Selecteer een pagina

Het tekengeloof staat lijnrecht tegenover het echte geloof door de Heilige Geest     

>>PDF<<

De mensen, die riepen: “Kruisig Hem!” geloofden in God en verwachtten de Messias. Maar een lijdende Christus……… weg ermee!
Zo is het nu ook. Velen geloven in God als lieve Vader en Jezus als Vriend en Wonderdoener. Maar je kruis opnemen en een lijdende Christus volgen?! Belachelijk denkbeeld! Weg ermee!

Wat is het cruciale punt om een kind van God te worden? Geloven in wat Hij doet? Geloven in alles wat Hij kan doen? Dit alles maakt je geen kind van God.

De bijbel is heel duidelijk over onze redding. Er is maar één Weg, namelijk, Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven.

Nogmaals, wat is het cruciale punt om een kind van God te worden? Door de zondeval heeft iedereen de zware last van de erfzonde. Er is geen mens, die geen zonde doet. In onze daden en gedachten zien we steeds, dat we zondaren zijn.
God is een rechtvaardig God. Hij kan geen verkeerde dingen door de beugel zien. Een aardse rechter bestraft grote overtredingen, die aan het licht gekomen zijn. Onze hemelse Rechter kijkt niet alleen naar onze daden, Hij ziet ook ons hart aan. Hij doorgrondt alles. Wij zijn schuldig en zullen gestraft worden na onze lichamelijke dood…..   Omdat God niet alleen rechtvaardig is, maar ook vol van liefde, zag Hij dat geen enkel schepsel zonder straf bij Hem kon komen. Kon een engel de plaatsvervangende straf dragen? Nee, een engel heeft geen aards lichaam, wat in de plaats van de mens kon lijden. Omdat er maar Eén was, Die in aanmerking kwam om de straf te dragen, namelijk Gods enige Zoon, Jezus Christus, is Jezus Christus in een lichaam op deze aarde gekomen, geboren uit een vrouw en verwekt door de Heilige Geest. De Vader en Jezus waren heel nauw met elkaar verbonden. God gaf een deel van Zichzelf. God kon het niet aanzien, dat Zijn gehele schepping verloren zou gaan. Onze redding heeft God de Vader alles gekost…..en ook Zijn eniggeboren Zoon heeft het alles gekost.
Wij mogen Jezus aanvaarden als onze Redder. Geloven dat Hij stierf voor onze zonden. Hiervoor bracht God de Vader Zelf het offer van Zijn Zoon. Door dit offer niet te aanvaarden, zondigen we heel erg. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven, zegt de Here Jezus in Johannes 16:9.

Wat is bekering? Zien dat we voor eeuwig verloren gaan, omdat er aan ’t eind van ons leven een afrekening plaats vindt en dat we daarom God smeken om vergeving van al onze zonden, die we voor zover mogelijk alle bij name moeten noemen. Als we oprecht met berouw alles belijden en geloven in het plaatsvervangend offer van Jezus, Die voor onze zonden stierf, dan weten we uit de bijbel, dat God onze straf voor al onze verkeerde dingen op Jezus heeft gelegd. Achteraf zien we de enorme genade, dat de Heilige Geest ons hart heeft verlicht en bewerkt. “Uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.” Wijzelf zullen de stap van geloof moeten zetten; dat doet de Heilige Geest niet voor ons.

HET TEKENGELOOF
Wat zegt de bijbel over het tekengeloof en wie is de inspirator van het tekengeloof?

