Selecteer een pagina

Hebt geloof in God

>>PDF<<

En Jezus antwoordde en zei tot hen: “Hebt geloof in God.” 

Houd vast aan Gods trouw. Abraham hield vast aan Gods trouw en offerde Izaäk op, ervan uitgaande, dat God in staat was hem op te wekken. Mozes hield vast aan Gods trouw en leidde Israëls miljoenen de woeste, barre woestijn in. Jozua kende Israël goed en was op de hoogte van de versterkingen van de Kanaänieten en hun krijgskunde, maar hij hield vast aan Gods trouw en leidde Israël door de Jordaan. De apostelen hielden vast aan Gods trouw en werden niet ontmoedigd door de haat van de Joden, noch door de vijandigheid van de heidenen. En wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd zal mij ontbreken om te vertellen “van degenen die, terwijl zij Gods trouw vasthielden, geloof hadden en daardoor koninkrijken onderwierpen, gerechtigheid oefenden, de vervulling der belofte verkregen, muilen van leeuwen dichtsnoerden, de kracht van het vuur doofden, ontkwamen aan de scherpte des zwaards, in zwakheid kracht ontvingen, sterk werden in de oorlog en vijandige legers deden terugdeinzen.”
Satan heeft ook zijn geloofsbelijdenis: “Twijfel aan Gods trouw.” “Heeft God gezegd?” “Vergis jij je niet wat betreft Zijn bevelen? Hij zou het toch niet werkelijk zo kunnen bedoelen? Je gaat uit van een extreme visie – geeft een te letterlijke betekenis aan de woorden.” Ach! Hoe voortdurend en helaas, hoe succesvol worden zulke argumenten gebruikt om ongedeeld vertrouwen op God, ongedeelde toewijding aan God te voorkomen.
Al Gods reuzen zijn zwakke mensen geweest, die grote dingen voor God deden, omdat zij erop rekenden, dat God met hen was. Zie de gevallen van David, van Jonathan en zijn wapendrager, van Asa, Josafat en veel anderen. Oh! Geliefde vrienden, als er een levende God is, getrouw en waarachtig, laten wij dan vasthouden aan Zijn trouw. Ons vasthoudend aan Zijn trouw mogen wij met een kalme, nuchtere en toch vrijmoedige zekerheid op de overwinning elke moeilijkheid en elk gevaar tegemoet treden. We mogen rekenen op genade voor het werk, op financiële hulp, op de benodigde faciliteiten en op uiteindelijk succes. Laten we Hem niet een gedeeltelijk vertrouwen geven, maar Hem elke dag, elk uur dienen, ons vasthoudend aan Gods trouw.