Selecteer een pagina

Echt geloof                             

>>PDF<<

“Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt en een bewijs der zaken, die men niet ziet. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden.”
Hebreeën 11:1,3 (St. Vert.)

Ten eerste: wat is geloof? Als ik het op de eenvoudigste manier, waarmee ik het kan uitdrukken, beantwoord, dan zeg ik: “Het geloof is de zekerheid dat de zaak, die God in Zijn Woord heeft gezegd, waar is en dat God zal handelen volgens wat Hij heeft gezegd in Zijn Woord. Deze zekerheid, dit vertrouwen op Gods Woord, deze vrijmoedigheid is geloof.

 Er moeten geen gevoelens in verband worden gebracht met geloofIn geen enkel opzicht hebben gevoelens iets te maken met het geloof. Het geloof heeft te maken met het Woord van God. Of gevoelens nu sterk of zwak zijn, maakt geen enkel verschil.

We hebben te maken met het geschreven Woord en niet met onszelf of onze gevoelens.

 Er moet geen rekening worden gehouden met waarschijnlijkheden. Veel mensen zijn bereid iets te geloven met betrekking tot die dingen die hen waarschijnlijk lijken. Het geloof heeft niets te maken met waarschijnlijkheden. Het gebied van het geloof begint waar waarschijnlijkheden ophouden en het zien en het verstand falen. Heel veel kinderen van God zijn terneergeslagen en beklagen hun gebrek aan geloof. Ze schrijven mij en zeggen dat ze geen gevoelsindrukken hebben, geen gevoel; ze achten het niet waarschijnlijk dat de zaak, die ze wensen, zal gebeuren. Er moet geen rekening worden gehouden met de schijn. De vraag is, of God het gesproken heeft in Zijn Woord.

Nu, mijn geliefde vrienden, u hebt het heel hard nodig uzelf af te vragen of u de gewoonte hebt om op deze wijze in het diepst van uw ziel te vertrouwen op wat God heeft gezegd en of u serieus bezig bent uit te zoeken of de zaak die u wenst in overeenstemming is met wat Hij heeft gezegd in Zijn Woord.

Ten tweede: hoe het geloof kan toenemen. God verheugt Zich erin het geloof van Zijn kinderen te laten groeien. Ons geloof, dat eerst zwak is, wordt ontwikkeld en steeds meer versterkt door het gebruik. We moeten geen beproevingen voor de overwinning of oefeningen voor het geduld weigeren, maar we moeten bereid zijn ze uit Gods hand te nemen als een middel. Ik zeg het – en ik zeg het met opzet – beproevingen, obstakels, moeilijkheden en soms nederlagen, zijn juist het voedsel van het geloof. Ik krijg brieven van zoveel van Gods geliefde kinderen, die zeggen: “Geliefde Broeder Müller, ik schrijf dit omdat ik zo krachteloos en zwak ben in het geloof.” Even zeker als wij erom vragen dat ons geloof versterkt wordt, moeten wij een bereidheid ondervinden uit Gods hand de middelen te nemen om het te versterken. We moeten Hem toestaan ons op te leiden door beproevingen, sterfgevallen en moeilijkheden. Juist door beproevingen wordt ons geloof geoefend en meer en meer ontwikkeld. Vol liefde staat God moeilijkheden toe, opdat Hij onophoudelijk datgene mag ontwikkelen wat Hij bereid is voor ons te doen en met dit doel moeten we er niet voor terugschrikken, maar als Hij ons verdriet geeft, belemmeringen, verlies en noden, dan moeten we ze uit Zijn handen aannemen als bewijzen van Zijn liefde en zorg voor ons om meer en meer dat geloof te doen groeien dat Hij in ons probeert te versterken.

De gemeente van God wordt niet aangespoord om God te zien als de Schone en Liefdevolle Die Hij is, en daarom is er weinig zegen. O, geliefde broeders en zusters in Christus, probeer zelf te leren, want ik kan u de zegen niet vertellen! Op de donkerste momenten kan ik op Hem vertrouwen, want ik weet wat een indrukwekkend, vriendelijk en liefdevol Wezen Hij is, en, als het de wil van God zou zijn om ons in de smeltoven te plaatsen, laat Hem dat dan doen, opdat we ons op de hoogte mogen stellen van Hem, zoals Hij Zichzelf zal openbaren, en opdat we Hem beter mogen kennen. We komen dan tot de conclusie dat God een liefdevol Wezen is en we zijn tevreden gestemd over Hem en zeggen: “Hij is mijn Vader, laat Hem doen wat Hem behaagt.”