In Marcus 8 wordt verteld over de tweede wonderbare spijziging. Nadat ze gegeten hadden, zond de Here Jezus de mensen weg, ging Zelf met zijn discipelen in het schip en kwam in ’t gebied van Dalmanoetha.
De Farizeeën hadden al gauw door waar Hij was en zij begonnen met Hem te redetwisten: “En zij begeerden van Hem een teken uit de hemel om Hem te verzoeken.” De Here Jezus doorzag hun listen. Hij zuchtte diep in Zijn geest en zei: “Waartoe begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden!” Hierna ging Hij met het schip weg naar de overkant.
De discipelen hadden echter vergeten brood mee te nemen en hun zorg ging uit naar aardse dingen, terwijl de Here Jezus hen een geestelijke les wilde leren. “En Hij gebood hun zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en de zuurdesem van Herodes.” De Farizeeën hadden al veel tekenen en wonderen gezien. Ondanks dit alles kwamen zij niet tot geloof!!! Het zien van tekenen en wonderen is niet de basis van het geloof. Zij voelden zich erg goed vanwege het onderhouden van de wet. Toen sommigen Farizeeën zich wilden laten dopen, zei Johannes de Doper tegen hen: “Adderengebroed, huichelaars, wie heeft u een wenk gegeven de komende toorn te ontgaan?”  Johannes doopte een doop van bekering en waarvan zouden ze zich moeten bekeren? Ze zagen hun zonden niet. Hoeveel mensen, die elke zondag in de kerk zitten, zien hun zonden wel en belijden ze met verdriet aan God de Vader? Als dit zo was, dan zag de kerk er heel anders uit. De kerken zouden dan liefdesgemeenschappen zijn, waar aantrekkingskracht vanuit ging. Helaas zien we de innerlijke wereldgelijkvormigheid en soms gruwelijke zonden. God doorgrondt de harten. Velen laten dit feit niet tot hun hart doordringen. Gebeurde dit wel, dan zou er een ommekeer te zien zijn. Er ligt nu een bedwelming over de harten; men is in slaap gevallen.

Het tekengeloof van de Farizeeën is geen geloof door de Heilige Geest. Het is een zuurdesem, waarvoor de Here Jezus heel erg waarschuwt. Een beetje zuurdesem maakt het hele deeg zuur. Het tekengeloof is een geloof in de “dingen” zonder een persoonlijke relatie met de Vader en de Here Jezus. Ik zou in alle dingen, die in de bijbel staan, kunnen geloven en toch Jezus Christus niet kennen. Jezus Christus niet persoonlijk kennen, betekent, dat de Here Jezus niet mijn persoonlijke Verzoener is. Hij heeft nooit mijn zonden voor mij gedragen, omdat ik die schuld nooit bij Hem heb gebracht. Deel hebben aan Zijn kruisdood, zoals de doop ons leert (Romeinen 6): “medegekruisigd zijn met Christus” is het cruciale punt van onze redding.

Uit het bovenstaande is heel duidelijk, dat het “hand-opsteken” in een samenkomst om aan te geven, dat men Jezus heeft aangenomen, geen bekering is. Je bekeren doe je in de nabijheid van God. Je bespreekt je hele leven met God.
Mensen zonder echte bekering verlangen heel vaak naar tekenen. De relatie met de Here Jezus en de Hemelse Vader ontbreekt immers. Men weet niet wat men mist!

Over het zuurdesem van Herodes staat in Lucas 23:8: “Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Want hij had Hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van Hem hoorde, en hij hoopte één of ander teken door Hem te zien geschieden.”  Herodes was bij alles ook nog vroom. Hij had Johannes de Doper vaak laten komen om met Hem te praten. Toch kwam hij nooit tot bekering. Met Jezus wilde hij ook praten. “Hij ondervroeg Hem met vele woorden, maar Hij (Jezus) antwoordde hem niets.”

De Here Jezus heeft ons in Mattheüs 7:21-23 heel duidelijk gewaarschuwd voor het tekengeloof. Velen zullen er zijn, die wel in de tekenen geloven, ja, ze zelf ook in Jezus’ naam doen, maar Jezus geeft hun een ontstellend antwoord. “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie DOET DE WIL MIJNS VADERS, Die in de hemelen is. VELEN zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? EN DAN ZAL IK HUN OPENLIJK ZEGGEN: IK HEB U NOOIT GEKEND; GAAT WEG VAN MIJ, GIJ WERKERS DER WETTELOOSHEID.” Als Jezus hen nooit gekend heeft, betekent dat, dat er nooit een echte bekering is geweest.

