Selecteer een pagina

De Wederkomst

>>PDF<<

In Mattheüs 24: 21,22 staat: “Want er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.
Mattheüs 24: 29-31:
“Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere.”

Ook Marcus schrijft hetzelfde.
Marcus 13:24-27:
“En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op de wolken, met grote macht en heerlijkheid. En dan zal Hij zijn engelen uitzenden en zijn uitverkorenen
verzamelen uit de vier windstreken, van het uiterste der aarde tot het uiterste des
hemels.”

Lucas wijst ook nog op een ander aspect.
Lucas 21:25-28:
“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.
Die dag zal komen over allen, die gezeten zijn op het hele oppervlak der ganse aarde.
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”

In het bovenstaande is duidelijk te lezen dat alle drie evangelisten hetzelfde zeggen, namelijk, dat eerst de grote verdrukking komt en daarna de wederkomst van Jezus.

Ook de profeet Jesaja heeft het over de vergelding, die vóór de wederkomst van Jezus uitgaat.
Jesaja 40:9-11:
“Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda:
Zie hier is uw God! Zie, de Here HERE zal komen met kracht en Zijn arm zal heerschappij oefenen; zie Zijn loon is bij Hem en Zijn vergelding gaat voor Hem uit. Hij zal als een herder Zijn kudde weiden, in Zijn arm de lammeren vergaderen en ze in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.”

Jesaja 62:10-13.
“Trekt, trekt door de poorten, bereidt de weg voor het volk, baant, baant de weg, zuivert hem van stenen, heft een banier omhoog boven de volken. Want de Here doet het horen tot het einde der aarde. Zegt tot de dochter Sions: zie, uw heil komt; zie Zijn loon is bij Hem en Zijn vergelding gaat voor Hem uit.
En men zal hen noemen: Het Heilige Volk, de Verlosten des Heren; en gij zult genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad.”

Jezus zegt in Openbaring 3:10:
“Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.”

Volgt u dit bevel op?
In de grote verdrukking zal Jezus Zijn uitverkorenen niet verlaten.
Hij zegt: “Zie, Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld” (Mattheüs 28:20).