Selecteer een pagina

Gruwelen

>>PDF<<

WAT ZIJN DAT? 

God openbaarde Zich aan Abraham, Izaäk en Jacob.
In de woestijn op de berg Horeb sprak God met ’t volk der Joden. Het volk was bang voor Gods heiligheid en vroeg aan Mozes of hij in hun plaats met God alleen wilde spreken. God vond dit goed. God Zelf gaf de Tien Geboden en sprak veel met Mozes alleen in de tent.
Mozes kon lezen en schrijven. Hij werd opgevoed aan ’t hof van de Farao in Egypte. Mozes zei: “Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.” (Deuteronomium 4 : 2)
God waarschuwde het volk heel erg voor de godsdienst van de Kanaänieten, naar wier land zij zouden gaan. Wat deze mensen deden, was de Here namelijk een gruwel.
Wat waren die gruwelen? Deze staan in Deuteronomium 18 : 10 – 12.
“Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die
a. zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, (dit deden de Kanaänieten.)
b. die waarzeggerij pleegt,
c. geen wichelaar,
d. uitlegger van voortekenen,
e. of tovenaar,
f. geen bezweerder,
g. niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of  die de doden raadpleegt.  Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel
.”

Hierna kwam de belofte van de Messias.
Het volk had gezegd tegen Mozes: “Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.” (vs 16)
“Toen zeide de HERE tot Mozes: Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in Zijn mond leggen, en Hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik Hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke Hij in Mijn naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen.” (vs 17 – 19)

De Persoon waar God over sprak is Jezus. Jezus liet de mensen zien in woorden en daden Wie God is. Naar Hem moeten we horen.
“Hoort naar Hem”, werd ook door God gesproken op de berg der verheerlijking. (Mattheüs 17 : 5)
Jezus ging heel fel in tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën, die Gods woorden verdraaiden, die spraken vanuit de overlevering der ouden.
Hier willen we later op terugkomen.
Jezus Zelf zei dat er geen tittel of jota van de wet verloren zou gaan. (Mattheüs 5:18) Een tittel en een jota zijn heel kleine tekentjes. Wat God in het allereerste begin verkeerd vond, vindt Hij nog steeds verkeerd. Onze God verandert niet.

Nu willen we vanuit de geschiedenis laten zien, dat het Christendom na de apostelen enorm ontaard is. Petrus en Paulus wisten dat dit ging gebeuren en hebben heel erg gewaarschuwd.
Paulus zei: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen.”(Handelingen 20 : 29).
Inderdaad zijn die al heel gauw gekomen. Het Christendom werd vermengd met heel veel heidendom.
Zelfs Rooms-katholieke geestelijken zien dit. Kardinaal Newman zegt bijvoorbeeld in zijn boek “De ontwikkeling van de Christelijke religie” (blz. 359): “Tempels, wierook, kaarsen, geloftegiften, wijwater, heiligendagen en perioden van devotie, processies, het zegenen van akkers, priesterkleding, priesters, monniken en nonnen, beelden . . . . . . etc . . . . . zijn allemaal van heidense oorsprong.”

Dr. M.H. DeHaan zegt over de onderstaande lijst gebeurtenissen: “Dit is slechts een gedeeltelijke lijst van de dingen die de Roomse hiërarchie aan de Bijbel heeft toegevoegd en dit alles zonder een splinter van Goddelijk gezag. Als de tijd het toeliet zouden we kunnen laten zien dat 75 procent van deze tradities en dogma’s, die door de Roomse kerk aanvaard en aangenomen zijn, van heidense oorsprong zijn.”
We hopen dat u de volgende 29 toevoegingen aan de Bijbel goed tot u door laat dringen. Deze toevoegingen gaan lijnrecht in tegen de inhoud van de Bijbel.
Oordeel zelf.

