Selecteer een pagina

Waarom God geen opwekking geeft

>>PDF<<

Wij hebben geen papieren god, die fungeert als onze afgod.
Onze God is de Schepper van hemel en aarde.
Wanneer we in de stilte de grootheid van de schepping zien in alles wat Hij geschapen heeft, ervaren we onze nietigheid. Het is belangrijk de tijd te nemen om planten en dieren goed te bekijken, om het functioneren van de levende schepping tot ons door te laten dringen en om ons te verwonderen over de kleurschakeringen en vormen ervan.
Waarom is dit zo belangrijk? Om de Grootheid en de Almacht van de Schepper te zien. Hij is hoog verheven boven ons. Hij sprak en het was er.
Het grote wonder is dat deze Schepper door Jezus Christus, Zijn Zoon, ons uit onze zonden wil redden. Op zonde staat straf. Jezus droeg de straf van iedereen, die zijn leven in Zijn handen overgeeft en berouw heeft over zijn zonden.

Bij de inwijding van de tempel, welke David niet mocht bouwen maar zijn zoon Salomo wel, zien we een enorme eerbied voor de Heilige God. Het wordt weergegeven in 2 Kronieken 5 t/m 7. God was in hun midden. Er staat: “Toen zij tezamen eenstemmig een lied lieten horen om de HERE te loven en te prijzen en de stem verhieven bij trompetten, cimbalen en andere muziekinstrumenten en de HERE aldus prezen: ‘Want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid’ – toen werd het huis, het huis des HEREN, vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis Gods vervuld.”
Dit gebeurt ook tijdens een opwekking. Gods tegenwoordigheid is dan waarneembaar voor het geestelijke oog. Er is diep ontzag voor God en er heerst een grote verbrokenheid vanwege persoonlijke zonden. In een opwekking worden verborgen zonden door de Heilige Geest aan het licht gebracht. Mensen kunnen het dan uit jammeren vanwege hun toestand.
Hebben wij een andere God?
Kunnen wij in onze gebeden met de echte God in contact staan?
Bidden wij om antwoorden van God te verwachten? Luisteren wij naar wat God ons te zeggen heeft via Zijn Woord en handelen wij daarnaar?
Een echt contact tussen twee personen is altijd wederzijds. Velen zeggen dingen tegen God zonder dat de inhoud ervan tot hen zelf doordringt. Beledig God hier niet mee. Helaas worden er veel hypocriete gebeden opgezonden.
Salomo houdt bij God een enorm pleidooi voor zijn volk. In Gods nabijheid spreekt hij tot het hart van God en God hoort naar hem. In 2 Kronieken 7:13,14 lezen we het antwoord, dat Salomo van God krijgt:
“Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder Mijn volk zend en Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.”
Echte verootmoediging en het werkelijk opgeven van zonden zijn voorwaarden om tot God te kunnen gaan en bij Hem te pleiten. Het zijn de zeer duidelijke voorwaarden die God in Zijn Woord heeft geopenbaard. Dit plaatst veel gebed om een opwekking in een ander licht. Waarom is er op het ogenblik geen opwekking? Waarom geeft God die niet? Het antwoord hierop is niet, dat God in Zijn soevereiniteit geen opwekking wil geven. God wil zeker een opwekking geven, maar de vrome mensen die zogenaamd om een opwekking smeken, weigeren om aan de voorwaarden te voldoen, die God in Zijn Woord stelt. Er is geen oprechte verootmoediging, er is geen werkelijk gebed, er is geen ernstig zoeken van Gods aangezicht, er is geen bekering van boze wegen. Men heeft geen ontzag voor God en gelooft niet dat Hij serieus meent wat Hij in Zijn Woord zegt. Dat zijn de nuchtere feiten.
Voor onze ogen zien wij deze wereld anno 2012 wegglijden in een steeds groter wordende chaos. En we zien een christenheid, die net doet alsof er niets aan de hand is en zich nergens druk over maakt behalve over het eigen welbevinden. Hoeveel mensen zijn er nog die zich realiseren, dat God niet met Zich laat spotten? In de afval van het christendom zien we nogmaals dat het oordeel begint bij het huis Gods.
Wanneer u diep in slaap bent, zult u nergens op reageren, hoe er ook wordt gewaarschuwd.
Wanneer de toestand van het christendom u heel erg benauwt, dan willen we voorstellen om hier eerlijk en open met elkaar over te spreken. Ons e-mailadres is: [email protected]