Selecteer een pagina

Willen de valse profeten nu opstaan?

>>PDF<<

Niet alles wat evangelie wordt genoemd is ook werkelijk evangelie. Niet alles wat ‘de werking van de Heilige Geest’ wordt genoemd is ook werkelijk het werk van de Heilige Geest. Niet iedereen die zegt dat hij door God is gezonden, is werkelijk door God gezonden. Toch zullen mensen hier niet snel aan twijfelen. Misschien uit naïviteit, uit eerbied voor ‘geestelijken’, of omdat ze niet willen of durven oordelen. Maar de Bijbel is er heel duidelijk over!

Wat zegt de Bijbel over dit onderwerp?

Jeremia 23:16. Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond.

Jeremia 23: 21. Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd.

Jeremia 23: 30-32. Daarom zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des HEREN, die Mijn woorden van elkander stelen; zie, Ik zàl de profeten! luidt het woord des HEREN, die hun tong gebruiken en godsspraken verkondigen; zie, Ik zàl de profeteerders van leugenachtige dromen! luidt het woord des HEREN, die zij vertellen om Mijn volk te misleiden door hun leugens en woordenkramerij; Ik heb hen niet gezonden en hun geen opdracht gegeven; zij zijn dit volk niet van het minste nut, luidt het woord des HEREN.

Mattheüs 7:15-16. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.  Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?

Mattheüs 24:11. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

Mattheüs 24:24. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Lucas 6:26. Wee u, wanneer alle mensen wèl van u spreken; immers, op dezelfde wijze hebben hun vaderen met de valse profeten gehandeld.

1 Korinthiërs 5:11-13. Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten. Staat het soms aan mij, hen te oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet (alleen) hen, die in uw kring zijn? Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

2 Korinthiërs 11:13-15. Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Efeziërs 5:11. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer.

1 Petrus 5:8. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

1 Johannes 4:1. Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

Openbaring 2:2. Ik weet… dat gij de kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat gij hen leugenaars hebt bevonden.

Resumerend:
Er zijn veel valse profeten en ze verleiden velen. Ze doen echter alsof ze gezanten van God zijn en worden kennelijk ook zo gezien door de mensen; die spreken immers wèl van hen.

Ons wordt opgedragen nuchter te zijn en waakzaam, de geesten te toetsen en werken der duisternis te ontmaskeren. God ziet het als positief als we valse apostelen als leugenaars ontmaskeren.

Denkt u dat het uw deur voorbij gaat? Worden allen in uw omgeving die zeggen dat “de Heer/Here/Heere te kennen heeft gegeven dat…” of “het verlangen van de Heer/Here/Heere is om…” ook werkelijk door God geleid?

Denkt u dat een valse profeet zelf weet dat hij een valse profeet is of in zijn CV/profielschets heeft staan dat hij een bedrieger is? Zouden ze maar reageren op de oproep om zich kenbaar te maken!

Het gevaar:

De situatie is zeer ernstig. Mensen die valse profeten achterna lopen, komen bij de inspirator (de duivel) van die profeten uit en niet bij God!

Mattheüs 15:14b. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

Hoe kunt u valse profeten herkennen?

Kijk naar de vruchten!

Mattheüs 7:15-16. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels?

Wat zijn die vruchten eigenlijk? Een voorbeeld wordt gegeven in Galaten 5.

Werken van het vlees: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke.

Vruchten van de geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Deze zijn duidelijk omschreven en hebben niet veel toelichting nodig.

Laat u echter niet op een dwaalspoor brengen door de stelligheid of pretenties van mensen dat zij de vruchten van de geest in zich hebben.

Iemand kan als het ware op zijn voorhoofd geschreven hebben: “Ik ben heel nederig, heel heilig, heel wijs” en ga zo maar door. Maar klopt het ook? De Here Jezus stelde dit bij de Farizeeën aan de kaak: ze gaven de tienden, maar als wet, niet omdat het uit hun hart kwam. Ze waren helemaal niet geestelijk ingesteld, ook al pretendeerden ze van wel.

Mattheüs 23:23. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de dille en de komijn en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd: het oordeel en de barmhartigheid en de trouw.

