Selecteer een pagina

De Here God Almachtig regeert

>>PDF<<

“En ik hoorde als een stem van een grote menigte en als de stem van vele wateren en als de stem van machtige donderslagen, zeggen: Halleluja, want de Here God Almachtig regeert” (Openbaring 19:6 KJV). 

We moeten nooit drie belangrijke stellingen vergeten. Er is een God; Hij heeft tot ons gesproken in de Bijbel; Hij bedoelt wat Hij zegt. De zendeling die zich deze waarheden realiseert, weet dat hij vaste rotsgrond onder de voeten heeft, in wat voor omstandigheden of in welke omgeving hij ook moge zijn. Wij allemaal hebben dit vertrouwen nodig en zullen het altijd nodig hebben. Het is geen geringe zegen wanneer de glorievolle waarheid, “De Here God Almachtig regeert”, bezit neemt van het hart van het kind van God.
Maar als er vaak geen gering geloof nodig is om overwinnend te zijn wanneer de machten van het kwaad aan het werk worden gezien rondom ons, wat zullen we dan zeggen wanneer we die aan het werk vinden van binnen? Geen vijand van buiten kan zo gevaarlijk zijn als een verrader binnen het legerkamp. Wie heeft niet op één of ander moment ervaren, alsof het gemakkelijker zou zijn een christelijke dood te sterven voor God dan om een christelijk leven te leven voor God? Worden wij niet vaak verzocht de christelijke maatstaf te verlagen en sommige zonden plezierig klinkende namen te geven – zwakheid, mislukking, gebreken – of anderzijds, door die in hun ware kleuren te zien, bijna toe te geven aan wanhoop?
Is er geen remedie? Moeten wij òf het onbijbelse idee accepteren dat in de praktijk de zonde moet regeren, òf het even onbijbelse idee dat wij, voorafgaande aan de uiteindelijke verlossing van de vrijgekochten, de zonde helemaal kwijt kunnen raken, met wortel en tak? Nee, we zitten niet vast aan deze alternatieven! Er is een remedie en die remedie is de Here Jezus Christus. Christus voor ons als ons Paaslam; Christus met ons, om al onze gangen te bevelen, zoals de wolk de Israëlieten leidde; Christus in ons, in staat om in bezit te nemen en in staat het bezit te bewaren.
Als dit inderdaad zo is, dan hebben zendelingen in het buitenland en hun vrienden in het thuisland het even hard nodig dit te beseffen. Wij zijn meer dan medewerkers: wij zijn leden van het ene Lichaam. Als de Machtige inderdaad in ons is, hoeven wij niet bang te zijn voor de grootte van de onderneming. Wij mogen het aandurven Zijn bevel te gehoorzamen.