  1. De dagelijkse mis, aangenomen in 394
2. De leer van het vagevuur (Paus Gregorius), 593
3. Gebeden aan de Maagd Koningin van de Hemel, 600
4. De eerste Paus (Bonifatius III), 610
5. Het kussen van de voet van de Paus begon in 709
6. Wereldse macht van de Paus verklaard in 750.
7. Aanbidding van beelden, relikwieën en het kruis, 788
8. Heilig water, gezegend door een priester, 850
9. Verering van Sint Jozef begon in 890
10. Canonisatie van dode heiligen (Paus Johannes XV) , 995 
(heiligverklaring)
11. Het vasten en Goede Vrijdag begon in 988
12. De mis werd verklaard een offer van Christus te zijn, 1050
13. Het celibaat van de priesters en de nonnen, 1079
14. De rozenkrans werd geïntroduceerd door Petrus de Kluizenaar, 1090
15. Het verkopen van aflaten begon in 1190
16. De leer van de transsubstantiatie aangenomen, 1215 
(de leer, dat de ouwel echt het lichaam van Christus is geworden)
17. Belijdenis van zonden aan een menselijke priester, 1215
18. Aanbidding van de ouwel (Paus Honorius), 1220
19. De interpretatie van de Bijbel verboden voor leken, 1229
20. Schapulier (schouderkleed) afgekondigd als een bezwering tegen gevaren, 1287
21. Communie onder één gedaante (alleen brood), 1414 
(leken alleen brood, priesters brood en wijn)
22. Zeven sacramenten afgekondigd, 1439 
(mis, doop, vormsel, biecht, huwelijk, laatste oliesel, priesterwijding)
23. Bijgeloof rond het Ave Maria (Paus Sixtus V), 1508
24. De Traditie bevestigd als onfeilbaar gezag, 1545
25. Apocriefe boeken aan de Bijbel toegevoegd, 1546
26. Onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria, 1854
27. Onfeilbaarheid van de Pausen, 1870
28. Maria verklaard “Moeder Gods” te zijn, 1931
29. Tenhemelopneming van de Maagd Maria, 1950

Door de eeuwen heen is de lijst alleen maar langer geworden. Er wordt nooit wat geschrapt.
Voor Rome geldt helaas het motto: “Semper eadem”, altijd dezelfde. Voordat deze kerk inziet, dat ze tegen God ingaat!  . . . . .  We vrezen: “Semper eadem”.

Het is zeer triest om te zien dat Rooms-katholieke mensen geld uitgeven om maar in die hemel te komen en om niet te lang in ’t vagevuur te moeten blijven. Niet voor niets is de Rooms-katholieke kerk schatrijk.
De mensen moeten het heil zelf verdienen door “goede werken” te doen.
God was Luther genadig door te laten zien dat Jezus Christus voor zijn zonden was gestorven en dat alles genade van God was. Jezus redt alléén, niet een kerk of eigen werken.
Dit staat in de Bijbel, Gods Woord.
We willen wijzen op de Tien Geboden en de gruwelen, waarvoor God waarschuwt in Deuteronomium 18. Trouwens, de hele Bijbel waarschuwt voor afgoderij.

Hoe komt het dat de Rooms-katholieke mensen bij ’t lezen van de Bijbel, Gods Woord, niet net als Luther de enorme bevrijding van alle menselijke lasten en jukken mogen ervaren? Dit komt, omdat men pas sinds ± 1950 de Bijbel in de eigen taal mag lezen: . . . .en. . . . dan alleen met de uitleg van de Rooms-katholieke kerk.
Tot 1950 was de Bijbel in de eigen taal een verboden boek. Notabene, het Woord van God was door een zogenaamd christelijke kerk tot een verboden boek gemaakt voor de leek. Terwijl in de Bijbel staat dat het evangelie voor de kinderen is en dat we moeten worden als de kinderen, vol vertrouwen op God en op Zijn Zoon Jezus Christus.

Vanuit het bovenstaande zult u hopelijk Chiniquy, een ex Rooms-katholiek priester, begrijpen. Twee boeken die hij ondermeer schreef, zijn: “50 jaar in de kerk van Rome” en “40 jaar in de kerk van Christus”.
Hij zegt in het laatstgenoemde boek:
“Er zijn twee dingen, waarvoor Rome een onverzoenlijke haat koestert.
Dat zijn . . . . . de Bijbel . . . . . . en . . . . . . Vrijheid.

1. De Bijbel.
Zouden de mensen in vrijheid de Bijbel lezen, dan zouden ze ontdekken dat de Rooms-katholieke leer lijnrecht ingaat tegen hetgeen de Bijbel zegt. Want de Bijbel roept de mensen op om op Christus te vertrouwen, terwijl de Rooms-katholieke kerk op van alles vertrouwt, behalve op Christus.
Ook zouden ze zien hoeveel heidense gebruiken en heidense leringen in die kerk aanwezig zijn.

