Selecteer een pagina

Wanneer zal de tempel worden verwoest?  

Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?
 

PDF
 

Deze vragen stelden de discipelen aan de Here Jezus.
Ze kwamen net uit de tempel, waar de Here Jezus een zeer scherpe redevoering had gehouden tegen de Schriftgeleerden en Farizeeën:
“Wee u, gij schriftgeleerden, gij huichelaars . . . .”
Met vele voorbeelden toonde Hij aan, wie zij in werkelijkheid waren.

“En de Here Jezus ging de tempel uit en vertrok.
De discipelen wezen Hem op de gebouwen van de tempel.
Hij antwoordde en zei: “Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.”

Al bij een eerdere gelegenheid, bij de intocht in Jeruzalem, terwijl de Here Jezus op het veulen van een ezel reed, hadden de mensen geroepen: “Gezegend Hij, Die komt, de Koning, in de naam des Heren, in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.”
Toen de Here Jezus dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar en zei: ‘Och, of gij ook op deze dag verstondt, wat tot uw vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag.”

Vlak voordat Hij met Zijn discipelen de tempel verliet, had Hij vol erbarming gezegd:
“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.

De voorspelde verwoesting van Jeruzalem is voltrokken in het jaar 70 na Christus, toen Titus, de zoon van keizer Vespasianus, Jeruzalem op gruwelijke wijze verwoestte.

Onze Here en Redder weende, toen Hij eraan dacht, wat er toen met de mensen zou gebeuren. Hij zei: “. . . en gij hebt niet gewild.”
Hoe zal het voor ons zijn om later te horen: “en gij hebt niet gewild.”!? Het is heel erg om Jezus Christus, Gods Zoon, Die gezonden is door God, de hemelse Vader, Schepper van hemel en aarde, af te wijzen.
Hoe belangrijk is het, net als Luther deed, na te denken over de vraag: “Hoe krijg ik een genadig God?”

De eerste vraag ging over de gebouwen van de tempel. “Wanneer zal dat geschieden?”
De andere vraag was: “Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?”

Voor het antwoord citeren we zowel uit Mattheüs hoofdstuk 24: “Rede over de laatste dingen” als uit Lucas hoofdstuk 17: “De dag van de Zoon des mensen” en uit Lucas hoofdstuk 21: “Rede over de laatste dingen.”

“Wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld?

De Here Jezus zei: “Alleen de Hemelse Vader kent het tijdstip van Mijn wederkomst.
(Mattheüs 24) “Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

Lucas 17:28-30. “Op dezelfde wijze als het geschiedde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Maar op de dag, waarop Lot uit Sodom ging, regende vuur en zwavel van de hemel en verdelgde hen allen. Op dezelfde wijze zal het gaan op de dag, waarop de Zoon des mensen geopenbaard wordt.”

Wat opvalt is het zinnetje “en zij niets bemerkten.”
Zij zagen dat Noach lange tijd aan de ark had gebouwd.
Wie bouwt er nu een boot op het land? Noach heeft de mensen waarschijnlijk wel verteld, waarom hij de boot bouwde. Niets drong tot hen door. Er zijn ook nu nog genoeg optimisten. Zij willen niet onder ogen zien wat er gebeurt. Hun motto is: “altijd optimistisch blijven, ’t komt goed.”

De Here Jezus noemde, waar men op moet letten.
Mattheüs 24:
1. “Ziet toe dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder Mijn naam en zeggen: ‘Ik ben de Christus’ en zij zullen velen verleiden.”

Het is heel erg, dat er mensen zijn geweest en er nu nog zijn, die durven zeggen: “Ik ben de Christus.”
Ook zijn er mensen geweest en die zijn er nu nog, die zeggen:
“Ik zit hier op aarde op de plaats van Christus.
Ik ben heilig en onfeilbaar.
Jezus is in de hemel en ik ben hier Zijn plaatsbekleder.”
De mens, die zich ten onrechte de plaatsbekleder van Christus noemt, draagt ook nog een titel die wel bij hem past, namelijk ‘Pontifex Maximus’. Dat was de titel van de opperpriester van Jupiter.[i])

Toen de Here Jezus wegging zei Hij: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Ik zal u niet als wezen achter laten. Ik kom tot u.” (Johannes 14:16 en 18). Bij Zijn heengaan zei Jezus Christus: “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”(Mattheüs 28:20)
Wat een liefde van de Hemelse Vader en de Here Jezus, dat de Heilige Geest naar het Lichaam van Christus, de Gemeente, is gezonden. Hij is Degene, Die op het ogenblik het werk van Christus op aarde uitvoert.
Wat een opstand tegen God dat een mens zichzelf voor een plaatsbekleder van Christus uitgeeft!

2. “Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk.”

Lucas 21:11:
3. “En er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel.”

Mattheüs 24:
“Doch dat alles is het begin der weeën.”

Hierna komt een Bijbelgedeelte met feiten die vanaf de dood van de Here Jezus gebeurden en nog gebeuren. Wie de Bijbelse geschiedenis kent, weet hoe zogenaamde ‘christenen’ andersdenkenden hebben gemarteld en gedood. Denk o.a. aan de kruisvaarders en de brandstapels en hoe de Joden hebben geleden.

4. “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden en gij zult door alle volken gehaat worden om Mijns Naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.”

5. “En vele valse profeten zullen opstaan, en velen zullen zij verleiden.”

6. “En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.”
Wie leeft er vandaag nog met Gods wetten in zijn hart?
Aan alle regels, die God gegeven heeft, wordt getornd.
Het gevolg is dat wij in een chaotische wereld zijn terechtgekomen. Wat de één goed vindt, vindt de ander slecht.
God gaf Zijn regels, wetten, ten behoeve van de mens. Zijn regels zijn vol liefde.
Slechte dingen worden benoemd en verboden. Dit is uit liefde tot God en liefde tot de naaste.
Gods regels zijn een bescherming tegen alle kwaad. Laten we Zijn regels los, dan verkilt de liefde tot onze naasten en, wat het ergste is, tot onze God.
Wie de regels van God loslaat heeft de naaste niet lief!

7. “Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.”

8. “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde gekomen zijn.”

9. “Er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd.”

10. “Gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.”

11. “Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”

“Leert dan van de vijgenboom deze les:

Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.”
“Waakt dan, want gij weet niet op welke dag uw Here komt.” Alleen de Hemelse Vader weet het tijdstip.

Wanneer in Gods ogen de maat van de zonde vol is, komen Zijn gerichten over deze aarde.
Velen sluiten hun ogen, omdat ze het niet willen zien!
Jezus Christus waarschuwt op heldere wijze:
Leert de les van de vijgenboom. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf.
“Wie horen wil, die hore.”

 

[i] Zie deze link.