Selecteer een pagina

Arjan Baan 

>>PDF<<

=============================
Lees ook over Arjan Baan het document:
>>>>  Gospel for Europe. Welk evangelie?
=============================

Als mensen beweren het echte evangelie te brengen, maar in plaats daarvan komen aanzetten met een vals evangelie, dan moet er voor hen gewaarschuwd worden. Daarom volgt er nu een gedeelte over Arjan Baan. Reeds vele jaren geleden hebben we Arjan Baan persoonlijk gewaarschuwd. Hetzelfde geldt overigens ook voor de vorige valse prediker, Paul Washer.

Achtereenvolgens willen we het hebben over de boodschap die Arjan Baan brengt, daarna behandelen we de werkwijze die hij hanteert en we sluiten af met het signaal dat er van het optreden van Arjan Baan uitgaat. 

A. De boodschap van Arjan Baan.
Als men probeert in kaart te brengen hoe het valse evangelie van Arjan Baan eruit ziet, is het gevaar groot te verdrinken in het vele materiaal dat er op de website van Stichting Heart Cry te vinden is. Bovendien lijkt het op het eerste gezicht allemaal zo betrouwbaar vanwege de vele Bijbelteksten die worden gebruikt. En toch is de boodschap van Arjan Baan absoluut niet Bijbels.
Er is in al die artikelen, geluidsopnames en video’s een patroon te ontdekken. We geven hier eerst dit patroon weer en zullen verderop enkele onderdelen punt voor punt uitgebreider bekijken.

Arjan Baan heeft het heel veel over Andrew Murray (1). Hij schreef zijn eindscriptie over hem. Door Heart Cry worden vaak Zuid-Afrikaanse predikers uitgenodigd. Van berouw, bekering en wedergeboorte wordt door hen een oppervlakkige zaak (2) gemaakt, die eigenlijk door de mens kan worden aangestuurd. De volle nadruk komt vervolgens te liggen op de heiligmaking (3). Het gaat dan vooral om opvallende, uiterlijke zonden, die de mens in eigen kracht moet proberen na te laten. Er wordt gespeculeerd dat een mens heel ver kan komen in die heiligmaking. Verder gebruikt Arjan Baan als aanjager, net als Andrew Murray en Etienne Maritz, “het verlangen naar opwekking” (4). In dit alles staat de vrome mens in het centrum en niet de gekruisigde Christus. Iemand omschreef dit soort prediking als “verchristelijkte wetsprediking”. We zijn het hier volledig mee eens.

1. Andrew Murray.
Het is van het allergrootste belang om niet zomaar achter iemand aan te lopen, die zich presenteert als geestelijk leider. Als zo’n zogenaamd leider zelf verkeerde invloeden heeft ondergaan, kan men in allerlei dwaalleringen verstrikt raken. Iets dergelijks is het geval met Andrew Murray (1828-1917). Andrew Murray was werkzaam als Nederduits Gereformeerd predikant in Zuid-Afrika. Daarnaast werd hij één van de leiders binnen de heiligingsbeweging, zoals die opbloeide rond de Keswick conferenties. Als we nagaan welke mensen invloed hebben uitgeoefend op Murray, dan zitten daar heel gevaarlijke bij. Eén voorbeeld willen we noemen.
Murray stond onder de “betoverende invloed” (woorden van Arjan Baan!) van William Law (1686 – 1761). De waardering van Murray voor deze Engelsman ging zo ver dat hij een boek uitgaf met uitreksels van de boeken van William Law. Wie was deze William Law? Door de boeken, geschreven in zijn jonge jaren, had hij invloed gehad op George Whitefield en op John en Charles Wesley. Vanaf 1734 ging Law echter de boeken lezen van Jakob Boehme (1575-1624). Dit is een occult schrijver geweest, een theosoof met mystieke ervaringen. De New Age mensen van onze tijd dwepen met hem. William Law werd erg door deze Duitser beïnvloed. Hij ging op zijn beurt ook zweverige boeken schrijven. Een voorbeeld daarvan is The Secret of Prayer, Part 2. Dit boek is te vinden op Internet. Het staat vol speculaties. Dialoog 2 van dit boek begint met een beschrijving van de schepping en de zondeval van Adam. Deze beschrijving slaat werkelijk nergens op. De invloed van Boehme is duidelijk te zien.
Een kort citaat om het denken van William Law te illustreren: “Adam was het uitverkoren Instrument van God om leiding te geven aan deze hele Zaak (namelijk het herstel van de schade veroorzaakt door de afval van engelen), om deze nieuw gemaakte Wereld in de Toestand te houden, waarin God haar had geschapen, niet om de Aarde te bewerken, die we nu ploegen, maar om Datgene, wat nu de Vloek wordt genoemd, in de Aarde te houden, bedektverborgen en overwonnen door dat Paradijs, waarin hij werd geschapen. Met het oog op dit Doel werd hij geschapen in een tweevoudige Natuur, van de Machten van de Hemel en de Machten van deze Wereld. Innerlijk had hij het hemelse Lichaam en de hemelse Ziel van een Engel, en deze engelachtige Natuur was verenigd met een Leven en Lichaam, genomen uit de Sterren en de Elementen van deze uiterlijke Wereld.” (Hoofdletters en cursieve letters overgenomen van Law).

