Selecteer een pagina

Gods Alwetendheid en Gerechtigheid

PDF

God is een heilig en rechtvaardig God, Die niet met Zich laat spotten. Hij zal niet alleen de levenden oordelen, maar ook de doden.
God moet de zondaren oordelen, anders zou Hij niet rechtvaardig zijn. Van de rechterlijke macht wordt verwacht dat zij eerlijk oordeelt en straf oplegt als de wet is overtreden. Dat is rechtvaardig.

God heeft alles gemaakt en “zie, het was zeer goed.”

Het ergste is dat de mens zich boven zijn Schepper verheft en, net als satan, zelf voor god wil spelen en de baas wil zijn over zichzelf en anderen. Wie leeft er nog naar de wil van God en naar het gebod: “Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf”?

Verschillende profeten spraken Gods woorden over de voor hen verre toekomst. We noemen hier slechts vier profeten. Er zijn er nog meer.

De profeet Jesaja leefde omstreeks 736-700 v.Chr.

Jesaja 24: 3-6. Het gericht over de aarde.

: 3 De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord gesproken.
: 4 De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg.
: 5 Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzettingen ontdoken, het eeuwig verbond verbroken.
: 6 Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

Geheel Jesaja 25 gaat over het gericht der aarde.

De profeet Micha leefde omstreeks 731 v.Chr.
Micha 7:13:
Maar de aarde zal tot een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelingen.

De profeet Sefanja leefde omstreeks 600 v.Chr.
Sefanja 1:18: Het gericht op de dag des HEREN.
: 18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des HEREN.
Door het vuur van Zijn na-ijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.

De profeet Zacharia leefde omstreeks 505 v. Christus.
Zacharia 11:6:
Want Ik zal de bewoners der aarde niet langer sparen, luidt het woord des HEREN: zie, Ik lever de mensen over, allen in de macht van hun naaste en in de macht van hun koning; en zij zullen de aarde tot een woestenij maken, en Ik zal uit hun macht niet redden.

Wij zien nu de gevolgen van het leegroven van de aarde.
Al in 1968 zijn we heel erg gewaarschuwd voor het komende gebrek aan grondstoffen door de Club van Rome. Hun eerste rapport verscheen in 1972. Het bracht een schok teweeg, omdat men zich realiseerde dat het einde van de welvaartseconomie in zicht kwam. Slechts enkelen werden echt wakker en gingen waarschuwen.
Inmiddels blijkt er van alles aan de hand te zijn met het klimaat. De opwarming van de atmosfeer door de broeikasgassen is een snel groeiend probleem. Opnieuw wordt duidelijk dat de mensheid achter de feiten aanloopt en dat de bereidheid tot het brengen van de financiële offers voor de benodigde aanpassingen minimaal blijft. Sommige dingen zijn niet meer terug te draaien zonder dat de infrastructuur van de economie en de energievoorziening in elkaar stort. Dit geeft een heel somber perspectief

We verlangen naar de wederkomst van de Here Jezus. Dit zal na de grote verdrukking zijn.
Hierover heeft de Here Jezus gesproken tot Zijn discipelen.