoveel boeken en zoveel boodschappen, die erover gaan hoe je een christelijk leven leidt, maar slechts één ding is echt nodig, dat je een diepe en blijvende kennis van God hebt.
In al het studeren wat je hebt gedaan, in al de boeken die je hebt gelezen, in al de preken die je hebt beluisterd, hoeveel van jouw leven is besteed aan het eenvoudig bestuderen van de eigenschappen van God? Hoeveel kennis heb je over de Persoon van God?
Dat is waar het Christendom begint, Zijn Persoon kennen en dat zal jouw leven veranderen. Ontdekken Wie Hij is. Dat zal jouw leven veranderen.

— Op zich is het volkomen waar dat het van het grootste belang is God te kennen. Maar hoe komt een mens aan die kennis? Washer spoort zijn toehoorders aan tijd te besteden aan het bestuderen van de eigenschappen van God om zo de Persoon van God te leren kennen. Als ze gaan ontdekken Wie Hij is, zal hun leven veranderen. Hier zet Paul Washer de aanwezigen volkomen op het verkeerde been.
Op zijn manier leer je God nooit kennen. God laat Zich niet kennen door het leren van theorieën, al zijn dat ook Bijbelse theorieën.
— Weet u hoe we God leren kennen? Wanneer onze zonden ons enorm gaan kwellen en we naar God vluchten en met een oprecht hart alles belijden wat we verkeerd hebben gedaan. Dan laat Hij Zich kennen. Het begint bij God, Die in het geweten van de mens werkt en hem ontdekt aan zijn zonden.
Hij laat zien, dat Hij een rechtvaardig God is, Die de zonde moet straffen.
Hij laat zien dat er genade is voor een ieder, die met een oprecht hart zijn zonden belijdt.
Hij laat Zijn liefde zien aan berouwvolle zondaren, doordat Hij het Liefste wat Hij bezat, de schuld liet dragen voor onze zonden. Jezus!!
— De volgende tekst is, wat betreft dit onderwerp, onmisbaar.
Uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.” (Jesaja 59:2)
We kunnen God niet zien vanwege onze zonden!
God is Licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.
Hij is een zeer heilig God!
De gemeente in Laodicea zei dat ze geestelijk rijk was en aan geen ding gebrek had, doch zij wist zelf niet, dat ze de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte was. We leven nu in de tijd van de Laodicea gemeente! Tenzij we radicaal veranderen door ons te bekeren en alles van Gods Geest te ontvangen, zal Jezus ons uitspuwen. Na een oprechte bekering wordt Zijn wil onze wil, wordt Zijn waarheid onze waarheid, wordt Zijn gerechtigheid onze gerechtigheid. Dit kan alleen bewerkt worden door de Heilige Geest.

(00.17.56)
Soms komen predikanten bij me en zeggen tegen me:
“Broeder Paul, ik zou graag willen dat je een serie lezingen in mijn gemeente houdt over de eigenschappen van God.”
En ik zeg: “Pastor, je wilt niet dat ik dat doe. Het zal je gemeente splijten.”
En zij zeggen: “Hoe zal het mijn gemeente splijten? Wij zijn Christenen. Het gaat over God.”
“Broeder pastor, wanneer ik les begin te geven over wat de Bijbel zegt over de heiligheid van God, de rechtvaardigheid van God en de gerechtigheid van God; wanneer ik begin les te geven over de soevereiniteit van God dan komen veel van jouw mensen overeind en zeggen: “Ik zou nooit zo’n soort God kunnen liefhebben. Dat is niet mijn God.”

In dit citaat komt weer duidelijk naar voren dat Paul Washer zichzelf ziet als een krachtig prediker die de radicale boodschap van God brengt en die de mensen laat zien Wie God is. Hij is er trots op dat een deel van de mensen wegloopt om zijn (ingebeelde) radicaliteit. Wij denken dat mensen met enig geestelijk inzicht terecht de benen nemen.
— Om wat er in het volgende citaat staat zult u misschien begrijpen waarom ik zo’n god als Paul Washer heeft, nooit zou willen dienen.

(00.30.38)
Als Hij (Jezus Christus) tegen jou zegt om midden op straat op de kop te gaan staan en uit te roepen: “‘Amazing grace, how sweet the sound’ (Verbazingwekkende genade, hoe liefelijk is de klank), dan moet je dat doen, totdat er een bus over je heen rijdt.”
Hij is Heer.