Als iemand zeer stellig zegt: “De Heer/Here/Heere’ heeft tot mij gezegd…”, waarom zou u dit dan geloven? Stelligheid is geen kenmerk van waarheid!

Hoe kunt u verder naar de vruchten kijken? En is het allemaal goud wat er blinkt? Punten om te analyseren zijn:

–> De inhoud van wat iemand zegt. Maar… zegt iemand echt wat hij denkt te zeggen?

We moeten goed luisteren! Iemand die zijn toespraak begint en eindigt met ‘soli Deo gloria’, maar in tussentijd allemaal voorbeelden noemt waarin hij zelf centraal staat, wat is dan de eigenlijke inhoud van zijn toespraak?

Probeert u  de franje van voorbeelden weg te laten en door te dringen tot de kern. Wat zegt een prediker eigenlijk over:

–          zichzelf,

–          anderen,

–          God

–          en wat stelt hij centraal?

Als iemand bijvoorbeeld zijn toespraak begint met:  “Er zijn hier misschien wel mensen die veel dichter bij God leven dan ik”, zegt hij dan over zichzelf dat hij niet dicht bij God leeft? Maar wat heeft hij dan op de preekstoel te zoeken? Of zitten er een paar geweldige heiligen in de zaal? Maar waarom zou hij hen veren toestoppen, als alles genade is? Waarom moet hij zich vergelijken met anderen? Wat is het nut daarvan? Wat stelt hij centraal, wat blijft bij u hangen als de kern van de boodschap? Misschien dat hij een heel nederige man is? Maar is iemand die zich op zo’n wijze positioneert wel nederig? En wat heeft God ermee van doen? En wat heeft zo’n boodschap voor nut voor zijn toehoorders?

Spurgeon memoreert in één van zijn preken iemand die had gezegd dat hij een preek die hij van een bepaalde prediker gehoord had, heel makkelijk kon samenvatten: namelijk tot een verticaal streepje. Helaas is ook nu vaak (doorspekt met vrome woorden) de belangrijkste boodschap ‘me, myself and I’.

Een ander voorbeeld:

Iemand zegt de genade te prediken, maar de preken en toespraken kunnen worden samengevat tot een stappenplan om geestelijke groei te verkrijgen, zoals:

–          hoe de Bijbel te lezen;

–          hoe discipelschap in praktijk te brengen;

–          en hoe te breken met zonden.

Eigenlijk samengevat ‘doe dit en gij zult leven’. Maar dat is de wet, die genade genoemd wordt! Met echte genade heeft dit echter niets van doen!

Soms is de inhoud van wat iemand zegt bizar (zoals iemand die zegt dat hij zijn vrouw niet een kus geeft omdat hij van haar houdt, maar tot eer van god), maar door de stelligheid waarmee het wordt gezegd, staat de inhoud niet meer ter discussie. Laat u niet afleiden van de werkelijke inhoud!

–> Een deel van de communicatie gaat echter niet over de letterlijke inhoud, maar over de ‘betrekking’ . Dat wil zeggen: hoe het wordt gezegd, wanneer, tegen wie, enzovoorts.

Een paar algemene voorbeelden:

De intonatie kan een groot verschil maken. Op de vraag: “Wat is er aan de hand?” kunt u als antwoord krijgen: “Niets hoor…” Dit kan zo worden uitgesproken dat de boodschap die u krijgt ook echt is dat er niets aan de hand is. Het kan echter ook zo worden uitgesproken dat de boodschap is dat er juist heel veel aan de hand is, maar dat die persoon het er niet met u over wil hebben (of misschien toch wel en is dit een eerste opmaat naar ruzie)!

Een praatje over de geneugten van hardlopen kan passend zijn voor mensen die gezond en sterk zijn. Maar hetzelfde praatje kan volstrekt harteloos zijn als het gehoor in een rolstoel zit.

Als iemand door Gods genade zich bekeert en wedergeboren wordt, zal  Gods Geest in hem te zien zijn. Dit zal te zien zijn in de ‘betrekking’, zoals bijvoorbeeld fijngevoeligheid en vriendelijkheid. En niet alleen op een geestelijk moment, maar in het gehele leven. Rowland Hill vatte dit kernachtig samen: als iemand Christen wordt, zal zelfs zijn hond dat merken.