Verschrikkelijk zijn de samenkomsten, waar een leer geleerd wordt zonder de basis, namelijk de echte verzoening met God: over zonden wil men niet praten, dat is uit de tijd. “Jezus is liefde, Hij zorgt voor je, vergeeft (zonder belijdenis en berouw), doet wonderen en tekenen.”

De inspirator van het wonder- en tekengeloof is satan zelf. Satan is erg vroom, maar liegt altijd door heel dicht bij de waarheid langs te gaan. Hij kent de bijbel, maar verdraait de teksten. In Mattheüs 4:1-11 staat, hoe satan onze Here Jezus probeerde te verzoeken. Tweemaal zei satan: “Indien Gij Gods Zoon zijt.”  Hij probeerde Jezus te verzoeken met tekenen, maar ook om Hem uit te lokken om op dat “indien” in te gaan. Ja, om te laten zien, dat Hij echt Gods Zoon was, door tekenen te doen. Satan wist heel goed, dat Jezus Gods Zoon was.

Een voorbeeld van de verdraaiingen van de teksten is het volgende: In vers 6 staat: “Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande U (en nu slaat satan een belangrijk stuk over namelijk “dat zij U behoeden op al Uw wegen”) en op de handen zullen zij u dragen, zodat Gij uw voet niet aan een steen stoot.” Door een gedeelte weg te laten, verdraaide satan de betekenis. Jezus werd behoed op Zijn wegen, die de wegen van de hemelse Vader waren.

Hoe belangrijk is het voor ons om onze ogen open te hebben voor bedrieglijke tekenen! Een bekering, gebaseerd op een teken in plaats van op het Woord van God, is van de duivel. Dit heb ik ook bij de bevindelijken meerdere malen gezien. (Bevindelijken zijn mensen uit de reformatorische kringen, die sterk de nadruk leggen op het gevoel.) De Heilige Geest bewerkt de bekering door middel van het Woord van God. Geloof het Woord van God! Dit zijn Gods Woorden en ons enig fundament. Een paar van de vele teksten uit het Woord van God, waarop we feilloos kunnen vertrouwen, zijn: “Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.” “Wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.” “Wie wil, neme het water des levens om niet” “Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden.” Men moet geloven en geen teken zien of voelen!

Zelfs aan het kruis kon de satan de Here Jezus niet met rust laten. Bij het kruis stonden mensen te spotten en te lasteren. “Red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt en kom af van het kruis!” “Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven. Hij heeft Zijn vertrouwen op God gesteld; laat Die Hem nu verlossen, indien Hij een welgevallen in Hem heeft, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods Zoon.”
Zij zeiden te willen geloven op grond van een teken. De Farizeeën hadden al zoveel tekenen gezien en zich ondanks dat nooit bekeerd. Is het niet treffend, dat de Here Jezus verwijten maakte aan de steden, waarin de meeste krachten door Hem waren verricht? Leiden tekenen tot echte bekering?

Bekering is een kwestie van geloof en niet van zien. Geloof door het Woord van God!
Satan heeft al z’n troeven ingezet om Jezus te verleiden. Wat was er met ons gebeurd, als de Here Jezus van ’t kruis was afgekomen? Had Hij dan de wil van de Vader gedaan, Die de mensheid wilde redden? Jezus wilde de mensheid redden en heeft enorm geleden onder de macht der duisternis…. Om u en mij. Hij faalde niet. Hij heeft de straf voor onze zonden volledig gedragen. Hij liet Zich vernederen, martelen, bespotten. De zondelast van u en mij was zo groot, dat Hij zelfs bloed zweette.

Het tekengeloof richt zich op de mens. God moet dit doen en dat doen, anders kunnen we niet in Hem geloven. Wanneer we in moeilijkheden komen, dan moet God deze moeilijkheden van ons afnemen. Zo niet, dan laten we het geloof vallen.