Noemt u het ‘verbazingwekkende genade’ om al zingend midden op straat op de kop te gaan staan, totdat er een bus over u heen rijdt? Paul Washer wel en hij geeft als commentaar op zoiets: “Hij is Heer.”
— Alleen de duivel kan deze opdracht geven. Jezus Christus zal dit nooit zeggen. Hoe heet de ‘heer’ van Paul Washer? Het is ronduit godslasterlijk wat Paul Washer Jezus Christus hier in de mond legt. Deze opdracht roept associaties op met de verering van de hindoe-god Juggernaut, wiens beeld op een wagen werd vervoerd. In het verleden werden soms hindoe-pelgrims onder de wielen van deze wagen verpletterd. Satan wil mensen vernietigen en het liefst met een vroom lied in de mond.
— God zal mensen nooit oproepen tot zelfdestructie. Het doet denken aan de duivel die tijdens de verzoeking in de woestijn de Here Jezus vraagt van de rand van het tempeldak te springen.
— Uit deze bewoordingen wordt de gedachtenwereld van Paul Washer duidelijk. Wat een vernietiging en fatalisme heeft deze man in zich! Hieronder nog een voorbeeld.

(00.31.30)
Een jong meisje kwam een keer bij mij en zei:
“Ik heb berouw, maar ik weet niet of ik genoeg berouw heb.
Ik geloof, maar ik weet niet of ik genoeg geloof.”
En dit is wat ik tegen haar zei:
“Je moet berouw hebben van je zonden, zelfs al stuurt God je naar de hel, omdat Hij het waard is dat je berouw hebt van je zonden.
je moet in Jezus Christus geloven met al je macht, al stuurt Hij jou naar de hel, omdat Hij het geloof waard is.
En je moet Hem dienen en Hem aanbidden met al de kracht in jouw lichaam, zelfs al ontvang je geen eeuwige beloning, omdat Hij het waard is.”
En toen voegde ik eraan toe:
“Maar beste meid, als je met die houding tot God gaat, zal Hij je niet uitwerpen. Hij zal je niet uitwerpen.”

“Is God het waard?” Echt berouw over de zonde heeft te maken met de heilige en rechtvaardige God, tegen Wie wij gezondigd hebben, met als gevolg dat wij straf verdienen. Jezus stierf om ons van deze straf te redden. Dit heeft niets te maken met “God is het waard.” Dit is absurd. Wat een hoogmoedige menselijke gedachte!
— Is dit het Evangelie: “Je moet in Jezus Christus geloven met al je macht, omdat Hij het geloof waard is.”? Het Evangelie begint met berouw en bekering en het andere volgt als vanzelf, want God is Degene Die de zondaar liefheeft en leidt door de Heilige Geest. Paul Washer daarentegen doet alles zelf. Dit is het omgekeerde van het Evangelie. Waarom zegt hij twee keer “zelfs al stuurt God je naar de hel” en ook nog “zelfs al ontvang je geen eeuwige beloning”? De God van de Bijbel spreekt niet over dat “zelfs”. In Hem is het nooit opgekomen om oprechte gelovigen bang te maken met eeuwige verdoemenis.
— Over welke god heeft Paul Washer het? Wie echt berouw heeft, wordt door de God van de Bijbel met open armen ontvangen. De Vader van de verloren zoon zag hem van verre komen. Hoe liefdevol is God voor verloren zielen! Dat is de boodschap van de Bijbel.

(01.11.00)
Laat mij u een theologische vraag stellen:
Welke van deze twee schepsels lijkt meer op God, deze serafs of een worm die buiten op de grond rondkruipt?
Welke lijkt meer op God?
Het antwoord: Geen van hen.
God lijkt niet op ons en is niet slechts groter.
Hij lijkt helemaal niet op ons.
( . . . . .)
Om te zeggen dat een seraf meer op God lijkt dan een worm is ook belachelijk,
Maar nogmaals, God lijkt niet op ons en is niet slechts groter.
Hij lijkt überhaupt niet op iemand of iets.

— Wat is dit nu weer voor een voorbeeld?! Hoe kun je zo’n illustratie geven wanneer je eerbied hebt voor God! Hij durft te vragen om een vergelijking tussen een seraf, een worm en God! Deze vraag en het antwoord daarop laten zien dat hij God minacht en ook de mensen die hij zo’n vraag durft te stellen.

