Selecteer een pagina

De leugenfuik             

>>PDF<<

Hoe denkt een christen over de leugen?
Je zou toch zeggen: precies zoals Degene, Wiens naam zij gebruiken?
Niets is minder waar.
Velen, die zich christen noemen, misbruiken Zijn naam door de leugens van hun (geestelijke of politieke) leiders klakkeloos over te nemen.

Wie is Jezus? Gods Zoon. Eén van de Drie-eenheid.
Hij zei: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de (hemelse) Vader dan door Mij.”

In een twistgesprek met de orthodoxe geestelijken van Zijn tijd, waarin deze geestelijken zeiden dat God hun vader was, zei de Here Jezus het volgende:
“Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg?
Omdat gij Mijn woord niet kunt horen.”

Niet kunnen??? Nee, niet kunnen. “Want . . . gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen.
Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid, want . . . er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft gij niet.
Wie van u overtuigt Mij van zonde?
Als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort gij niet, omdat gij uit God niet zijt.”

Nu komt er een antwoord van deze orthodoxe geestelijken, dat heel typerend is voor alle schijnvromen, ook in deze tijd, waarin wij leven.
Ze draaien alles om. Waar zij zelf mank aan gaan, leggen zij op het bordje van de ander. Ook schelden hoort hierbij.

“Zij antwoordden en zeiden tot Hem:
‘Zeggen wij niet terecht, dat Gij een Samaritaan zijt en bezeten zijt?’
Jezus antwoordde: ‘Ik ben niet bezeten, maar Ik eer Mijn Vader, en gij onteert Mij. Maar Ik zoek niet Mijn eer; Eén is er, Die haar zoekt en Die oordeelt. Als Ik Mijzelf eer, betekent Mijn eer niets; Mijn Vader is het, Die Mij eert, van Wie gij zegt: ‘Hij is onze God’ en gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem. En indien Ik zei: ‘Ik ken Hem niet’, dan zou Ik u gelijk zijn, een leugenaar; doch ik ken Hem en Zijn woord bewaar Ik.” (Bewaren betekent gehoorzamen)

“De duivel is de vader der leugen.”
Iedereen die liegt, heeft God niet als hemelse Vader.
Vaak begint men met kleine leugentjes.
Wie hier niet mee ophoudt is tot vreselijke dingen in staat.

Er gaat een golf van leugens over deze wereld.
Waar we heel erg op moeten letten zijn de feiten. Een feit is geen feit, omdat het alleen maar een feit genoemd wordt. De bron ervan moet betrouwbaar zijn.

Spreekt men over bepaalde dingen zonder dat er feiten genoemd worden, geloof dat dan niet.
Er zijn veel dingen, die niet kloppen. Heel veel!
Op Internet wordt men overspoeld met leugens, bijvoorbeeld fake news en complottheorieën.
Een modewoord is “gevoel”.
Het voelt zo, “dus” is het waar.
Steeds maar weer geconfronteerd worden met dat “gevoel” zonder dat er feiten zijn, is een fuik binnenzwemmen.
Steeds een herhaling horen van dezelfde leugens werkt als een hersenspoeling.
Het is een leugenfuik, waar men heel moeilijk weer uit kan komen.

Bij leugen hoort ook oneerlijkheid, lasteren, huichelen, twist zaaien en dergelijke.
Lees toch de Bijbel met hulp van de Heilige Geest. Dan komt de waarheid in uw hart. Dit “horen” bedoelt de Here Jezus.

De schijnvromen, de leugenaars, kunnen Gods woorden niet “horen”, want zij hebben de duivel tot vader.

Laat het goed tot u doordringen, dat deze mensen vijanden van God zijn en ook door Gods kinderen als (geestelijke) vijanden moeten worden beschouwd, zodat zij niet in hun fuik zwemmen, bedwelmd worden en er nooit weer uit komen.