Bij de “bevindelijken” komt, zoals ik al eerder vermeldde, eveneens het tekengeloof voor. Ook hier heb ‘k bekeringen gezien op grond van een teken en niet op grond van ’t geloof via de bijbel. Onlangs hoorde ik van iemand, wiens familielid in grote zielennood is gestorven. Zij had nooit een bevindelijk teken gehad van haar redding. In haar kerk werd niet geleerd, dat men alleen gered wordt door het geloof in Jezus Christus als Redder. Men moet een teken hebben gehad, als men gered zou zijn, zo werd het in haar kerk geleerd! Is het niet verschrikkelijk, dat de vader der leugen onder de vrome dekmantel van uiterlijke tekenen zo’n werk kan doen in zogenaamd christelijke gemeenten? Als de mensen aan de top van de gemeente het tekengeloof aanhangen, uit welke geest wordt er dan gepredikt? Zij maken voor ’t gered worden tekenvoorwaarden, die niet in de bijbel staan. Dit is iets toevoegen aan Gods Woord. Wee hen, die iets toevoegen aan wat er geschreven staat. (Openbaring 22:18) Toevoegingen en verwijderingen komen bij satan vandaan. Beide zijn leugens!

De charismatische beweging staat bol van het tekengeloof. De Heilige Geest staat hier centraal met allerlei wondertekenen, terwijl Jezus centraal moet staan. Als bescherming voor ons zei Jezus: “Kijk naar de vruchten.” Dit is een bevel. Hij wil niet dat we bedrogen worden. Kijk naar de kenmerken zoals ’t zoeken van eigen eer, heersen over anderen, verkeerde omgang met geld, huwelijksontrouw, hardheid, geen echte liefde, spotten met bijbelteksten, geen eerbied voor God en Zijn Woord.

De beweging van de Toronto-blessing heeft alles nog veel erger gemaakt. Daar vallen veel mensen om door iets bovennatuurlijks of kruipt men al knorrend als varkens over de grond. Zo zag ik het met mijn eigen ogen op een video-opname uit Toronto. De vrouw op het podium, die de samenkomst leidde, gedroeg zich als een sjamaan. Als zij een schopbeweging in de richting van de zaal maakte, vielen er tientallen mensen van hun stoel. Dit spektakel wordt toegeschreven aan de werking van de Heilige Geest, maar is een enorme belediging van de Geest van God de Vader en de Here Jezus Christus.
De “Toronto-blessing” is een zuurdeeg, dat op dit moment zijn werk doet in alle denominaties, zelfs in zogenaamde orthodoxe kerken, via de Alpha-cursus.

Als men een beweging onderzoekt, is het belangrijk ook haar oorsprong te onderzoe­ken. Jezus zegt in Mattheüs 7:17: “Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.” Wanneer de oorsprong van een beweging verkeerd is, zo kunnen haar vruchten ook niet goed zijn.

De Alpha-cursus vindt zijn oorsprong in een Anglicaanse kerk, die de “Toronto-zegen” hoog in het vaandel heeft. De  man, die de “Toronto-zegen” in deze kerk bracht, is Nicky Gumbel. Hij was voorganger in de Anglicaanse kerk, waar de Alpha-cursus is ontstaan. Hij vertelt op een video, hoe hij door een vrouw, die juist uit Toronto te­rug­ge­komen was, in 1994 deze “zegen” leerde kennen en in zijn kerk bracht, de Holy Trinity Brompton Church in Londen.(HTBC)
“Ellie Mumfort vertelde ons een beetje over wat ze in Toronto beleefd had… toen zei ze: ‘Nu zullen wij de “Heilige Geest” uitnodigen om te komen’, en op het ogenblik, dat ze dat gezegd had, werd één van de aanwezi­gen letterlijk door de lucht ge­gooid en lag jankend en lachend op de grond,… ze maakte een ongelooflijk lawaai… Ik beleefde de kracht van de geest op een manier, zoals ik die in geen ja­ren ondervonden had, alsof er een sterke stroom door mijn lichaam ging… Een van de jongelui profeteerde. Hij lag er gewoon bij en profeteerde…” Na deze ervaring kwam Gumbel te laat op een bijeen­komst in de HTBC. Toen men hem vroeg het slotgebed uit te spreken, bad hij: “Dank u heer voor alles wat u doet en wij bidden, dat u uw geest zendt”. Hij wil­de net ‘amen’ zeggen en de ruimte verlaten, toen de geest over de daar aanwe­zige mensen kwam. Eén begon te lachen als een hyena… (engl. Alpha-Video III, les. 9, geciteerd in “Alpha: New Life or New Lifestyle?”, pag. 4).
Het scheen niet ongewoon te zijn,  dat mensen na samenkomsten van de HTBC niet meer in staat waren zelf naar huis te gaan. “DE HTBC doet altijd een beroep op een taxibedrijf, waarvan de medewerkers weten, dat de gemeenteleden niet dronken zijn, zoals men zou vermoeden, en dus in de taxi ook geen last veroorzaken. (Aan hun vruchten zult u hen kennen, Dave Roberts)

