Selecteer een pagina

De weg tot kracht

>>PDF<<

“God heeft eenmaal gesproken,
ik heb dit tweemaal gehoord:
de sterkte is van God” (Psalm 62:12). 

God Zelf is de grote Bron van kracht. Die is van Hem. “De sterkte is van God”, en Hij openbaart die overeenkomstig Zijn soevereine wil. Niet op een grillige of willekeurige wijze, maar overeenkomstig Zijn openlijke plan en beloften. Het is waar, onze tegenstanders en hindernissen zijn vele en machtig, maar onze God, de levende God, is Almachtig.
God vertelt ons door Zijn profeet Daniël, dat de mensen die inderdaad hun God kennen, sterk zullen zijn en daden doen. Het is gewoonlijk waar dat kennis macht is, het is in de hoogste mate waar in het geval van de kennis van God. Zij, die hun God kennen, proberen niet daden te doen, maar doen ze. Tevergeefs zullen wij de Schriften doorzoeken naar een bevel iets proberen te doen. Gods bevelen zijn altijd: “Doe dit.” Als het bevel van God komt, is onze enige weg, gehoorzamen. Verder is Gods kracht altijd beschikbare kracht. Wij zijn bovennatuurlijke mensen, wedergeboren door een bovennatuurlijke geboorte, bewaard door een bovennatuurlijke kracht, ondersteund door bovennatuurlijk voedsel, onderwezen door een bovennatuurlijke Leraar uit een bovennatuurlijk Boek. We worden geleid door een bovennatuurlijke Aanvoerder op rechte paden naar zekere overwinningen. De opgestane Redder zei, voordat Hij opsteeg naar omhoog: “Mij is gegeven alle macht. Gaat dan heen.”
Nogmaals, Hij zei tot Zijn discipelen: “Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt.” Niet vele dagen hierna kwam, in antwoord op verenigd en aanhoudend gebed, de Heilige Geest inderdaad over hen en werden zij allen vervuld. Prijst God, Hij blijft nog steeds bij ons. De kracht die gegeven wordt, is niet een gave van de Heilige Geest. Hij Zelf is de kracht. Vandaag is Hij nog even waarlijk beschikbaar en nog even machtig in kracht, als Hij op de dag van Pinksteren was. Maar heeft de hele Gemeente sinds die dagen voor Pinksteren ooit elk ander werk aan de kant geschoven en tien dagen lang op God gewacht, opdat die kracht geopenbaard zou worden?  We hebben teveel aandacht geschonken aan de methode en aan de machinerie en aan de hulpmiddelen, en te weinig aan de Bron van kracht.