Een kind van God kan geen hork zijn! Een bullenbak hoort niet op de preekstoel!

Kenmerken van valse profeten:
Valse profeten zullen zoveel mogelijk op echte Christenen lijken. Immers satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Er is één zeer wezenlijk verschil: hun oorsprong. Valse profeten worden niet geleid door Gods Geest en hun drijfveren zullen dus aards zijn. Uiteindelijk zal het gaan om hun eigen ego, om macht, eer, aanzien, roem, geld enzovoorts. Echter in veel gevallen zo optimaal mogelijk gecamoufleerd door de schijn van godsvrucht!

Waarom zouden de huidige valse profeten anders zijn dan de schriftgeleerden waarvoor de Here Jezus waarschuwde? De waarschuwingen uit die tijd gelden nog steeds.

Lucas 20:46. Wacht u voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het wandelen in lange gewaden en houden van begroetingen op de markten, erezetels in de synagogen en eerste plaatsen bij de maaltijden.

Hoe dichter iemand bij God leeft, hoe meer hij inziet hoe onwaardig en slecht hijzelf is. Hij kent zichzelf en zijn onvermogen om zelf iets goeds te bewerkstelligen. Het laatste wat zo iemand wil, is zelf regie nemen in het werk van God en/of de aandacht op zichzelf vestigen.

Gods echte volgelingen presenteren zichzelf niet via foto’s, twitter of andere media. Ze steken niet de loftrompet over samenkomsten die ze hebben geleid: “Er was veel zegen!” en dan ter camouflage van hun ijdeltuiterij: “Dank god!” Stel uzelf altijd de vraag: “O ja? Waaruit bestaat die zegen dan concreet?” Mensen die u naar de mond praten en u bejubelen? Een goed gevoel?

Wat dacht u van mensen die menen (hoe jong en onervaren ze ook zijn) dat zij altijd degenen zijn die iets uit te delen hebben aan anderen. Ze kennen geen bescheidenheid en hebben hun zender aanstaan en de ontvanger uit.

Er zijn veel mensen die iets met hun ‘leidinggevende capaciteiten’ willen doen binnen de kerk. Aan kandidaat-leiders geen gebrek! Waarom zou men eigenlijk leiding willen geven?

Teken aan de wand is verder dat men dan met menselijke eigenschappen iets geestelijks op wil bouwen. God kiest en gebruikt juist datgene wat ‘niets is’ en geen pretenties heeft iets te zijn.

1 Korinthiërs 1:27-29. Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

Weten valse profeten dat ze valse profeten zijn?

Waarschijnlijk velen niet! Valse profeten denken echt dat ze de Heilige Geest hebben, dat ze door God geleid worden. Zie wat er tegen de gemeente in Laodicea wordt gezegd:

Openbaring  3:17-18. Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

De dynamiek rondom valse profeten.

De dynamiek lijkt een beetje op het sprookje ‘de nieuwe kleren van de keizer’ waarbij de keizer zich kleding van onzichtbare stof (die alleen gezien kan worden door heel slimme mensen) laat aansmeren en iedereen uit angst om voor dom aangezien te worden, mee kletst dat het er  prachtig uitziet. Predikers kunnen onzin uitkramen, maar als ze stellig zijn, een zeker charisma hebben en hun verhalen doorspekken met geestelijke taal, dan worden ze bewonderd door de menigte.

Kijk hoe mensen de predikers flemen bij recensies van bijeenkomsten. “Geweldige prediking; wat een zegen; god is groot; we mogen dankbaar zijn voor…” enzovoorts.

Het geeft veel te denken als men veel heeft gehad aan iets dat niet klopt.

Wat ook opvalt is dat men zoveel samenklit: bijeenkomsten, conferenties, bijbelschool enzovoorts. Samenkomsten op zich hoeven niet verkeerd te zijn (afhankelijk van de boodschap die daar uitgedragen wordt), maar het moet geen doel op zich worden. Het eigenlijke geestelijke leven van ieder individu moet niet afhankelijk zijn van zulke bijeenkomsten, maar moet zich tussen God en hem persoonlijk afspelen.