Zo worden de “Toronto-fenomenen” ook in de Alpha-basis gepropageerd. In het boek van Nicky Gumbel “Questions of life” staan zinnen als: “Wanneer mensen vervuld worden met “de geest”, trillen ze soms als een blad in de wind.” Of: “Soms voelen mensen, die met “de geest” vervuld worden, een lichamelijke hitte, bijvoorbeeld in hun handen of in andere delen van hun lichaam. Iemand beschreef het een keer zo, alsof hij ‘in zijn hele lichaam gloeide’. Een ander sprak over ‘een vloeibare hitte’. (“Questions”, pg 158)
In het boek “The God, Who changes lives” vertellen mensen, hoe hun leven door het bezoeken van de Alpha-cursus veranderd werd. Lee Duckett schrijft: “Ik voelde, hoe de “heilige geest” bij mijn voeten begon mijn hele lichaam schoon te wassen. Daarbij merkte ik een ongelooflijke vreugde en ik begon te lachen. Daarna voelde ik me als opnieuw geboren” (pg 173). Ook op vele andere plaatsen bevatten de getuigenissen “Toronto-fenomenen” (b.v. pg 42: omvallen, pg 130f: dronken zijn en lachen; pg 147: trillen, stuiptrekken, lachen).
In het tijdschrift “Renewal” schreef Nicky Gumbel: “Ik geloof dat het geen toeval is, dat de huidige beweging van de “heilige geest” (hiermee bedoelde hij de “Toronto-blessing”) gelijktijdig met de opkomst van de Alpha-cursus plaatsvindt. Ik geloof, dat deze twee samengaan.” (geciteerd in “Alpha: New Life or New Lifestyle?”, pg. 5)

De Rooms-katholieke kerk, die ook meedoet met de Alpha-cursus heeft via haar omroep een programma “Wonderen bestaan”. Weer de tekenen. Kardinaal Simonis hoorde ik onlangs voor de radio praten over een vrouw uit de 19e eeuw, die wonderen deed. Een kreupele man bad in 1999 op haar graf tot haar en genas. Er is nu een kerkelijke rechtbank ingesteld, die alles moet onderzoeken in verband met een zaligverklaring. Kardinaal Simonis zei: “We kunnen nog wel wat meer voorbidders gebruiken.” God verbiedt het spreken met doden (Leviticus 19 en Deuteronomium 18). Tekenen! Helaas, de bijbel kent men niet of men wil de bijbel niet gehoorzamen! De leer van de kerk is daar belangrijker dan de bijbel.

Het tekengeloof en de hang naar het bovennatuurlijke zijn geliefde onderwerpen geworden in de literatuur. Tim LaHaye, Peretti, Thoene etc. In deze boeken gebeuren wonderen, zijn er visioenen etc., etc. Ondertussen is er geen enkel respect voor God en Zijn Woord. Iemand, die God en Zijn Woord liefheeft, kan hier alleen maar ontzettend boos om worden. De inhoud van de zogenaamde bijbelse romans is godslasterlijk van aard, omdat er iets wordt toegevoegd aan het Woord van God. Na de bijbelverbranding door de Inquisitie, de moderne bijbelkritiek van Bultmann c.s. is dit de volgende gifpijl uit de koker van de duivel om de werking van de bijbel te verhinderen. Toch worden deze “christelijke” boeken door velen, met name jongeren, verzwolgen als een soort christelijke lectuur. Dit brengt mensen alleen maar verder bij God vandaan. Wie deze boeken leest, stelt zich open voor occulte invloeden, die echt geloof in God in de weg staan. Het is duidelijk wie de inspirator is. Hoe durft men dingen toe te voegen aan Gods Woord! Men kent God niet. Ook de mensen, die deze boeken lezen en ervan genieten, kennen God niet! De vreze des Heren is helemaal zoek. Er staat geschreven in Galaten 6:7: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten!”