(01.16.55)
Wat betekent het dat God heilig is?
Betekent het dat Hij zonder zonde is?
Het is waar dat het dat ook inhoudt. Maar het gaat nog ver daar boven uit. Het betekent dat er niemand is zoals Hij. Dat Hij boven alles staat. Dat Hij niet met iemand vergeleken kan worden en dat Hij absoluut alles wat er is, waard is.
Dat is de reden voor het Onze Vader. In Mattheüs 6. Hoe begint het?
“Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd.” Wat is Christus aan het bidden? Omdat Hij vervolgt met: “Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede.”
Hij bidt dit: Dat iedereen de werkelijkheid erkent zoals de werkelijkheid is.
Dat iedereen erkent dat God geheel op Zich staat en dat in het hart van iedereen God boven alles mag zijn
dat iedereen die ademt, slechts voor Hem ademt
dat elke hartslag voor Hem slaat
dat elke ademtocht aanbidding voor Hem is.
dat alles wat wij doen voor Hem is en overeenkomstig Zijn wil.
Dat is de reden waarom u werd geschapen.
Tot de eer en het welbehagen van God en de enige ware werkelijkheid is dat Hij alles is.
Hij is alles waard en alles behoort gedaan te worden voor Hem.

— Paul Washer legt op een puur menselijke manier uit dat God een heilig God is. Iemand die God kent in de vertrouwelijke omgang met Hem, werpt dit gepraat over de heilige God ver van zich.
— De reden dat Jezus aan Zijn discipelen het Onze Vader leerde is een andere dan die Paul Washer geeft. Lucas vertelt dat één van de discipelen aan de Here Jezus vroeg: “Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.” In Mattheüs staat het hele gebed. Wij mogen dit gebed ook bidden. Mits . . . . . .  Hij ook werkelijk onze Hemelse Vader is.
— God wordt onze Hemelse Vader, nadat we gered zijn door Jezus, Die voor onze zonden stierf. Pas dan worden we kinderen van Hem.
God houdt heel veel van de geredden, voor wie Zijn Zoon Zijn bloed gaf en in onze plaats de straf voor de zonden droeg.
Hij gaf Zijn geredden de Heilige Geest.
“Wie God aanbidden, moeten Hem aanbidden in Geest en in waarheid.”
Zo is het ook met het bidden van het Onze Vader.

Het Onze Vader begint met een uitroep van eer aan “Onze Vader, Die in de hemelen zijt”.
Met een rein hart (door Jezus) mogen we het volgende zeggen:
“Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.”
We moeten ons beseffen tegen Wie we dit zeggen!

(01.20.05)
Nu, laten we een ogenblik terug gaan naar mijn vrouw.
Zelfs ondanks dat ik zei wat ik zei en zelfs ondanks dat daar waarheid in is:
Mijn voornaamste motivatie om mijn vrouw te kussen, heeft niets met mijn vrouw te maken.
Ik betoon genegenheid aan mijn vrouw tot de eer van God. Omdat het Hem behaagt.

Wat voor god laat Paul Washer zien als hij spreekt over de relatie met zijn vrouw!
Ergens midden op de video zegt hij dat het eerste wat hij doet als hij thuiskomt is, zijn vrouw een zoen geven. Hier zegt hij over zo’n begroeting het volgende: “Mijn voornaamste motivatie om mijn vrouw te kussen, heeft niets met mijn vrouw te maken.” Wat?! Wat voor Schepper heeft Paul Washer? God heeft in de mens het affect gelegd tussen man en vrouw. We zijn als mens geschapen. Liefde gaat van mens tot mens. Zo heeft God dat gemaakt. Als hij haar geen kus uit liefde geeft, laat hij zich dan diep schamen voor dit schijnheilige spektakel en niet zeggen: Ik betoon genegenheid aan mijn vrouw tot de eer van God. Hoe ziek moet je zijn om zoiets te verzinnen. Denkt u nu werkelijk, dat God zo’n absurde liefde accepteert? En dit moet tot Zijn eer zijn?!

Opmerkingen:
— Degene die mij aanraadde deze toespraak te beluisteren, zei dat hij er veel aan had gehad. Ik heb er niets christelijks in kunnen ontdekken. En deze Paul Washer beeldt zich in dat hij de mensen kennis over God kan bijbrengen!
— Er gaat op dit ogenblik over de hele wereld een grote vloedgolf van vrome geesten. Er zijn legio predikers, die vanuit de oude mens een vrome show opvoeren, waarin niets meer van het Evangelie van de gekruisigde, opgestane en levende Christus te vinden is.
— Vaak komt het verlangen in me op: “Waren er in onze tijd maar predikers als b.v. Kohlbrugge!” Hij schudde de mensen wakker met Romeinen 7:14: “De wet is geestelijk, ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde.” Dat betekent dat ik van mijzelf nooit in staat ben Gods wet te houden, omdat de wet geestelijk is. De tegenstelling tussen de geestelijke wet en de zondige mens ontbreekt geheel in deze toespraak.
— Tot slot: Het geeft te denken, dat er voor deze dwaalleraar, die door Heart Cry NL, de Sola5Baptisten en anderen naar Nederland is gehaald, zoveel deuren zijn opengegaan.
Het enige positieve punt is, dat iedereen nu kan zien wie wie is! Oordeel zelf!