Toen ik voor het eerst begon God toe te staan met mij te handelen, in vertrouwen op Hem, doordat ik Hem op Zijn Woord nam en vijftig jaar geleden eenvoudig op Hem begon te vertrouwen voor mijzelf, mijn gezin, de belastingen, de reiskosten en elke andere nood, rustte ik op de eenvoudige beloften, die ik vond in het zesde hoofdstuk van Mattheüs. Ik geloofde het Woord, ik steunde erop en voerde het uit. Ik nam God op Zijn Woord. Als een vreemdeling, een buitenlander in Engeland, kende ik zeven talen en ik had ze misschien kunnen gebruiken als middel om geld te verdienen, maar ik had mijzelf toegewijd aan het werk voor de Here; ik stelde mijn vertrouwen op de God Die beloften heeft gedaan en Hij heeft gehandeld overeenkomstig Zijn Woord. Het heeft mij aan niets ontbroken – aan niets. Ik heb mijn beproevingen en moeilijkheden gehad, mijn portemonnee is leeg geweest, terwijl de rekeningen zich ophoopten. Ik heb duizenden en duizenden ponden ontvangen, terwijl het werk deze éénenvijftig jaar is doorgegaan. Met betrekking tot mijn pastorale werk heb ik de afgelopen éénenvijftig jaar grote moeilijkheden gehad, grote beproevingen en was ik soms in grote verlegenheid. Er zullen altijd moeilijkheden zijn, altijd beproevingen. Maar God heeft me uit die alle gered en het werk is doorgegaan.

Nu, dit is niet, zoals sommigen hebben gezegd, omdat ik een mens ben met grote geestelijke kracht, of omdat ik begiftigd ben met energie en volharding – dit zijn niet de redenen. Het is omdat ik op God heb vertrouwd; omdat ik God heb gezocht en Hij heeft voor de Instelling gezorgd, die, onder Zijn leiding, honderd scholen heeft, met meesters en juffen en andere afdelingen waarover ik u eerder heb verteld.

Ik draag de last niet. Nu ben ik zesenzeventig jaar oud en heb de lichamelijke kracht en geestelijke energie voor evenveel werk als toen ik een jongeman was op de universiteit die Latijnse toespraken leerde en instudeerde. Ik ben nu even energiek als in die tijd. Hoe komt dit? Omdat ik in de afgelopen halve eeuw van werken met de eenvoud van een kind heb kunnen vertrouwen op God. Ik heb mijn beproevingen gehad, maar ik heb God vastgehouden en zo is het gebeurd dat ik kracht heb ontvangen. Het is niet slechts toestemming, maar een duidelijk bevel dat Hij geeft, om de lasten op Hem te werpen. O laten we het doen! Mijn geliefde broeders en zusters in Christus, “Werp uw bekommernis op de Here en Hij zal voor u zorgen” (Psalm 55:23). Dag aan dag doe ik het. Vanmorgen heb ik zestig zaken in verband met de gemeente waarvan ik herder ben, voor de Here gebracht en zo doe ik het dag aan dag en jaar na jaar; tien jaar, dertig jaar, veertig jaar.

Verwacht echter niet meteen een volledig geloof te krijgen. Ik sta er niet achter dat men overhaast in al zulke dingen meteen een volledig geloof probeert uit te oefenen. Ik geloof er niet in. Ik geloof daar niet in, ik geloof daar niet in en ik wil dat u heel duidelijk begrijpt dat ik daar niet in geloof. Al zulke dingen gebeuren op een natuurlijke wijze. Het weinige dat ik verkreeg, kreeg ik niet in één keer. Dit alles zeg ik met name, omdat ik brieven vol vragen krijg van diegenen die er naar zoeken, dat hun geloof versterkt wordt. Begin opnieuw, laat uw ziel rusten op het Woord van God en uw geloof zal toenemen als u het aanwendt.

Nog iets. Sommigen zeggen: “O, ik zal nooit de gave van het geloof krijgen, die meneer Müller heeft.” Dit is een vergissing – het is de grootste dwaling – er zit geen greintje waarheid in. Mijn geloof is hetzelfde soort geloof dat al Gods kinderen hebben. Het is hetzelfde soort dat Simon Petrus had. Alle Christenen kunnen het soortgelijke geloof verkrijgen. Mijn geloof is hun geloof, ofschoon er wat meer van kan zijn omdat mijn geloof een beetje meer ontwikkeld is door het gebruik dan het hunne, maar hun geloof is precies het geloof dat ik aanwend, alleen wat betreft de mate kan het mijne wat krachtiger geoefend zijn.

Nu, mijn geliefde broeders en zusters, begin op kleine schaal. Eerst kon ik de Here vertrouwen voor £1, toen voor £10, toen voor £100 en nu zou ik met het grootste gemak op Hem kunnen vertrouwen voor £100.000 als de gelegenheid zich voordeed. Maar eerst onderzocht ik rustig, zorgvuldig en weloverwogen de zaak om te zien of datgene, waar ik Hem voor vertrouwde, iets was wat in overeenstemming was met Zijn beloften in Zijn geschreven Woord. Als ik vond dat het zo was, zou de hoeveelheid moeilijkheden geen belemmering zijn voor mijn vertrouwen.

Eenenvijftig jaar en God heeft me nooit in de steek gelaten! Vertrouw Hem voor uzelf en merk hoe trouw Hij is aan Zijn Woord.