Toen Whitefield het gedeelte over de zondeval in Laws boek had gelezen, noemde hij het in zijn dagboek “hersenschimmig”. Deze William Law, deze mystieke, religieuze fantast, heeft een zeer grote invloed op Andrew Murray gehad. Hieruit zijn een aantal conclusies te trekken. In de eerste plaats blijkt hieruit dat Andrew Murray helemaal geen geestelijk onderscheidingsvermogen had. Verder is het belangrijk zich af te vragen wat voor effect die “betoverende invloed” op het denken van Andrew Murray heeft gehad. Occulte invloeden werken op onzichtbare wijze heel lang door. Naar onze overtuiging is het duidelijk dat Murray een onbetrouwbare en gevaarlijke gids is wat betreft het geestelijke leven. Iemand, die zo’n mystieke, religieuze fantast promoot, deugt niet! Oordeel zelf!
En wat doet Arjan Baan? Op zijn beurt promoot hij weer het gedachtegoed van deze gevaarlijke gids, Andrew Murray.

2. De oppervlakkige evangelieverkondiging van de Zuid-Afrikaanse predikers en van Arjan Baan.
De invloed van Murray is te zien bij de predikers uit Zuid Afrika die door Arjan Baan worden uitgenodigd om spreekbeurten te vervullen voor Heart Cry. Er is grote overeenkomst tussen hun wijze van prediking en die van Arjan Baan. We zullen proberen hier een aantal kenmerken van dit soort ‘evangelieverkondiging’ te geven.