2. Vrijheid.
Het is in de Rooms-katholieke kerk ten strengste verboden om zelf na te denken. De kerk denkt voor u. Alles is en wordt van bovenaf gedicteerd.
God heeft de mens geschapen met verstand en een wil, die  men moet gebruiken! Hier mag niemand anders beslag op leggen!
We mogen God dienen en in Jezus geloven als onze enige Redder.
“Waar de Geest des Heren is, is vrijheid.” (2 Corinthiërs 3 : 17)
Als God ons redt, is dat voor 100 procent genade en geen enkele eigen verdienste.
Alleen wanneer we oprecht naar God toe gaan en smeken om genade en vergeving van zonden, die we Hem vertellen en niet een priester, dan vergeeft Hij, wanneer we oprecht berouw hebben.
God Zelf wil door Jezus Christus met ieder individu in contact staan.
Alleen Jezus heeft voor ons de weg geëffend om een relatie met God te hebben. Laten we niet vergeten, dat het Jezus Zijn leven kostte; Hij werd belasterd, bespot, gemarteld en heeft enorm geleden onder de schuldenlast vanwege onze zonden. Hij is Gods Zoon, Zelf zonder zonde.

Chiniquy waarschuwde de Protestanten in de 19de eeuw heel erg voor de invloed van Rome. Hij verweet hen, dat zij blind waren voor deze invloed. Deze waarschuwing is nog steeds actueel.
Vandaag de dag is de invloed op het Protestantisme nog veel groter, ondanks de schandalen in de Rooms-katholieke kerk.
Wie gaat er nu een dialoog aan met hen?! Refo 500 wil samen met Rome de Lutherherdenking vieren. Ook andere Protestantse kerken willen een dialoog. Wat een bedwelming!
Omdat zij, die op Jezus Christus vertrouwden, zich niet onderwierpen aan de leer en de praktijk van de Roomse kerk, werden zij op gruwelijke wijze vermoord door o.a. ophanging, verbranding, radbraken, verdrinking etc.
Geldt hiervoor ook het “Semper eadem” van de Rooms-katholieke kerk?
Wanneer komt het “Mea Culpa” eindelijk eens? Waarom moet er zolang over bijvoorbeeld de misdaden van de Inquisitie worden gestudeerd?
Dit zegt genoeg over de werkelijke aard van de Rooms-katholieke kerk. Semper eadem! Altijd dezelfde!

De Protestantse kinderdopers zeggen dezelfde doop te hebben als Rome.
Inderdaad! Dit hebben de Hervormers ten onrechte niet aangepakt. De wil van de dopeling is weer uitgeschakeld en de ander beslist. Nog steeds heerst hierin de één over de ander.
Wat gebeurt er in feite bij de kinderdoop? Onschuldige baby’s worden, zonder er enige invloed op te kunnen uitoefenen, voor altijd gebonden aan een kerk, of deze nu Rooms-katholiek of Protestants heet. U zou het uw ouders niet in dank afnemen, wanneer u bij een zeer goddeloze sekte was gedoopt en daar eeuwig lid van zou moeten blijven.
Zowel Rome als de Protestantse kerken houden dit eeuwige dooplidmaatschap vol.
Dit is geen doop in de dood van Jezus, maar een toevoegen aan een kerk. Het is de macht van een kerk, die er toe leidt dat mensen vertrouwen op hun kerklidmaatschap, in plaats van op Jezus Christus. De duivel vindt dat prima . . . .
Wat zegt de Bijbel? Jezus zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet.” Jezus liet ze toen niet dopen, maar Hij zegende hen.
Voor hen, die in staat zijn zelf te kiezen, geldt: Bekeert u en laat u dopen. Lees Romeinen 6 : 1 – 14. Hier staat wat de doop betekent. Dat heeft niets met baby’s te maken.
Spurgeon zei over de kinderdoop: “Het is één van die (Roomse) nesten, die uit de boom moet worden gehaald, of anders zullen de smerige vogels er weer in gaan bouwen.”

Wanneer we de Bijbel lezen, dan weten we hoe God over het huidige Christendom denkt.
Dit maakt ons intriest.
Heeft het Christendom zich wat aangetrokken van Gods geboden?
In Deuteronomium 5 kunt u de wet lezen, waar o.a. staat:
“Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte . . .
Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen.”
En in Deuteronomium 18 staat: “Onder u zal er niemand worden aangetroffen die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die doden raadpleegt.”
Wat doet Rome met Maria en de zogenaamde heiligen?
Er staat: “Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel.”
God Zelf waarschuwt ons!