Aan het eind van deze bedeling komt de antichrist. Wat zijn zijn kenmerken? Johannes zegt in 1 Johannes 2:22,23: “Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus (Gezalfde) is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.”  Het is dus duidelijk, dat hij de Schepper aller dingen loochent en Jezus Christus, de Zoon van God, de gekruisigde en opgestane Heer.
Hij doet zich voor als een engel des lichts en imiteert de tekenen en wonderen van God.
In Mattheüs 24 staat de rede over de laatste dingen. De Here Jezus zegt in vers 24,25: “Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.”
Laten we deze waarschuwing ter harte nemen en God smeken, of Hij ons de ogen wil openen voor de vele valse christussen en valse profeten. De tekst in Mattheüs 24:24,25 komt overeen met Mattheüs 7:22. Het heeft dezelfde inhoud; vlak voor de wederkomst en de voleinding der wereld zullen de mensen gericht zijn op tekenen en wonderen, het tekengeloof.

Onze huidige tijd wordt gekenmerkt door de misleidingen, waarvoor onze Here Jezus ons heeft gewaarschuwd. Laten we steeds op onze hoede zijn en God smeken om bewaring voor de boze. Deze laatste weet, dat zijn tijd kort is en hij gaat daarom rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Kijk uit voor voorgangers, die iets anders brengen dan Jezus en Die gekruisigd. Het lijkt soms zo mooi en bijbels. Brengt men een “opwekking” in plaats van Jezus, weg ermee! De echte Heilige Geest laat ons zien Wie de Here Jezus is en Wie de Vader, de God van Abraham, Izaäk en Jacob is.

Bij de uitzending van de zeventig gaf de Here Jezus hun na hun terugkeer een les. De (tweeën)zeventig keerden met blijdschap terug en zeiden: “Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw naam.” En Hij zeide tot hen: “Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand en niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.”

Hier staat weer het tekengeloof tegenover het echte geloof. Bij het echte geloof is men enorm blij en dankbaar voor de vergeving van zonden, voor de redding. Nogmaals, de dingen, die God doet door tekenen en wonderen, kunnen iemand niet redden. Onze blijdschap is dus niet in ’t zien van tekenen en wonderen, maar onze echte blijdschap is, dat onze namen staan opgetekend in de hemelen.
Op verschillende plaatsen in de bijbel staat, dat de Here Jezus de genezen en bevrijde mensen verbood om hierover te praten. De Here Jezus had genoeg van de mensen met het tekengeloof, die echter nooit tot echte bekering kwamen.
Hij was zeer bewogen over de door satan gekwelde mensen. Hij genas hen en liet zien, dat dit ook de werken van de Vader waren. Zijn hoofddoel was de verkondiging van het Koninkrijk, het hemelse Koninkrijk, waarvan Hij Zelf de grote Koning is.
Ons Koninkrijk is niet van deze aarde. Gods kinderen zijn vrijgekocht met de duurste losprijs, die ooit ergens voor betaald is, namelijk met het bloed van Degene, Die op Golgotha ook de satan heeft overwonnen: Jezus Christus, de Zoon van God.

De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, gerechtigheid en oordeel….. Van oordeel, omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Dit moeten we goed onder ogen zien.
Voor ons is er geen ander teken dan het teken van Jona. (Mattheüs 16:4)  Jezus stierf en stond na drie dagen op uit de doden. Jezus leeft. Het wordt tijd, dat we wakker worden uit onze bedwelming en ons bekeren tot Hem, Die leeft!!