— Er is bij hen geen werkelijk besef van de heiligheid en de soevereiniteit van God. De echte eerbied voor God ontbreekt. Dit is zeer, zeer ernstig. Men denkt te weten Wie God is en houdt hele verhalen over de dingen die God volgens hen gedaan heeft, maar men vergeet dat de mens nooit uit zichzelf iets van God kan kennen. God houdt Zich juist verborgen voor de wijzen en verstandigen. Slechts als de Zoon ons iets van de Vader wil openbaren, zullen we enige kennis van God krijgen. (Mattheüs 11:27). Anders niet. Hoe hard we ook studeren, hoeveel we ook in de Bijbel lezen en hoeveel we ook bidden, we zullen stekeblind blijven. God is soeverein en Hij bepaalt Zelf aan wie Hij Zich openbaart.
— Er wordt door hen een oppervlakkig, arminiaans evangelie verkondigd. Voor Arjan Baan houdt evangelieverkondiging vooral in dat zijn toehoorders tot geloofszekerheid komen. Zo brengt hij het in zijn toespraken en zo wordt het gepresenteerd in het eerste hoofdstuk van het boek Geestelijke Groei. Dit boek werd geschreven door Arjan Baan en Etienne Maritz. Daarin is niets te vinden van de soevereiniteit van God. Dit hoofdstuk wekt de suggestie dat ieder kerkmens die geloofszekerheid kan krijgen, als hij maar gebruik maakt van de juiste Bijbelteksten. Als die zekerheid niet komt, dan kan zo iemand bladzijde 13 en 14 van dit hoofdstuk opslaan. Daar wordt aan ‘troubleshooting’ gedaan. Het is net alsof het krijgen van geloofszekerheid overeenkomt met het installeren van een nieuw computerprogramma. Gaat die niet draaien, dan heb je ergens een verkeerde handeling verricht. Enkele voorbeelden: Je komt niet tot geloofszekerheid omdat je op verkeerde kenmerken let. Of je hoort vaak een onbijbelse of onevenwichtige prediking. Of omdat je te weinig verlangen hebt naar geestelijke groei. Meestal wordt als kant en klare remedie een Bijbeltekst gegeven. In het laatste geval 1 Thessalonicenzen 4:1: Voorts dan, broeders, vragen wij en vermanen wij u in de Here Jezus, dat gij, zoals gij van ons vernomen hebt, hoe gij moet wandelen en Gode behagen, zoals gij ook inderdaad wandelt, dat nog meer doet.
Datzelfde soort gebruik maken van Bijbelteksten is te horen in de YouTube video “Tijd voor opwekking”. Arjan Baan beweert daar dat de redding voor iedereen klaar ligt. Het medicijn voor de redding ligt namelijk op het nachtkastje. Daarmee bedoelt hij de Bijbel. Als je maar een juist gebruik maakt van de Bijbel, dan komt het wel goed. Vervolgens maakt hij reclame voor Johannes 1:12 door de slogan te roepen: “Één, één, twee, daar red je levens mee!!” Door die tekst op deze wijze te interpreteren, geeft hij er een andere betekenis aan dan Johannes bedoeld heeft. Een mens kan niet op eigen houtje het besluit nemen Christen te worden door keurig volgens Johannes 1:12 Christus aan te nemen. Een mens kan niet op eigen initiatief zich van bovenaf geboren laten worden. Een natuurlijk mens kan zichzelf niet tot een geestelijk mens maken.
Om de betekenis van “aannemen” uit vers 12 duidelijk te maken volgen hier de verzen 10 tot en met 13:

“ (10) Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. (11) Hij kwam tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. (12) Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven; (13) die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.”

In vers 11 lezen we hoe Christus als Zoon van God, als Redder, in deze wereld kwam en hiermee de mensen voor deze keuze plaatste: Ofwel Hem erkennen als zodanig, of Hem niet erkennen. Dat betekent “aannemen” (Griekse grondtekst: “paralambano”) in vers 11. Dit wordt voortgezet in vers 12. “Doch allen, die Hem “erkend” hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.”
Ze kunnen zichzelf dus niet tot kind van God maken.
Dat het om een erkennen van Christus als Redder en Zoon van God gaat, wordt opnieuw duidelijk uit het eind van vers 12: “hun, die in Zijn naam geloven”, d.w.z. hun, die geloven dat Hij de Zoon van God en de Redder is.
In vers 13 benadrukt Johannes nog een keer dat deze mensen geestelijke mensen zijn geworden door het handelen van God.
Je kunt pas iemand in een bepaalde functie of hoedanigheid erkennen, als jou om die erkenning wordt gevraagd. Je kunt pas Jezus Christus als Zoon van God en als Redder erkennen, als Hij jou door Zijn Geest voor de keuze plaatst om Hem wel of niet te erkennen. Het is niet voor niets dat de “gemeente” in het Nieuwe Testament letterlijk betekent: de “eruit geroepenen”. Het initiatief ligt bij God.
Dit is geheel in overeenstemming met wat Johannes de Doper zei: “Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.” Dit “aannemen” betekent “ontvangen” (Grieks: “lambano”).
Wie God met zijn hele hart zoekt (Jeremia 29:13) zal merken dat de Heilige Geest hem nederig zal maken door hem aan zijn zonden te ontdekken, voordat hij God vindt. Jezus leidde de Kananese vrouw door verootmoedigingen heen en daarna verhoorde Hij haar gebed. Over dit soort zaken hoor je Arjan Baan niet.
Als we zien hoe Arjan Baan met deze tekst uit Johannes 1:12 omgaat en met nog veel meer teksten, dan ervaren wij daarin een geest van arrogantie. In het centrum staat de schijnvrome mens, die denkt zich alles zomaar te kunnen toe-eigenen. Maar het evangelie is juist niet bedoeld voor arrogante mensen. In Jesaja 61:1 staat een profetie over de Here Jezus: “De Geest des Heren HEREN is op Mij, omdat de HERE Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen (nederigen), om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.”
Oordeel zelf!

