Selecteer een pagina

Het venijn van de slang 

>>PDF<<

“De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.”

Eva wilde zijn als God, at van de vrucht en zondigde daarmee enorm. Zij staat hierin echter niet alleen; het ligt in de aard van de mens om in opstand te komen tegen God en te willen zijn als Hij. Vanaf de zondeval tot nu toe zijn er vele varianten te zien van mensen die voor God willen spelen, Hem willen aansturen en als het ware boven Hem willen gaan staan. Soms zeer openlijk, op andere momenten meer bedekt, maar in wezen is het hetzelfde.  Enkele voorbeelden:
– elke keer als de priester de mis opdraagt, commandeert hij de Here Jezus om naar de aarde te komen en in de hostie te gaan zitten. Deze hostie wordt vervolgens door de mensen gegeten. Soms wordt de hostie in een kistje meegenomen naar mensen die niet naar de kerk kunnen komen. Als het katholicisme niet de heersende godsdienst in een streek of land is, wordt de hostie soms stilletjes in de binnenzak meegenomen. De Here Jezus wordt dus gecommandeerd, opgegeten en in de binnenzak meegenomen.
– er zijn legio voorbeelden van evangelische predikers (in de volle breedte: van baptisten tot de meest extreme varianten van pinkstergemeenten) die voor God spelen door één van de Personen van de Drie-eenheid te willen aansturen. Ze schoppen bijvoorbeeld de Heilige Geest de zaal in of zeggen de Heilige Geest een handje te helpen. Hun eigen gevoel van wat juist en “passend” is projecteren ze op God: zo durven ze rustig te zeggen dat het tot Gods eer is als mensen (zogenaamd onder invloed van de Heilige Geest) over de grond rollen of knorren als een varken. Ze zwaaien met vlaggen of ze laten de zaal een dansje opvoeren en geven erbij aan dat God hiervan zal genieten. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Hun eigen mening en gevoel is hun leidraad en ze denken dat God net zo denkt en voelt als zij, terwijl er in de Bijbel zoveel over de enorme heiligheid en soevereiniteit van God geschreven staat, dat totaal tegenovergesteld is aan wat zij doen. Dit wuiven ze echter weg en hun eigen mening en gevoel plaatsen ze boven wat er in de Bijbel over God staat. Hiermee, en met het willen aansturen van God, stelt men zich boven God.
– dit speelt echter ook in reformatorische gezindte. Er zijn predikers die Jezus in de harten van de mensen willen leggen. Anderen willen een rover uit de hel zijn en mensen naar de hemel slepen. Er zijn mensen die de heiligmaking er wel in willen rammen. Of ze vinden dat God een project in het buitenland zegent en voegen daaraan toe: “Ga door, God”. Ook valt er op een twitterpagina van een “evangelist” de oproep te lezen om “de predikers vol te bidden”.
God is echter soeverein. Hij vervult met Zijn Geest diegenen die Hij wil vervullen. Hij redt diegenen die Hij wil redden. Bekering, wedergeboorte (en daarmee onze heiligmaking in Christus): het geschiedt slechts door Zijn wil, niet door mensen die anderen naar de hemel willen slepen of heilig willen maken. De Heilige Geest is de enige Die bekering en wedergeboorte in de harten kan bewerken. Hij, de Heilige wordt niet door mensen gecommandeerd!

Het is afschuwelijk hoe mensen onder het mom van dienstknecht van God te zijn, God willen commanderen en de regie van Hem willen overnemen. Men meent nederig te zijn, maar uit het gedrag spreekt dezelfde hoogmoed als die van satan, die in opstand kwam tegen God. Hij werd uit de hemel geworpen; zijn volgelingen zullen delen in zijn lot.