Selecteer een pagina

In welke tijd leven wij?

>>PDF<<

De discipelen vroegen aan de Here Jezus: “Wat is het teken van Uw komst en de voleinding der wereld?”
De Here Jezus gaf hier een heel duidelijk antwoord op.
“Gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen: zij aten, zij dronken, zij huwden, en werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde.
Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden.
Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen.
Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.” (Lucas 17:26-30).

Onze God is een zeer heilig en rechtvaardig God. Op zonde volgt straf.

In de tijd van Noach waren de mensen zeer goddeloos.
Er staat geschreven: “De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol geweldenarij. Toen zei God tegen Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie: Ik ga hen met de aarde verdelgen. Maak u een ark . . .”
Noach heeft heel veel jaren over de ark gebouwd.
Wat zullen zij hem bespot hebben, een schip op het droge! En hoe vaak zal hij hen gewaarschuwd hebben: “Bekeert jullie uit je zonden tot God. God gaat de wereld straffen voor jullie zeer slechte leven.”

Wanneer we deze twee geschiedenissen lezen, wordt het dan geen tijd om wakker te worden en onze tijd te vergelijken met die van Noach en Lot? Kan men nog meer zonden bedenken dan die er nu geschieden?
Heeft het schepsel zijn Maker ooit zo beledigd als in deze tijd? Men heeft de oerknalgod verkozen boven zijn eigen Schepper. Waarom? Het antwoord is: De mens wil zelf zijn leven bepalen, ja zelf zijn eigen god zijn.
Dit doet ons denken aan de geschiedenis in het paradijs. De duivel zei tegen Eva: “Ge zult niet sterven als ge van de verboden vruchten eet, maar God weet dat ten dage dat ge daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en ge als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Wanneer we de Bijbel lezen dan weten we dat Gods toorn ook nu over deze aarde zal gaan.
God is een heilig en rechtvaardig God, Die geen enkele zonde tolereert. De discipelen wilden graag weten wanneer Jezus zou terugkomen en wanneer God zou afhandelen met deze zondige wereld. Jezus sprak over een grote verdrukking, die zal komen, zoals er voordien nooit geweest is. U kunt dit o.a. lezen in Mattheüs 24. Eerst gaat God Zijn toorn uitgieten over deze wereld.
In vers 30 staat: “En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid.”
“Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.” (Mattheüs 24:36,37).
De les lezen we in vers 32 tot en met 35.
“Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

Nu al zien we de grote chaos op alle gebieden toenemen. Oorlog op oorlog, aanslag op aanslag, natuurgeweld, de opwarming van de aarde met de gevolgen ervan. Men rooft de aarde in rap tempo leeg van grondstoffen, die nooit meer terugkomen. Wat opgebruikt is, is voorgoed weg. De profeten schrijven hierover, bijv., Micha, in hoofdstuk 7 vers 3;
“Maar de aarde zal een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelingen.”
Jesaja zegt in hoofdstuk 24: “De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de Here heeft dit gesproken.”
Dit alles zien we gebeuren.

We zien nu de gevolgen van het leven zonder God.
Realiseert u zich dat Hij de Eigenaar van heel deze schepping is? Hij wilde de mensen redden uit hun zonden. Zijn Zoon kwam om de straf te dragen van hen die in Hem geloven.
Vanwege Zijn rechtvaardigheid kan God de zonde niet tolereren. Zonde moet gestraft worden. Wanneer een aards rechter aan overtreders van de wet straffen uitdeelt, zijn we hier blij om. Wat, als God Zijn straffen uitdeelt? Wat is dan onze reactie?