— Het Bijbelgebruik van bovengenoemde predikers is opvallend. Hun toehoorders worden als het ware overspoeld met Bijbelteksten. Voor hen fungeert de Bijbel alleen maar als een groot reservoir vol losse teksten. Eerst is er hun eigen theorie. Vervolgens worden daar losse teksten bij gezocht om als fundament te dienen. Maar om een tekst recht te doen moet die in de context gelezen worden, anders is het gevaar groot dat men de tekst iets anders laat zeggen dan wat er staat. Zoiets zagen we hierboven. Van dit verkeerde Bijbelgebruik is hoofdstuk 1 van het boek Geestelijke groei een duidelijk voorbeeld. Zo blijft de Bijbel bij hen een gesloten boek en wordt de echte boodschap van het Woord van God niet gehoord.

3. De nadruk op heiligmaking.
Een onbijbelse visie op rechtvaardiging en wedergeboorte leidt onvermijdelijk tot een onbijbelse visie op heiligmaking. Aan de hand van twee video’s willen we dat nagaan. In de YouTube video “Geloofszekerheid” legt Arjan Baan uit waarom volgens hem bepaalde mensen niet tot geloofszekerheid komen. Het eerste wat hij daarover zegt is: “Mensen komen niet tot geloofszekerheid als ze niet wederom geboren zijn.” Hij voegt er nog aan toe dat iemand de Heilige Geest moet hebben ontvangen, Die hem die geloofszekerheid geeft. Daarna gaat hij verder en somt hij nog diverse andere punten op, o.a. drie punten van Dr. J.C. Ryle, waarom sommigen niet tot geloofszekerheid komen. Dit is raar. Je hebt de neiging om te zeggen: “Stop!” Immers, een echte wedergeboorte is de enige voorwaarde om tot geloofszekerheid te komen. Een drenkeling die op de kant staat en net van de verdrinkingsdood is gered, heeft geen uitleg nodig dat hij gered is. Een zondaar, die zijn zonden heeft ervaren en de straf die er op moet volgen, hoeft geen uitleg meer over zijn redding als hij door Gods Geest wordt aangeraakt en tot berouw en bekering komt. Het feit dat Arjan Baan nog een hele tijd door blijft kletsen over allerlei oorzaken van geloofsonzekerheid brengt ons tot de conclusie dat hij zelf niet eens weet wat een echte wedergeboorte is.
Deze conclusie wordt versterkt door de YouTube video “Rechtvaardiging is een beginstation.” Hierin geeft Arjan Baan een toelichting op Andrew Murray. Volgens Murray (en Arjan Baan) is de rechtvaardigmaking niet het eindstation van de christen, maar het beginstation. Hij moet verder zo gaan leven dat Christus gestalte in hem gaat krijgen. “De rechtvaardiging is slechts de poort waar je door heen gaat om uiteindelijk het leven te leven wat God van iedere christen vraagt.” Dus weer de wet: “Doe dit en gij zult leven.” Zo wordt duidelijk dat Arjan Baan niets begrepen heeft van (a) het werk van Gods Geest bij de rechtvaardiging en (b) het werk van Gods Geest in het leven van de Christen. Alleen door Gods genade worden we gered en alleen door Gods genade leiden we een leven tot Zijn eer. Onze heiligmaking is het werk van Gods Geest. “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22). Rechtvaardiging en heiligmaking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Van beide is Christus de inhoud. “Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, Die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheidheiliging en verlossing.” (1 Corinthiërs 1:30)
Bij de echte, Bijbelse wedergeboorte heeft God Zijn wet in het hart van de gelovige gelegd, ja, in dat hart geschreven. (Jeremia 31:33). Die wet hoeft niet te worden “aangepraat”. Zo’n menselijke wet komt alleen maar in het hoofd terecht. Als iemand door God is aangeraakt, zit Gods wet in het hart. Het feit dat er op de website van Heart Cry 168 artikelen over heiligmaking zijn geplaatst, duidt erop dat bij hen de heiligmaking geen zaak van het hart is, maar moet worden “aangepraat”.
Nogmaals, rechtvaardiging en heiligmaking kunnen nooit los gezien worden van Christus. In Romeinen 8:1,2 lezen we: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.” Beslissend is in beide gevallen dat wij in Christus Jezus zijn. Precies hetzelfde vinden we in Johannes 15:4,5: “Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” Deze Bijbelse waarheid ontbreekt geheel op de website van Heart Cry. Het gaat niet over Jezus Christus en over het zijn in Hem en het navolgen van Hem, maar het gaat over allerlei zonden waar je tegen moet strijden en als je dan successen boekt, kun je jezelf vleien met de gedachte dat je meer op Christus bent gaan lijken. De vrome mens staat zo in het centrum en niet Jezus Christus. Dan komen er ook van die totaal onbijbelse vragen op zoals : “Hoever kun je komen in de heiligmaking?” Wie zijn eigen hart een beetje kent, weet dat het hart door en door slecht is. Als hem de vraag wordt gesteld of hij nog wel eens zondigt, zal hij de vraag absurd vinden en het niet in zijn hoofd halen te zeggen: “Incidenteel”, zoals Arjan Baan zei tegen een reporter van het Friesch Dagblad. Wie zoiets zegt, kent de toestand van zijn eigen hart niet en heeft geen juist begrip van zonde. Het was bij Arjan Baan niet slechts een “slip of the tongue”, zoals hij iedereen wil laten geloven.