Christenen hebben hun plaats in de maatschappij in te nemen; daar zijn ze een teken voor de wereld. Hoe zouden deze valse profeten en hun volgelingen zich echter staande houden als ze geen steun van elkaar hadden en alleen in de wereld zouden staan?

Daarnaast zijn er een aantal zelfbenoemde predikers/evangelisten die geheel van giften leven. Als Paulus, die zo’n belangrijk apostel was, zichzelf onderhield, waarom proberen zij niet een aantal dagen te werken om in ieder geval zoveel mogelijk zelf voor de kost te zorgen?

Waarom voelen zij zich niet bezwaard geestelijke uitkeringstrekkers te zijn en geld te ontvangen van mensen die daar hard voor hebben gewerkt? Of moeten die juist blij zijn dat ze nu de mogelijkheid hebben geld te schenken?

Wordt nuchter!

Wat houdt mensen tegen om nuchter na te denken?

Een kleine greep uit de mogelijkheden.

–> Men is zelf ook blind voor geestelijke zaken.

–> Sommige mensen ontbreekt iedere logica, ze hebben heel rare gedachtenkronkels: goed is fout en fout is goed.

–> De groepsdynamiek speelt een rol: het zingen, het gevoel van eenheid en ‘samen in de waarheid staan’ overheersen het nuchtere verstand. Wat is het verschil met hersenspoeling in andere sektes?

–> De prediker is zo stellig en charismatisch, dat men daardoor bedwelmd wordt en er niet doorheen prikt.

–> Men zoekt niet de waarheid maar een leider en is daardoor niet kritisch.

–> Men vindt het lastig: het gaat niet alleen over de leer, maar ook over de persoon van de prediker. Men heeft geen zin om dit aan te kaarten of durft het niet en vermijdt het daarom.

–> Men durft niet kritisch te zijn omdat men bang is dat men dan de zonde tegen de Heilige Geest bedrijft.

Wat veel wordt aangehaald is dat je niet mag oordelen. Dit wordt echter ook uit zijn verband gehaald en niet in samenhang gezien met de opdracht om de geesten te beproeven. Als u zou zien dat iemand mishandeld wordt, zwijgt u dan ook? Onder het mom van: “Ik heb zoveel agressie in mijzelf (balk), ik val niet over deze splinter!” Dit klinkt absurd en dat is het ook. Maar waarom zou u dan wel zwijgen als u ziet dan iemand mensen misleidt en nog verder onder het bestuur van satan brengt? En om het nog veel erger te maken, doet alsof hij door God gezonden is. Is er iets erger dan mensen zogenaamd in Gods Naam naar het verderf te leiden?

Onze ervaring als je leer en leven met elkaar vergelijkt en mensen aanspreekt.

Omdat we het heel erg vinden wat er in naam van God gebeurt, stellen we dingen aan de orde. We merken dat er een groot taboe heerst op het benoemen van dingen die niet kloppen.

Op onze bijdragen op de website hebben we een aantal zeer verwijtende en/of hautaine mails gekregen. Men gaat niet in op de inhoud van wat we schrijven, maar blijft benoemen waarom de ‘valse profeten’ zo goed zijn.

In plaats van dat ze proberen ons te weerleggen met feiten, vragen ze ons juist meer van bepaalde predikers te lezen of horen. Terwijl juist in dit materiaal nog meer te zien valt van hetgeen waar we juist tegen waarschuwen!

Daarnaast spreken we mensen individueel aan. Zo zijn er mensen die de artikelen die wij schrijven (en waar copyright op rust) onder hun eigen naam op hun website plaatsen. Als we aangeven dat we dit om moverende redenen niet willen, dat dit illegaal is en zeer strijdig met het gebod ‘gij zult niet stelen’,  krijgen wij de wind van voren en worden we letterlijk vervloekt.

We laten ons hierdoor echter niet tegenhouden om de waarheid te zeggen. Maar het doet ons  wel verdriet dat mensen zo verblind zijn.

De enige remedie.

De Heilige Geest is de Enige die de blindheid weg kan nemen en mensen kan laten zien wie ze werkelijk zijn: de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte, die alleen genezing van God kan afsmeken.