Er bevindt zich zeer twijfelachtig materiaal op de website www.heartcry.nl . Het gaat nogal eens over seks. Arjan Baan heeft vanaf het begin te koop gelopen met zijn pornoverslaving. In plaats van dat hij zich ervoor schaamt en zich erover stil houdt, zet hij het steeds weer op de agenda. Hij heeft zich ook verzekerd van de diensten van Jef en Herlinde de Vrieze en Steve Gallagher. Waarom al die aandacht voor het seksuele? Om mensen te trekken? Van bovengenoemde predikers staan artikelen en video’s op de site van Heart Cry, die plaatsvervangende schaamte oproepen. Ronduit gevaarlijk voor zowel iemands geest als iemands ziel is het artikel “Zeg ‘NEE’ tegen seksuele verleiding” van Randy Alcorn. Deze schrijver komt twee keer in de week samen met een groepje broeders om zo op het rechte pad te blijven. Ieder op zijn beurt moet o.a. deze vragen beantwoorden: Hoe is jouw verhouding met de Here? Hoe is jouw verhouding met je huwelijkspartner? Met welke verzoeking heb je op het ogenblik het meest te strijden? Hoe is je stille tijd de afgelopen tijd geweest? Heb je in de antwoorden op de voorgaande vragen op de één of andere manier gelogen? Onbegrijpelijk dat iemand deze zaken niet alleen met God bespreekt, maar zijn heil zoekt bij andere mensen. Hij geeft hiermee de Heilige Geest een brevet van onvermogen. Ook kun je je afvragen hoe het met iemands eigen gewetensfunctie is gesteld als hij deze externe ‘structuur’ nodig heeft. Daarnaast zijn zulke vragen dermate grensoverschrijdend dat er van de autonomie van het individu niets overblijft. Qua patroon lijken zulke bijeenkomsten op de zelfbeschuldigingsvergaderingen van de Maoïsten in communistisch China. Het is in beide gevallen een vorm van hersenspoeling, met dit verschil dat Alcorn er een christelijk etiket opplakt.

4. Verlangen naar opwekking.
Er staan meer dan 100 artikelen over Opwekking op de website van Heart Cry. Vanaf het begin van zijn ‘bediening’ heeft Arjan Baan het over zijn verlangen naar opwekking gehad. Net als Murray en de Zuid-Afrikaanse predikers. Er zit iets drammerigs in de manier waarop zij erover spreken. Onlangs nog twitterde Arjan Baan: “Als er geen herleving komt, bestaat er over korte tijd geen Biblebelt meer.” Alsof een opwekking à la Arjan Baan de enig mogelijke uitweg voor de refogezindte is!
Waarom die nadruk op opwekking? Wat verstaan ze er eigenlijk onder? Wie staat er bij hun idee van opwekking in het centrum, God of de mens? Om dit uit te zoeken lazen we het artikel “Jezus Christus, het hart van herleving” van Etienne Maritz. De titel leek veelbelovend, maar helaas ging het artikel niet over de Persoon van Jezus Christus, maar over wat Etienne Maritz allemaal had meegemaakt. Kortom, hij stond zelf in het centrum met zijn bekering, zijn worstelen in gebed, zijn belijden van zonde, zijn ervaren van de tegenwoordigheid van God, zijn krachtige prediking, enzovoorts.
Als Arjan Baan in de YouTube video “Tijd voor opwekking” het over opwekking heeft, gebruikt hij woorden als: “Opwekking is Gods soevereine daad om de sluizen van de hemel te openen, om Gods kinderen krachtig aan te raken, de gelovigen, om door hen heen een stroom van levend water naar de ongelovigen te laten vloeien.” Wanneer hij van zo’n moment van opwekking getuigt, zegt hij: “God daalde op een geweldige wijze in ons midden neer.” “We verkeerden daar met elkaar in Gods tegenwoordigheid.” Het klinkt allemaal erg mooi en erg enthousiast, maar is het in overeenstemming met de Bijbel en met de echte opwekkingen, die God gegeven heeft? Tijdens de eerste opwekking in Handelingen 2 was er na de toespraak van Petrus geen enthousiasme, maar brak er paniek uit. “Wat moeten wij doen om gered te worden?” Dat was de kreet die werd gehoord. Toen de werkelijkheid van Gods almacht, Gods heiligheid en Gods gerechtigheid tot de toehoorders doorgedrongen was, wisten ze niet meer waar zij het zoeken moesten. Dat is opwekking. Gods Geest geeft niet alleen zicht op het zondige gedrag, maar op de hele verdorven natuur van de mens. Zo is het diverse keren in de geschiedenis gebeurd, o.a. bij Jonathan Edwards en later tijdens de opwekkingen in Korea, Mandsjoerije en China. Daar gebeurde het diverse keren dat leiders hun gemeenteleden vroegen om vergeving vanwege hun huichelachtige gedrag en hun verborgen zonden. Zij voelden zich niet langer gerechtigd hun ambt te bekleden en vroegen om ontheffing. Deze werkelijke gebrokenheid van hart is een kenmerk van het werk van de Heilige Geest. Zo’n Bijbelse opwekking hebben we in Nederland (nog) niet gehad. Lettend op de wijze, waarop Arjan Baan over opwekking spreekt, moet er naar onze overtuiging voor gevreesd worden, dat de opwekking, die hem voor ogen staat en waar hij nog steeds naar verlangt, een werk van geestdrijvers is en niet een werk van Gods Geest.

5. Slotconclusie wat betreft de boodschap van Arjan Baan.
De prediking van Arjan Baan heeft geen Bijbelse basis. Het is een menselijke, wettische en dus onbijbelse godsdienst, die hij heeft afgekeken van Andrew Murray en de huidige generatie Zuid-Afrikaanse predikers. Oordeel zelf aan de hand van de Bijbel!

B. Zijn werkwijze.
Arjan Baan is zijn ‘bediening’ ooit begonnen als stadszendeling. Hij was nogal onder de indruk van Georg Müller en zag uit naar een leven in geloof. Maar iets dergelijks kwam niet van de grond. Wat er daarna gebeurde is te horen in de YouTube video “Tijd voor opwekking”. God zou tot hem gesproken hebben en het volgende tot twee keer toe gezegd hebben: “Arjan, jij moet terug naar de reformatorische gezindte, want als daar een opwekking uitbreekt, dan gaat God jongelui, jongeren, inschakelen om het evangelie in de stad te brengen.” Maar heeft de God van de Bijbel dit tegen hem gezegd? Zou de God van de Bijbel iemand naar gemeenten sturen om daar geestelijk voedsel uit te delen aan jongeren buiten de leiding van die gemeenten om? Hiervan vinden we geen enkel voorbeeld in de Bijbel. Het is duidelijk dat de leiding de geestelijke verantwoordelijkheid voor een plaatselijke gemeente draagt. Daarom geloven we ook niet dat de enig ware God van de Bijbel dit tegen Arjan Baan gezegd heeft. Welke geest heeft hem dit dan in het oor gefluisterd? Oordeel zelf.
Als de Reformatorische kerken in een gezonde toestand verkeerd hadden, zou Arjan Baan niet voor elkaar gekregen hebben wat hij nu heeft bereikt. Dan had hij zich daar geen vaste voet weten te veroveren, maar dan was hij met succes buiten de deur gehouden. Nu is hij in de gelegenheid geweest om kritiek te leveren op allerlei misstanden in de Refogezindte. Die zijn er inderdaad. Het aan de kaak stellen ervan heeft hem publiciteit opgeleverd. Hij doet dat heel gewiekst. Als hij constateert dat de kritiek te hard aankomt, krabbelt hij meteen een beetje terug. Toen er geluiden kwamen dat zijn artikel over de Calvijnherdenking zijn afscheidsbrief aan de kerken was, haastte hij zich om dit publiekelijk te ontkennen. Hij scheert niet alle dominees en gemeenten over één kam en zegt dat er ook nog goede zijn. Hypercalvinistische prediking omschrijft hij als “onevenwichtige” prediking. Dat klinkt niet zo erg. Op deze wijze probeert hij te voorkomen dat er teveel deuren dichtgaan. Hij heeft namelijk de Refogezindte hard nodig. Er moeten mensen zijn die hem en zijn gezin onderhouden. Waar zal hij die ergens anders kunnen vinden dan binnen de Refogezindte?
Zo is het hem gelukt binnen de bestaande kerken door middel van jongerenavonden, weekendconferenties, een uitgebreide website, DVD’s, buitenlandse sprekers, een Bijbelschool etc., een heel netwerk te vormen. Het erge is, dat hij met “oplossingen” komt, die rechtstreeks tegen de Bijbel ingaan, zoals zijn wetsprediking, waar de naam van Christus wordt bijgesleept. Daarom wordt er volkomen terecht van diverse zijden voor hem en voor Heart Cry gewaarschuwd.

C. Een teken aan de wand.
In de natuur om ons heen zien we dat zieke organismen parasieten aantrekken. Als de natuurlijke afweer van b.v. een boom niet goed functioneert, kun je daar allerlei paddenstoelen en schimmels op aantreffen. Daarom is het optreden van Arjan Baan voor de Refogezindte een teken aan de wand. Zijn beweging bevat een aantal kenmerken, die parasieten ook hebben. Als de geestelijke toestand in de Reformatorische kerken niet zo slecht was geweest, zou Arjan Baan nooit zoveel volgelingen hebben gekregen. Evenals bij biologische parasieten is er sprake van eenrichtingsverkeer. Heart Cry onttrekt mensen en financiële middelen aan de Refogezindte. Parasieten bestrijden zonder het zieke organisme te behandelen heeft geen zin. Er zijn genoeg andere parasieten die zullen proberen hun slag te slaan. Alleen maar waarschuwen voor deze dwaalleraar Arjan Baan heeft eveneens geen zin, als de misstanden in de Reformatorische kerken niet grondig worden aangepakt.